SFS 1998:842 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 1998:842 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
980842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 4 och 7 §§ lagen (1988:868) om

brandfarliga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva

varor.

Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion

som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa,
miljö eller egendom genom brand eller explosion vid hantering av sådana
varor.

4

§

2

Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor

som omfattas av lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

I miljöbalken finns bestämmelser avsedda att förebygga andra skador än

sådana som kan uppkomma genom brand eller explosion vid hantering av
brandfarliga eller explosiva varor. Bestämmelser om skyldighet för arbetsgi-
vare och arbetstagare att vidta skyddsåtgärder mot skador som kan upp-
komma genom brand eller explosion vid hantering av brandfarliga eller ex-
plosiva varor finns i arbetsmiljölagen (1977:1160). I räddningstjänstlagen
(1986:1102) finns bestämmelser om skyldighet för ägare eller innehavare av
byggnad eller andra anläggningar att vidta olycks- och skadeförebyggande
åtgärder vid brand.

I fråga om sprängning och användning av pyrotekniska varor finns be-

stämmelser i 2 kap. 20 § och 3 kap. 6 och 7 §§ ordningslagen (1993:1617).

7 §

Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor skall vidta de åt-

gärder och de försiktighetsmått som behövs för att förhindra brand eller ex-
plosion som inte är avsedd och för att förebygga och begränsa skador på liv,
hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

särskilda föreskrifter om sådana åtgärder och försiktighetsmått.

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Senaste lydelse 1993:1626.

SFS 1998:842

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:842

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.