Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2008:552
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:932
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
SFS nr:

2008:552
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-06-12
Ändrad: t.o.m. SFS

2019:932
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Inledande bestämmelser

1 §   Vid insatser till stöd för utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med anknytning till Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, får en region bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen (katastrofmedicinska insatser).

Med människor med anknytning till Sverige avses
   1. svenska medborgare,
   2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar, och
   3. i Sverige bosatta utlänningar. Lag (2019:932).

1 a §   Även vid insatser till stöd för andra än de som enligt 1 § har anknytning till Sverige får en region, i en situation då många människor drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, bedriva hälso- och sjukvård utomlands i syfte att minimera de fysiska och psykiska följdverkningarna av olyckan eller katastrofen. Lag (2019:932).

2 §   Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses detsamma som anges i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandahållas av de regioner som anges i 6 § första stycket. Övriga regioner får tillhandahålla sådana insatser.

Det som sägs i denna lag om regioner ska också gälla en kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:932).

3 §   Katastrofmedicinska insatser ska utföras med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Beslut om insatser m.m.

4 §   Beslut om att inleda eller avsluta katastrofmedicinska insatser fattas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

5 §   Socialstyrelsen ska, i nära samverkan med övriga berörda myndigheter, leda och samordna de katastrofmedicinska insatserna och får i övrigt besluta om hur regionernas resurser ska användas vid sådana insatser. Lag (2019:932).

Katastrofmedicinsk beredskap

6 §   Beredskap för katastrofmedicinska insatser enligt denna lag ska upprätthållas av regionerna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne, Östergötlands, Uppsala och Västerbottens län.

Övriga regioner får upprätthålla sådan beredskap.
Lag (2019:932).

Ersättning till regioner

7 §   En region har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till katastrofmedicinska insatser som regionen har utfört enligt denna lag.

Regioner som avses i 6 § första stycket har rätt till ersättning av staten för kostnader som är direkt hänförliga till beredskap som avses i 6 §. Detsamma gäller övriga regioner efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att sådan ersättning ska lämnas. Lag (2019:932).

Bemyndigande

8 §   Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om sådan beredskap som avses i 6 § samt om ersättning enligt 7 §.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.