SFS 2003:785 Lag om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

030785.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:868) om brandfarliga och
explosiva varor;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1988:868) om brandfar-

liga och explosiva varor skall ha följande lydelse.

4 §

2

Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor

som omfattas av lagen (1982:821) om transport av farligt gods.

I miljöbalken finns bestämmelser avsedda att förebygga andra skador än

sådana som kan uppkomma genom brand eller explosion vid hantering av
brandfarliga eller explosiva varor. Bestämmelser om skyldighet för arbetsgi-
vare och arbetstagare att vidta skyddsåtgärder mot skador som kan upp-
komma genom brand eller explosion vid hantering av brandfarliga eller ex-
plosiva varor finns i arbetsmiljölagen (1977:1160). I lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor finns bestämmelser om skyldighet för enskilda att vidta
åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till
följd av brand.

I fråga om sprängning och användning av pyrotekniska varor finns be-

stämmelser i 2 kap. 20 § och 3 kap. 6 och 7 §§ ordningslagen (1993:1617).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.

2 Senaste lydelse 1998:842.

SFS 2003:785

Utkom från trycket
den 28 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.