SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor

101011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om brandfarliga och explosiva varor;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde och syfte

1 §

Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och

explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn
till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en
explosion.

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på

liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explo-
sion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga
obehörigt förfarande med varorna.

2 §

Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor

som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Lagen gäller
inte heller transporter av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartyg i
den mån transporten sker i fartygets fasta tankar. Inte heller gäller lagen när
brandfarliga varor används som drivmedel i fartyg eller luftfartyg.

Lagen gäller inte pyrotekniska artiklar som utgör en del av ett fordon och

inte heller sådana delar i ett fordons bränslesystem som regleras i annan för-
fattning.

3 §

Till brandfarliga varor hänförs i denna lag

1. brandfarliga gaser,
2. brandfarliga vätskor, och
3. brandreaktiva varor.

4 §

Till explosiva varor hänförs i denna lag

1. explosiva ämnen och blandningar,
2. explosiva föremål, och
3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men

som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en
pyroteknisk effekt.

1 Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380.

SFS 2010:1011

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1011

Definitioner

5 §

I denna lag avses med

1. hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förva-

ring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion,
saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

2. överföring: varje fysisk förflyttning inom Sverige eller till Sverige från

land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller land
som enligt avtal med Europeiska unionen utgör en del av Europeiska unio-
nens inre marknad för varor. Förflyttning inom en och samma anläggning
utgör dock inte överföring.

3. import: införsel till Sverige från annat land än land som ingår i EES

eller land som enligt avtal med Europeiska unionen utgör en del av Europe-
iska unionens inre marknad för varor.

Krav vid hantering, överföring och import av brandfarliga och
explosiva varor

Aktsamhetskrav

6 §

Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosi-

va varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att
hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller
egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av
varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Utredningskrav

7 §

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se

till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och
skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand
eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konse-
kvenserna av sådana händelser.

Kompetenskrav

8 §

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska ha

den kompetens eller tillgång till den kompetens som behövs med hänsyn till
verksamhetens omfattning och varornas egenskaper.

Föreståndarkrav

9 §

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska utse

en eller flera föreståndare för verksamheten.

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs

enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga skyldigheter som
följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En till-
ståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjlig-
heter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina upp-
gifter.

background image

3

SFS 2010:1011

Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare i tillståndspliktig verk-

samhet med explosiva varor. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med
brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav

10 §

Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva

varor hanteras samt anordningar för hantering av sådana varor ska vara inrät-
tade på ett betryggande sätt med hänsyn till brand- och explosionsrisken
samt konsekvenserna av en brand eller en explosion. De ska också vara pla-
cerade så att motsvarande krav uppfylls i förhållande till omgivningen. Detta
gäller också områden med sådana byggnader, anläggningar och anordningar.

Förvarings- och förpackningskrav

11 §

Olika slag av brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras eller

förpackas tillsammans eller med andra varor om risken för skador på liv,
hälsa, miljö eller egendom, som kan uppkomma genom brand eller explo-
sion, därigenom ökar i mer än ringa omfattning.

Godkännandekrav

12 §

För att en explosiv vara ska få släppas ut på marknaden ska den ha

bedömts överensstämma med vad som ska godtas enligt bestämmelser som
gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, om det inte
finns sådana bestämmelser, ha godkänts av den myndighet som regeringen
bestämmer.

Spårämneskrav

13 §

Explosiva varor som består av sprängämnen i flexibel eller elastisk

bladform eller av andra plastiska sprängämnen får föras in i och ut ur landet
eller hanteras här endast om sprängämnena är märkta med spårämnen så att
varorna ska kunna upptäckas.

Informationskrav

14 §

Den som tillverkar, överför eller importerar brandfarliga eller explo-

siva varor till Sverige, eller släpper ut sådana varor på marknaden ska genom
märkning eller på annat sätt lämna de uppgifter om varorna som är av bety-
delse för att bedöma brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av
en brand eller en explosion eller för att förebygga obehörigt förfarande med
varorna.

Överlåtelsekrav

15 §

Explosiva varor får överlåtas eller överlämnas endast till den som har

rätt att hantera explosiva varor av det slag och i den mängd som överlåtelsen
eller överlämnandet avser.

background image

4

SFS 2010:1011

Tillstånd

16 §

Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den

som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha till-
stånd till det.

