SFS 2004:457 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 2004:457 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
040457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1988:868) om brandfar-

liga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

4 §

2 Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor

som omfattas av lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

Bestämmelser av betydelse för hanteringen av brandfarliga och explosiva

varor finns också i

� miljöbalken, i form av bestämmelser avsedda att förebygga andra ska-

dor än sådana som kan uppkomma genom brand eller explosion vid hante-
ring av dessa varor,

� arbetsmiljölagen (1977:1160), i form av bestämmelser om skyldighet

för arbetsgivare och arbetstagare att vidta skyddsåtgärder mot skador som
kan uppkomma genom brand eller explosion vid hantering av dessa varor,

� lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, i form av bestämmelser om

skyldighet för enskilda att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att
hindra eller begränsa skador till följd av brand, och

� produktsäkerhetslagen (2004:451), i form av bestämmelser om sådana

varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas
av konsumenter.

I fråga om sprängning och användning av pyrotekniska varor finns be-

stämmelser i 2 kap. 20 § och 3 kap. 6 och 7 §§ ordningslagen (1993:1617).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENI BJ�RKLUND

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

2 Senaste lydelse 2003:785.

SFS 2004:457

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet