SFS 1988:868

880868.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:868

Utkom från trycket

om brandfarliga och explosiva varor;

den 12juli 1988

utfärdad den 30 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva

varor.

Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion

som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa
eller egendom genom brand eller explosion vid hantering av sädana varor.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­
dela föreskrifter om vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin
sammansättning eller av annan orsak skall anses utgöra brandfarliga eller
explosiva varor.

3 § Med hantering avses i den na lag tillver kning, bearbetning, behand­
ling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande,
förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga för­
faranden.

4 § Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva
varor som omfattas av lagen (1982: 821) om tra nsport av farligt gods.

I lagen (1985:426) om kemiska produkter finns bestämmelser avsedda

att förebygga andra skador än sådana som kan uppkomma genom brand
eller explosion vid hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Bestäm­

melser om skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att vidta skyddsåt­

gärder mot skador som kan uppkomma genom brand eller explosion vid

hantering av brandfarliga eller explosiva varor finns i arbetsmiljölagen

(1977:1160). I räddningstjänstlagen (1986:1102) finns bestämmelser om
skyldighet för ägare eller innehavare av byggnad eller a ndra anläggningar
att vidta olycks- och skadeförebyggande åtgärder vid b rand.

I fråga om sprängning och fyrverkeri inom område med detaljplan, inom

vilken kommunen är huvudman för allmänna platser, finns bestämmelser i

6 § allmänna ordningsstadgan (1956:617).

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela föreskrifter om undantag från lagens tillämpning i fråga om viss vara
eller viss hantering eller import.

Skyldigheter vid hantering av brandfarliga och explosiva varor

6 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva

varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor skall vara

1852

' Prop, 1987/88: 101, NU 39. rskr. 341.

¬

background image

inrättade så att de är betryggande från brand- och ejiplosionssynpunkt och

SFS 1988:868

förlagda på sådant avstånd ifrån omgivningen som behöVs med hänsyn till

hanteringen. Detta gä ller också om råden med sådana byggna der, anlägg­
ningar och anordningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att byggnaderna, anläggningarna, anordningarna och områ­

dena skall omfattas av särskilda krav. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestäm mer får meddela föreskrifter om att sådana byggna der,
anläggningar och anordningar inte får användas, saluhållas eller säljas om
de inte efter kontroll genom teknisk provning, besiktning eller annan
undersökning har befunnits vara betryggande från skyddssynpunkt.

7 § Den som hanterar brand farliga eller explosiva varor skall vidta de
åtgärder och de försiktighetsmått som be hövs för att förhindra brand eller
explosion som inte är avsedd och för att förebygga och begränsa skador på

liv, hälsa eller egendom genom brand eller explosion.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

särskilda föreskrifter om sådana åtgärder och försiktighetsmått.

8 § Den som bedriver yrkesmässig verksamhet, i vilk en ingår hantering

av brandfarliga eller explosiva varor, skall ha den kompetens eller tillgång
till den kompet ens som behövs med hänsyn till hanteringens omfattning
och varornas egenskaper. Detta gäller också den som hanterar brandfarliga

eller explosiva varor i större mängd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om sådan kompetens.

9 § Den som bed river verksamhet, i vil ken ingår yrkesmässig hantering
av brandfarliga eller explosiva varor, ska ll se till att det finns till fredsstäl­
lande utredning om riskerna för brand eller explosion i verksa mheten och

om de skador som därvid kan upp komma.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer far meddela

närmare föreskrifter om sådan utredning.

10 § Den som tillverkar, importerar eller överlåter brandfarliga eller
explosiva varor skall genom märkning eller på annat sätt lämna de uppgif­

ter som är av betydelse från brand- och explosionssynpunkt (varuinforma­

tion).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer far meddela

närmare föreskrifter om varuinformation.

Tillstånd m. m.

11 § Den som hanterar eller importerar explosi va varor och den som

yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor skall ha

tillstånd till det.

Regeringen eller den myn dighet som reg eringen bestäm mer far om det

behövs från brand- ell er explosionssynpunkt medd ela föreskrifter om att

annat särskilt krav skall gälla för hantering eller import av brandfarliga

eller explosiva varor.

¬

background image

.

^

• ..A

^

>

v _ ;

, j

SFS 1988:868

12 § Är det av särskild betydelse från brand- eller explosionssynpunkt,
far regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förbjuda

hantering eller import av en brandfarlig eller explosiv vara.

13 § Byggnadsnämnden prövar frågor om tillstånd beträffande brandfar­

liga varor. Polismyndigheten eller sprängämnesinspektionen prövar enligt
vad regeringen närmare föreskriver frågor om tillstånd beträffande explo­
siva varor.

14 § Tillstånd skall begränsas till viss tid och innehålla de villkor som

kan förutses vara erforderliga från brand- och explosionssynpunkt under
tillståndets giltighetstid.

Om det behövs från brand- eller explosionssynpunkt får tillståndsmyn­

digheten under tillståndets giltighetstid föreskriva att nya eller ändrade

villkor skall gälla för tillståndet.

15 § Ett tillstånd far återkallas, om

1. bestämmelse i lagen eller föreskrift som meddelats med stöd av denna

eller villkor som uppställts med stöd av 14 § i något väsentligt avseende

inte iakttas, eller

2. det i annat fall är av väsentlig betydelse från brand- eller explosions­

synpunkt.

Tillsyn
16 § Sprängämnesinspektionen utövar den centrala tillsynen över efter­
levnaden av denna lag samt de föreskrifter och villkor som meddelats med

stöd av lagen.

På det lokala planet utövas tillsynen, om inte regeringen föreskriver

annat, av kommunens räddningsnämnd i fråga om brandfarliga varor och
av polismyndigheten i fråga om explosiva varor.

17 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen.

18 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som

behövs i ensk ilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som
har meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Om någon underlåter att iaktta vad som har angivits i ett föreläggande

eller ett förbud enligt första stycket, får en tillsynsmyndighet förordna om

rättelse på hans bekostnad. Finns förutsättningar att meddela ett föreläg­

gande eller förbud, får ett sådant förordnande ges utan att föreläggande

eller förbud meddelats, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för
allvarliga skador eller av andra särskilda skäl finner att rättelse bör ske

utan dröjsmål.

19 § För tillsyn enligt denna lag har en tillsynsmyndighet rätt till tillträde

till om råden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med
hanteringen av brandfarliga och explosiva varor och får göra undcrsök-
ningar och ta prover. För uttaget prov betalas inte ersättning.

¬

background image

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

SFS 1988; 868

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sk yldighet att ersätta en tillsyn smyndighets kostnader för

provtagning och undersökning av prov.

Avgifter
20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifte r om avgifter för statliga myndigheters verksamhet

enligt denna lag.

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter för

kommunala myndigheters verksamhet.

Ansvar m. m.
21 § Den som

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 7 §,
2. med upp såt eller av oaktsamhet bryter mot 1 1 § första stycket eller

mot föreskrift, villkor eller fö rbud som har medde lats med stö d av 6—12

eller 14 §§, eller

3. med upp såt eller av oaktsamhet underlåter att efter komma en begä ­

ran enligt 17 §

döms till böter eller fängelse i högst ett år.
I ringa fall döms inte till ansvar.
Till ansvar enligt första stycket döms inte o m ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (1960:418) om straff för varu­

smuggling.

22 § Den som har överträtt vitesföreläggande eller vitesförbud döms inte
till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller

förbudet.

23 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift om
förhållande av betydelse i en ansökan eller annan handling som avges
enligt denna lag elle r enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av

lagen döms till böter.

24 § Brandfarliga eller explosiva varor som varit föremål för brott enligt

denna lag eller värdet av varorna samt utbytet av sådant brott skall förkla­

ras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

Om en brandfarlig eller explosiv vara förklaras förverkad, får även

varans förpackning förklaras förverkad.

25 § Anordningar för hantering av brandfarliga eller explosiva varor som
varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av anordningarna skall

förklaras förverkade, om den brottsl iga gärningen har medfört uppenbar

risk för en betydande skada genom brand eller explosion och förverkande

inte är uppenbart oskäligt.

Om en anordning förklaras förverka d, får även anor dningens inneh åll

och förpackning förklaras förverkade.

lojj

¬

background image

SFS 1988:868

, ...vy,, V-

Sekretess

>

26 § Den som har tagit befattning med ett ärende som avses i denna lag

far inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid erfarit om någons

afTärs- eller driftförhållanden.

I d et allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980; 100).

Överklagande m. m.
27 § Byggnadsnämndens beslut i tillståndsärenden får överklagas hos

länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överldagas hos kammarrätten.

Sprängämnesinspektionen får överklaga byggnadsnämndens beslut om till­

stånd.

Polismyndighetens beslut i tillstån dsärenden far överklagas hos spräng­

ämnesinspektionen. Inspektionens beslut far inte överklagas.

Sprängämnesinspektionens beslut i tillståndsärenden, som inspektionen

har prövat som första instans, får överklagas hos kammarrätten.

28 § Polismyndighetens och räddningsnämndens beslut i tillsynsären den

far överklagas hos sprängämnesinspektionen. Inspektionens beslut får inte

överklagas.

Sprängämnesinspektionens beslut i tillsynsärenden och i övriga ärenden

som inspektionen prövar som första instans far överklagas hos kammarrät­
ten.

Beslut om föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen och som har

meddelats med stöd av bemyndigande enligt denna lag far inte överklagas.

29 § I beslut enligt 14 § andra stycket om nya eller ändrade villkor, enligt
15 § om återkallelse av tillstånd och enligt 18 § om föreläggande, förbud

eller rättelse får förordnas att beslutet skall gälla med omedelbar verkan.

1856

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den I juli 1989, då lagen (1975:69) om

explosiva och brandfarliga varor skall upphöra att gälla.

2. Om de t i lag e ller annan författning hänvisas till bestämmelser som

ersätts genom bestämmelserna i den nya lagen, skall i stället de nya

bestämmelserna tillämpas.

3. Ett beslut om föreskrifter, godkännande, tillstånd, medgivande eller

undantag som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser skal! anses
meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i de n nya lagen, om inte
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver
något annat.

4. I fråga om tillstånd som enligt äldr e bestämmelser har meddelats att

gälla tills vidare får regeringen eller den myndighet som regeringen bestä m­

mer meddela föreskrifter om skyldighet för tillståndshavaren att göra an­
mälan hos viss myndighet. Iakttas inte föreskriven anmälningsskyldighet

skall tillståndet anses ha upphört att gälla.

¬

background image

I

På regeringens vägnar

SFS 1988:868

INGVAR CARLSSON

THAGE G PETERSON

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.