SFS 2005:300 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

050300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

25 § Anordningar för hantering av brandfarliga eller explosiva varor som
varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av anordningarna får för-
klaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars
finns särskilda skäl. Detsamma gäller annan egendom som har använts eller
egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag, om brottet har fullbordats.

Om en anordning förklaras förverkad, får även anordningens innehåll och

förpackning förklaras förverkade.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:300

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.