SFS 2000:112 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

000112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 23 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 10 § lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

10 §

Den som tillverkar, importerar eller annars för in till Sverige, eller på

marknaden släpper ut brandfarliga eller explosiva varor skall genom märk-
ning eller på annat sätt lämna de uppgifter som är av betydelse från brand-
och explosionssynpunkt (varuinformation).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om varuinformation.

Denna lag träder i kraft den 13 maj 2000.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW

Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:53, bet. 1999/2000:MJU10, rskr. 1999/2000:157.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om

utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1, Celex
398L0008).

SFS 2000:112

Utkom från trycket
den 4 april 2000

2* SFS 2000:111–120

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.