SFS 2023:374 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

SFS2023-374.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor

Utfärdad den 8 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor

dels att rubriken närmast före 21 § ska lyda ”Tillsyn och registrering”,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 21 a–c §§, av följande lydelse.

21 a § Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt 16 § att
hantera ammunition ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett
register över dem som har meddelats ett sådant tillstånd. Registret ska även
innehålla uppgift om fysiska personer som har ett betydande inflytande över
en juridisk person som har meddelats ett sådant tillstånd samt om personer
som har godkänts som föreståndare för verksamheten.

21 b § Ett register enligt 21 a § ska ha till ändamål att

1. underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag, och
2. ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga,

förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller lagföra
brott med anknytning till ammunition.

21 c § Bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ kompletterar Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt 21 a och 21 b §§ gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte något annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

1 Prop. 2022/23:102, bet. 2022/23:JuU25, rskr. 2022/23:215.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/555 av den 24 mars 2021 om kontroll av
förvärv och innehav av vapen, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2023:374

Publicerad
den

9 juni 2023

background image

2

SFS

2023:374

På regeringens vägnar

CARL-OSKAR BOHLIN

Samuel Rudvall
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.