SFS 2002:340 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 2002:340 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
020340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 21 § lagen (1988:868) om brand-

farliga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

21 §

2

Den som

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 7 §,
2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 11 § första stycket eller mot

föreskrift, villkor eller förbud som har meddelats med stöd av 6�12 eller
14 §§, eller

3. med uppsåt eller av oaktsamhet underlåter att efterkomma en begäran

enligt 17 §

döms till böter eller fängelse i högst ett år.
I ringa fall döms inte till ansvar.
Den som med uppsåt bryter mot 11 § första stycket såvitt avser tillstånds-

plikten i fråga om explosiva varor döms, om brottet är grovt, till fängelse i
lägst sex månader och högst fyra år.

Till ansvar enligt första stycket döms inte om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

BJ�RN VON SYDOW

Ingvar �&kesson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234.

2

Senaste lydelse 2000:1243.

SFS 2002:340

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.