SFS 2016:379 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

160379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor;

utfärdad den 21 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1, 5, 6, 16, 18, 19 och 36 §§ och

rubriken närmast efter 5 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfar-

liga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder
som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekven-
serna av en brand eller en explosion.

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på

liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explo-
sion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga
obehörigt förfarande med varorna.

5 §

I denna lag avses med

1. hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring,

transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, salu-
förande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

2. överföring: varje fysisk förflyttning inom Sverige eller till Sverige från

land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller land
som enligt avtal med Europeiska unionen utgör en del av Europeiska unio-
nens inre marknad för varor. Förflyttning inom en och samma anläggning ut-
gör dock inte överföring.

3. import: införsel till Sverige från annat land än land som ingår i EES eller

land som enligt avtal med Europeiska unionen utgör en del av Europeiska
unionens inre marknad för varor.

4. export: utförsel från Sverige till annat land än land som ingår i EES eller

land som enligt avtal med Europeiska unionen utgör en del av Europeiska
unionens inre marknad för varor.

1 Prop. 2015/16:94, bet. 2015/16:FöU11, rskr. 2015/16:200.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållandet på marknaden
och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning), i den ursprungliga
lydelsen.

SFS 2016:379

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:379

Krav vid hantering, överföring, import eller export av brandfarliga och
explosiva varor

6 §

Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar brandfarliga eller

explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för
att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö
eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av
varorna och för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Aktsamhets-
kravet omfattar även den som tillhandahåller en explosiv vara på marknaden
utan att hantera varan.

16 §

Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor

och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska
ha tillstånd till det.

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för hantering av brandfarliga varor

som avser transport i sådan rörledning för vilken koncession har meddelats
enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen
(2005:403). Verksamheten ska dock uppfylla kraven för tillståndspliktig
verksamhet enligt denna lag.

18 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva frågor om

tillstånd till explosiva varor som avser

1. tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvin-

ning,

2. annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering som nämns i

1,

3. gränsöverskridande överföring,
4. import,
5. export, och
6. sådan hantering som Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalför-

svarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd till.

Frågor om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor i övriga

fall ska prövas av den kommun där varorna ska hanteras. Gäller frågan förva-
ring i flyttbart förråd och ska förvaringen ske i mer än en kommun, ska frågan
prövas av den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvud-
sakligen ska bedrivas.

19 §

Tillståndsmyndigheten ska pröva om den som söker tillstånd och dess

föreståndare, om föreståndaren ska godkännas enligt 9 §, har förutsättningar
för att hantera, överföra, importera eller exportera brandfarliga och explosiva
varor i enlighet med lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till
lagen.

Tillståndet ska begränsas till viss tid och innehålla de villkor som behövs

för att hanteringen, överföringen, importen eller exporten ska ske i enlighet
med 1 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till brand- eller explosionsrisken

och till konsekvenserna av en brand eller en explosion, får tillståndsmyndig-
heten besluta om nya eller ändrade villkor för tillståndet.

36 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

background image

3

SFS 2016:379

1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning

eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor,

2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,
3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och utförande,
4. undantag från lagens tillämpning i fråga om viss vara eller viss hante-

ring, överföring, import eller export,

5. åtgärder och försiktighetsmått som anges i 6 §,
6. utredning som anges i 7 §,
7. kompetens som anges i 8 §,
8. föreståndare som anges i 9 §,
9. byggnad, annan anläggning och anordning som anges i 10 § samt att så-

dan byggnad, anläggning och anordning inte får användas, saluhållas eller
säljas om den inte efter kontroll genom teknisk provning, besiktning eller
annan undersökning har befunnits vara betryggande från skyddssynpunkt,

10. förvaring och förpackning som anges i 11 §,
11. godkännande som anges i 12 §,
12. vad som ska förstås med plastiska sprängämnen som anges i 13 § samt

om hur sådan märkning med spårämne ska ske,

13. information som anges i 14 §,
14. hantering av frågor om tillstånd,
15. att hantering, överföring, import eller export av en brandfarlig eller ex-

plosiv vara ska vara förbjuden, om ett sådant förbud är av särskild betydelse
med hänsyn till brand- eller explosionsrisken och till konsekvenserna av en
brand eller en explosion, och

16. avgifternas storlek enligt denna lag.
En kommun får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna

lag när det gäller den egna verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.