SFS 2017:762 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

170762.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 § lagen (2010:1011) om brand-

farliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

26 §

2

En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera

nämnder.

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter som

kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra
kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt
en annan kommun.

En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun upp-

dra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte sådana ärenden som
avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna i 6 kap.
28–32 och 40 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd
ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

SFS 2017:762

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.