SFS 2020:903 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

SFS2020-903.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor

Utfärdad den 5 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 a och 30 §§ lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

29 a §2 Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor
och är att anse som grovt döms till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. varan med hänsyn till dess effekt, konstruktion eller utformning har

varit av särskilt farlig beskaffenhet,

2. hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera

varor eller en stor mängd av en vara,

3. hanteringen eller överföringen har skett i en sådan miljö att varan typ-

iskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller

4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Om brottet är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst fyra

och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska
det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten
har avsett ett stort antal varor eller en särskilt stor mängd av en vara eller
flera varor av särskilt farlig beskaffenhet eller en stor mängd av en vara av
särskilt farlig beskaffenhet.

30 §3 I ringa fall döms inte till ansvar enligt denna lag.

Till ansvar enligt 28, 29 eller 29 a § döms det inte om gärningen är belagd

med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Till ansvar enligt 28
eller 29 § döms det inte heller om gärningen är belagd med straff i brotts-
balken.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte

till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet
eller förbudet.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

1 Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31.
2 Senaste lydelse 2017:1138.
3 Senaste lydelse 2017:264.

SFS

2020:903

Publicerad
den

10 november 2020

background image

SFS

2020:903

2

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.