SFS 2007:64 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

070064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 22 februari 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor skall införas två nya paragrafer, 10 a och 21 a §§,
av följande lydelse.

10 a § Explosiva varor som består av plastiska sprängämnen, inklusive
sprängämnen i flexibel eller elastisk bladform, får föras in i och ut ur landet
eller annars hanteras endast om sprängämnena är märkta med spårämnen i
syfte att kunna detekteras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad som skall avses med plastiska sprängämnen samt om hur
märkning skall ske. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
första stycket.

21 a § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 10 a § första
stycket eller mot föreskrifter om märkning som har meddelats med stöd av
10 a § andra stycket döms till böter.

I ringa fall döms inte till ansvar.
Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.
2. Hantering av plastiska sprängämnen som har tillverkats eller importe-

rats före ikraftträdandet får äga rum till och med den 31 december 2009 även
om de inte är märkta med detekteringsmedel. Om sådana sprängämnen inne-
has av Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet får dock
hantering äga rum till och med den 31 december 2021.

1 Prop. 2006/07:22, bet. 2006/07:FöU3, rskr. 2006/07:98.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett in-
formationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT
L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

SFS 2007:64

Utkom från trycket
den 6 mars 2007

background image

2

SFS 2007:64

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.