SFS 1993:1626 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

SFS 1993_1626 Lag om ändring i lagen (1988_868) om brandfarliga och explosiva varor

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1626

Utkom från trycket
den 30 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

4 § Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva
varor som omfattas av lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

I lagen (1985:426) om kemiska produkter finns bestämmelser avsedda

att förebygga andra skador än sådana som kan uppkomma genom brand
eller explosion vid hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Bestäm-

melser om skyldighet för arbetsgivare och arbetstagare att vidta skyddsåt-
gärder mot skador som kan uppkomma genom brand eller explosion vid
hantering av brandfarliga eller explosiva varor finns i arbetsmiljölagen
(1977:1160). I räddningstjänstlagen (1986:1102) finns bestämmelser om
skyldighet för ägare eller innehavare av byggnad eller andra anläggningar
att vidta olycks- och skadeförebyggande åtgärder vid brand.

I fråga om sprängning och användning av pyrotekniska varor finns

bestämmelser i 2 kap. 20 § och 3 kap. 6 och 7 §§ ordningslagen
(1993:1617).

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

PER WESTERBERG

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94: JuU1, rskr. 1993/94:1.

129-SFS 1993

4097

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.