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för hantering av brandfarliga varor

som avser transport i sådan rörledning för vilken koncession har meddelats
enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen
(2005:403). Verksamheten ska dock uppfylla kraven för tillståndspliktig
verksamhet enligt denna lag.

17 §

Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom För-

svarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och
Fortifikationsverket ska prövas av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.

Frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor i övriga fall ska

prövas av den kommun där hanteringen ska bedrivas.

18 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva frågor om

tillstånd till explosiva varor som avser

1. tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och åter-

vinning,

2. annan hantering som sker i anslutning till sådan hantering som nämns i 1,
3. gränsöverskridande överföring,
4. import, och
5. sådan hantering som Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Total-

försvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd
till.

Frågor om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor i övri-

ga fall ska prövas av den kommun där varorna ska hanteras. Gäller frågan
förvaring i flyttbart förråd och ska förvaringen ske i mer än en kommun, ska
frågan prövas av den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten
huvudsakligen ska bedrivas.

19 §

Tillståndsmyndigheten ska pröva om den som söker tillstånd och dess

föreståndare, om föreståndaren ska godkännas enligt 9 §, har förutsättningar
för att hantera, överföra och importera brandfarliga och explosiva varor i
enlighet med lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Tillståndet ska begränsas till viss tid och innehålla de villkor som behövs

för att hanteringen, överföringen eller importen ska ske i enlighet med 1 §
andra stycket.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till brand- eller explosionsrisken

samt konsekvenserna av en brand eller en explosion, får tillståndsmyndig-
heten besluta om nya eller ändrade villkor för tillståndet.

20 §

Ett tillstånd ska återkallas, om

1. en bestämmelse i lagen, en föreskrift som meddelats i anslutning till

lagen eller ett villkor som uppställts med stöd av 19 § i något väsentligt
avseende inte följs, eller

background image

5

SFS 2010:1011

2. det i annat fall är av väsentlig betydelse med hänsyn till brand- eller

explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion.

Tillsyn

21 §

Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har

också, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och
föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till lagen.

Försvarsmakten får, efter medgivande av Myndigheten för samhälls-

skydd och beredskap, i stället för Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap utöva viss tillsyn över Försvarsmaktens, Försvarets materielverks,
Totalförsvarets forskningsinstituts och Fortifikationsverkets hantering och
import av brandfarliga och explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller den myndighet som

regeringen bestämmer har tillsyn över hanteringen av brandfarliga varor som
transporteras i sådan rörledning för vilken koncession har meddelats enligt
lagen (1978:160) om vissa rörledningar eller enligt naturgaslagen
(2005:403).

22 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar marknads-

kontroll över

1. brandfarliga och explosiva varors egenskaper, utsläppande och tillhan-

dahållande på marknaden, samt

2. sådana produkter som används för hanteringen av brandfarliga och

explosiva varor och för vilka myndigheten har utfärdat föreskrifter.

23 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna till-

synsmyndigheternas verksamhet och hjälpa dem i deras arbete med tillsynen
enligt denna lag.

24 §

En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och

handlingar som behövs för tillsynen.

För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde till områden, lokaler

och andra utrymmen som används i samband med hanteringen av brand-
farliga och explosiva varor och får göra undersökningar och ta prover. För
ett prov som myndigheten tar betalas inte ersättning.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för tillsynen.

25 §

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att lagen och föreskrifter och beslut som har meddelats i anslut-
ning till lagen ska efterlevas.

Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Om någon inte följer vad som har angivits i ett föreläggande eller ett

förbud enligt första stycket, får en tillsynsmyndighet besluta om rättelse på
dennes bekostnad. Finns förutsättningar att meddela ett föreläggande eller
förbud, får ett sådant beslut meddelas utan att något föreläggande eller
förbud meddelats, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvar-
liga skador eller av andra särskilda skäl finner att rättelse bör göras utan
dröjsmål.

background image

6

SFS 2010:1011

Kommunal organisation

26 §

En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera

nämnder.

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter

som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den
andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla
tjänster åt en annan kommun.

En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun upp-

dra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte sådana ärenden som
avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna i 6 kap. 24–
27 §§ och 35 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska
tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Av kommunallagen följer att kommuner kan ha en gemensam organisa-

tion för uppgifter enligt denna lag.

