SFS 2021:657 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

SFS2021-657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor

dels att 9, 10, 19, 20, 27 och 36 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 9 a, 19 a–19 d och 20 a §§, och

närmast före 9 a och 20 §§ nya rubriker av följande lydelse.

9 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska
utse en eller flera föreståndare för verksamheten.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs

enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som
följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En
tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och
möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina
uppgifter.

Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska

anmälas till tillståndsmyndigheten.

Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska

anmälas till tillsynsmyndigheten.

Krav på anmälan för den som deltar i en verksamhet med explosiva

varor
9 a §
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor
enligt denna lag ska anmäla till tillståndsmyndigheten vilka som i
verksamheten avses få delta i hantering, överföring, import och export av
sådana varor.

10 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva
varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara
inrättade på ett betryggande sätt med hänsyn till risken för obehörigt
förfarande, brand och explosion samt konsekvenserna av en brand eller en
explosion. De ska också vara placerade så att motsvarande krav uppfylls i
förhållande till omgivningen. Detta gäller också områden med sådana
byggnader, anläggningar och anordningar.

1 Prop. 2020/21:158, bet. 2020/21:FöU9, rskr. 2020/21:352.

SFS

2021:657

Publicerad
den

22 juni 2021

background image

SFS

2021:657

2

19 §2 Tillståndsmyndigheten ska pröva om den som söker tillstånd och
den som är anmäld som föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med
explosiva varor är lämplig och i övrigt har de förutsättningar som krävs för
att hantera, överföra, importera eller exportera brandfarliga respektive
explosiva varor i enlighet med lagen och de föreskrifter som meddelats i
anslutning till lagen.

När den som söker tillstånd är en juridisk person ska tillstånds-

myndigheten göra en lämplighetsprövning av de fysiska personer som har
ett betydande inflytande över den juridiska personen.

Tillståndsmyndigheten ska också göra en lämplighetsprövning av den

som är anmäld som deltagare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva
varor.

19 a § Om kraven i 19 § är uppfyllda ska tillståndsmyndigheten godkänna
föreståndare och de personer som får delta i en verksamhet med explosiva
varor enligt 9 a §.

Godkännandet är en förutsättning för att de anmälda personerna ska få

vara föreståndare respektive få delta i verksamheten.

19 b § Tillståndet ska begränsas till viss tid och innehålla de villkor som
behövs för att hanteringen, överföringen, importen eller exporten ska ske i
enlighet med 1 § andra stycket.

Tillstånd som beslutas med stöd av 18 § andra stycket får gälla som längst

i tre år.

19 c § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till risken för obehörigt
förfarande, brand och explosion samt konsekvenserna av en brand eller en
explosion, får tillståndsmyndigheten besluta om nya eller ändrade villkor för
tillståndet.

19 d § Om någon av dem som anges i 19 § byts ut eller om det tillkommer
någon sådan person, ska det snarast anmälas till tillståndsmyndigheten.

Om personen är anmäld som föreståndare eller deltagare och kraven i 19 §

är uppfyllda, ska tillståndsmyndigheten godkänna personen enligt 19 a §.

Återkallelse
20 §
Ett tillstånd ska återkallas, om

1. förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda,
2. en bestämmelse i lagen, en föreskrift som meddelats i anslutning till

lagen eller ett villkor som uppställts med stöd av lagen i något väsentligt
avseende inte följs,

3. det är av väsentlig betydelse med hänsyn till risken för obehörigt

förfarande, brand och explosion samt konsekvenserna av en brand eller en
explosion, eller

4. det finns någon annan skälig anledning att återkalla tillståndet.

20 a § Ett godkännande enligt 19 a § ska återkallas av tillståndsmyndig-
heten om förutsättningarna för godkännandet inte längre är uppfyllda.

2 Senaste lydelse 2016:379.

background image

SFS

2021:657

3

27 § Avgifter enligt denna lag får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn,
provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare och
deltagare, godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är
att anse som en explosiv vara.

För sådan tillsyn som utgör marknadskontroll enligt denna lag får avgift

för tillsynen och för provtagning och undersökning av prov av varan tas ut
endast om det vid undersökningen visar sig att varan inte uppfyller ställda
krav.

36 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning

eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor,

2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,
3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och utförande,
4. undantag från lagens tillämpning i fråga om viss vara eller viss

hantering, överföring, import eller export,

5. åtgärder och försiktighetsmått som anges i 6 §,
6. utredning som anges i 7 §,
7. kompetens som anges i 8 §,
8. föreståndare som anges i 9 §,
9. deltagare som anges i 9 a §,
10. byggnad, annan anläggning och anordning som anges i 10 § samt att

sådan byggnad, anläggning och anordning inte får användas, saluhållas eller
säljas om den inte efter kontroll genom teknisk provning, besiktning eller
annan undersökning har befunnits vara betryggande från skyddssynpunkt,

11. förvaring och förpackning som anges i 11 §,
12. godkännande som anges i 12 §,
13. vad som ska förstås med plastiska sprängämnen som anges i 13 § samt

om hur sådan märkning med spårämne ska ske,

14. information som anges i 14 §,
15. hantering av frågor om tillstånd och undantag från tillståndskravet i

16 §,

16. att hantering, överföring, import eller export av en brandfarlig eller

explosiv vara ska vara förbjuden, om ett sådant förbud är av särskild
betydelse med hänsyn till brand- eller explosionsrisken och till
konsekvenserna av en brand eller en explosion, och

17. avgifternas storlek enligt denna lag.
En kommun får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna

lag när det gäller den egna verksamheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. Den som enligt äldre föreskrifter får hantera, överföra, importera eller

exportera explosiva varor i en tillståndspliktig verksamhet vid ikraft-
trädandet får, trots det som sägs i 19 a §, fortsätta med detta utan tillstånds-
myndighetens godkännande fram till och med den 31 januari 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:379.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.