SFS 1993:1626 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 1993:1626 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
SFS 1993_1626 Lag om ändring i lagen (1988_868) om brandfarliga och explosiva varor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1626

Utkom från trycket
den 30 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

4 § Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva
varor som omfattas av lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

I lagen (1985:426) om kemiska produkter finns bestämmelser avsedda

att förebygga andra skador än sådana som kan uppkomma genom brand
eller explosion vid hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Bestäm-

melser om skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att vidta skyddsåt-
gärder mot skador som kan uppkomma genom brand eller explosion vid
hantering av brandfarliga eller explosiva varor finns i arbetsmiljölagen
(1977:1160). I räddningstjänstlagen (1986:1102) finns bestämmelser om
skyldighet för ägare eller innehavare av byggnad eller andra anläggningar
att vidta olycks- och skadeförebyggande åtgärder vid brand.

I fråga om sprängning och användning av pyrotekniska varor finns

bestämmelser i 2 kap. 20 § och 3 kap. 6 och 7 §§ ordningslagen
(1993:1617).

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94: JuU1, rskr. 1993/94:1.

129-SFS 1993

4097

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet