SFS 2004:457 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

040457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1988:868) om brandfar-

liga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

4 §

2 Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor

som omfattas av lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

Bestämmelser av betydelse för hanteringen av brandfarliga och explosiva

varor finns också i

– miljöbalken, i form av bestämmelser avsedda att förebygga andra ska-

dor än sådana som kan uppkomma genom brand eller explosion vid hante-
ring av dessa varor,

– arbetsmiljölagen (1977:1160), i form av bestämmelser om skyldighet

för arbetsgivare och arbetstagare att vidta skyddsåtgärder mot skador som
kan uppkomma genom brand eller explosion vid hantering av dessa varor,

– lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, i form av bestämmelser om

skyldighet för enskilda att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att
hindra eller begränsa skador till följd av brand, och

– produktsäkerhetslagen (2004:451), i form av bestämmelser om sådana

varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas
av konsumenter.

I fråga om sprängning och användning av pyrotekniska varor finns be-

stämmelser i 2 kap. 20 § och 3 kap. 6 och 7 §§ ordningslagen (1993:1617).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

2 Senaste lydelse 2003:785.

SFS 2004:457

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.