SFS 2000:112 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 2000:112 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
000112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 23 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 10 § lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

10 §

Den som tillverkar, importerar eller annars för in till Sverige, eller på

marknaden släpper ut brandfarliga eller explosiva varor skall genom märk-
ning eller på annat sätt lämna de uppgifter som är av betydelse från brand-
och explosionssynpunkt (varuinformation).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om varuinformation.

Denna lag träder i kraft den 13 maj 2000.

På regeringens vägnar

BJ�RN VON SYDOW

Ingvar �&kesson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:53, bet. 1999/2000:MJU10, rskr. 1999/2000:157.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om

utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s. 1, Celex
398L0008).

SFS 2000:112

Utkom från trycket
den 4 april 2000

2* SFS 2000:111�120

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet