SFS 2022:1123 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

SFS2022-1123.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor

dels att 22 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 25 a–25 f §§, och närmast före

25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

22 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar tillsyn över

1. brandfarliga och explosiva varors egenskaper, utsläppande och till-

handahållande på marknaden, samt

2. utsläppande och tillhandahållande på marknaden av sådana produkter

som används för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor och för
vilka myndigheten har utfärdat föreskrifter.

Marknadskontroll
25 a §
Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknads-
kontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontroll-

myndighet.

25 b § Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har
marknadskontrollmyndigheten befogenhet

1. att enligt artikel 14.4 a–14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska till-

handahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,

2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och

fysiska kontroller av produkter,

3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transport-

medel,

4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga

åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att elimi-
nera en risk,

6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varu-

prover, och

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.

SFS

2022:1123

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1123

2

8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska av-

lägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold

identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är
nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska
underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under
dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som

omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
skydd.

När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontroll-

myndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte
längre ska gälla.

25 c § Marknadskontrollmyndigheten får besluta de förelägganden som
behövs för att förordning (EU) 2019/1020 ska följas.

25 d § Ett beslut om föreläggande enligt 25 b eller 25 c § får förenas med
vite.

25 e § Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt
25 b eller 25 c §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

25 f § Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten
lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska
kunna vidta åtgärder enligt 25 b §.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

27 §2 Avgifter enligt denna lag får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn,
provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare och
deltagare, godkännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är
att anse som en explosiv vara.

För tillsyn enligt 22 § får avgift för tillsynen och för provtagning och

undersökning av prov av varan tas ut endast om det vid undersökningen visar
sig att varan inte uppfyller ställda krav.

Av lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter

om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn framgår att
föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt förordning (EU)
2019/1020 får meddelas.

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2021:657.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.