SFS 2023:874 Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

SFS2023-874.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor

Utfärdad den 14 december 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 och 29 a §§ lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

29 §2 Den som av oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till
böter.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första

stycket döms till

1. böter eller fängelse i högst ett år om brottet avser brandfarliga varor,

eller

2. böter eller fängelse i högst fem år om brottet avser explosiva varor.

29 a §3 Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor
och är att anse som grovt döms till fängelse i lägst fyra och högst sju år. Vid
bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om

1. varan med hänsyn till dess effekt, konstruktion eller utformning har

varit av särskilt farlig beskaffenhet,

2. hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera

varor eller en stor mängd av en vara,

3. hanteringen eller överföringen har skett i en sådan miljö att varan

typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, eller

4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.
Om brottet är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst sex

och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska
det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten
har avsett ett stort antal varor eller en särskilt stor mängd av en vara eller
flera varor av särskilt farlig beskaffenhet eller en stor mängd av en vara av
särskilt farlig beskaffenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

1 Prop. 2023/24:33, bet. 2023/24:JuU4, rskr. 2023/24:84.
2 Senaste lydelse 2017:1138.
3 Senaste lydelse 2020:903.

SFS

2023:874

Publicerad
den

16 december 2023

background image

SFS

2023:874

2

På regeringens vägnar

CARL-OSKAR BOHLIN

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.