SFS 2023:391 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

SFS2023-391.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor

Utfärdad den 8 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17, 18 och 21 §§ lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

17 § Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Försvars-
makten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets
forskningsinstitut och Fortifikationsverket ska prövas av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.

Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor i övriga fall ska

prövas av den kommun där hanteringen ska bedrivas.

18 §2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva frågor om
tillstånd till explosiva varor som avser

1. tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och åter-

vinning,

2. annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering som nämns

i 1,

3. gränsöverskridande överföring,
4. import,
5. export, och
6. sådan hantering som Försvarsmakten, Försvarets materielverk, För-

svarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikations-
verket behöver ha tillstånd till.

Frågor om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor i

övriga fall ska prövas av den kommun där varorna ska hanteras. Om frågan
gäller förvaring i ett flyttbart förråd och förvaringen ska ske i mer än en
kommun, ska frågan prövas av den kommun där sökanden är bosatt eller där
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

21 § Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har
också, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över att lagen och föreskrifter
och beslut som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Försvarsmakten får, efter medgivande av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap, i stället för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets materielverks, För-
svarets radioanstalts, Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikations-
verkets hantering och import av brandfarliga och explosiva varor.

1 Prop. 2022/23:87, bet. 2022/23:JuU28, rskr. 2022/23:210.
2 Senaste lydelse 2016:379.

SFS

2023:391

Publicerad
den

14 juni 2023

background image

2

SFS

2023:391

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den myndighet som

regeringen bestämmer har tillsyn över hanteringen av brandfarliga varor
som transporteras i en sådan rörledning som det har meddelats koncession
för enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen
(2005:403).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

CARL-OSKAR BOHLIN

Samuel Rudvall
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.