SFS 2002:340 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 2002:340 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
020340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 § lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

21 §

2

Den som

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 7 §,
2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 11 § första stycket eller mot

föreskrift, villkor eller förbud som har meddelats med stöd av 6�12 eller
14 §§, eller

3. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att efterkomma en begäran

enligt 17 §

döms till böter eller fängelse i högst ett år.
I ringa fall döms inte till ansvar.
Den som med uppsåt bryter mot 11 § första stycket såvitt avser tillstånds-

plikten i fråga om explosiva varor döms, om brottet är grovt, till fängelse i
lägst sex månader och högst fyra år.

Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BJ�RN VON SYDOW

Ingvar �&kesson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234.

2

Senaste lydelse 2000:1243.

SFS 2002:340

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet