SFS 2003:785 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor / SFS 2003:785 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
030785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1988:868) om brandfar-

liga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

4 §

2

Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor

som omfattas av lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

I miljöbalken finns bestämmelser avsedda att förebygga andra skador än

sådana som kan uppkomma genom brand eller explosion vid hantering av
brandfarliga eller explosiva varor. Bestämmelser om skyldighet för arbetsgi-
vare och arbetstagare att vidta skyddsåtgärder mot skador som kan upp-
komma genom brand eller explosion vid hantering av brandfarliga eller ex-
plosiva varor finns i arbetsmiljölagen (1977:1160). I lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor finns bestämmelser om skyldighet för enskilda att vidta
åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till
följd av brand.

I fråga om sprängning och användning av pyrotekniska varor finns be-

stämmelser i 2 kap. 20 § och 3 kap. 6 och 7 §§ ordningslagen (1993:1617).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LENI BJ�RKLUND

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.

2 Senaste lydelse 1998:842.

SFS 2003:785

Utkom från trycket
den 28 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet