SFS 2017:264 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

170264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor;

utfärdad den 6 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:1011) om

brandfarliga och explosiva varor

dels att 29 och 30 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

29 §

Den som av oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första

stycket döms till

1. böter eller fängelse i högst ett år om brottet avser brandfarliga varor,

eller

2. böter eller fängelse i högst två år om brottet avser explosiva varor.

29 a §

Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor och

är att anse som grovt döms till fängelse i lägst ett och högst fyra år. Vid be-
dömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. varan har varit av särskilt farlig beskaffenhet,
2. hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera varor

eller en stor mängd av en vara, eller

3. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Om brottet är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst tre

och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det
särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har av-
sett ett stort antal varor eller en särskilt stor mängd av en vara.

30 §

I ringa fall döms inte till ansvar enligt denna lag.

Till ansvar enligt 28 eller 29 § döms det inte om gärningen är belagd med

straff i brottsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte

till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2017.

1 Prop. 2016/17:92, bet. 2016/17:FöU10, rskr. 2016/17:195.

SFS 2017:264

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

2

SFS 2017:264

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.