Avgifter

27 §

Avgifter enligt denna lag får tas ut för tillståndsprövning, tillsyn,

provtagning och undersökning av prov, godkännande av föreståndare, god-
kännande av explosiv vara och beslut om huruvida en vara är att anse som en
explosiv vara.

För sådan tillsyn som utgör marknadskontroll enligt denna lag får avgift

för tillsynen och för provtagning och undersökning av prov av varan tas ut
endast om det vid undersökningen visar sig att varan inte uppfyller ställda
krav.

Ansvar

28 §

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 6 § döms

till böter eller fängelse i högst ett år.

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot något av kraven i 7–15 §§ eller föreskrifter som har med-

delats med stöd av 36 § och ansvar inte kan dömas ut enligt första stycket,

2. lämnar oriktig uppgift om förhållande av betydelse i en ansökan eller

annan handling som ska lämnas enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen, eller

3. underlåter att efterkomma en begäran enligt 24 § första stycket.

29 §

Den som av oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter.

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första

stycket döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Om uppsåtligt brott avser explosiva varor och är att anse som grovt döms

till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om
brottet är grovt ska särskilt beaktas risken för att de explosiva varorna hade
kunnat komma till brottslig användning samt varornas grad av farlighet och
omfattningen av det olagliga innehavet.

background image

7

SFS 2010:1011

30 §

I ringa fall döms inte till ansvar enligt denna lag.

Till ansvar enligt 28 § eller enligt 29 § första eller andra stycket döms inte

om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller enligt lagen
(2000:1225) om straff för smuggling.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte

till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller
förbudet.

31 §

Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras

förverkad:

1. vara som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av en

sådan vara, och

2. utbyte av brott enligt denna lag.
Om en brandfarlig eller explosiv vara förklaras förverkad, får även va-

rans förpackning förklaras förverkad.

32 §

En anordning för hantering av brandfarliga eller explosiva varor eller

annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag
får förklaras förverkad, om förverkandet behövs för att förebygga brott
enligt denna lag eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt
denna lag, om brottet har fullbordats. I stället för egendomen får dess värde
förklaras förverkat. I 36 kap. 5 och 5 b §§ brottsbalken finns bestämmelser
om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till förverkad egendom.

Om en anordning förklaras förverkad, får även anordningens innehåll och

förpackning förklaras förverkade.

Tystnadsplikt

33 §

Den som tar eller har tagit befattning med ett ärende som avses i

denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därvid
erfarit om någons affärs- eller driftförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Överklagande

34 §

En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har

meddelats i anslutning till lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrel-
sens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps beslut enligt denna lag

eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

35 §

En myndighet får bestämma att dess beslut enligt denna lag eller

enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska gälla även
om beslutet överklagas.

background image

8

SFS 2010:1011

Bemyndiganden

36 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka varor som på grund av sina egenskaper eller sin sammansättning

eller av annan orsak ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor,

2. klassificering av brandfarliga och explosiva varor,
3. brandfarliga och explosiva varors egenskaper och utförande,
4. undantag från lagens tillämpning i fråga om viss vara eller viss hante-

ring, överföring och import,

5. åtgärder och försiktighetsmått som anges i 6 §,
6. utredning som anges i 7 §,
7. kompetens som anges i 8 §,
8. föreståndare som anges i 9 §,
9. byggnad, annan anläggning och anordning som anges i 10 § samt att

sådan byggnad, anläggning och anordning inte får användas, saluhållas eller
säljas om den inte efter kontroll genom teknisk provning, besiktning eller
annan undersökning har befunnits vara betryggande från skyddssynpunkt,

10. förvaring och förpackning som anges i 11 §,
11. godkännande som anges i 12 §,
12. vad som ska förstås med plastiska sprängämnen som anges i 13 § samt

om hur sådan märkning med spårämne ska ske,

13. information som anges i 14 §,
14. hantering av frågor om tillstånd,
15. att hantering, överföring eller import av en brandfarlig eller explosiv

vara ska vara förbjuden, om ett sådant förbud är av särskild betydelse med
hänsyn till brand- eller explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand
eller en explosion, och

16. avgifternas storlek enligt denna lag.
Kommunen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna

lag när det gäller den egna verksamheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
2. Genom lagen upphävs lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva

varor.

3. Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheten får till och

med den 31 december 2021 fortsätta hantera plastiska sprängämnen som har
tillverkats eller importerats före den 1 april 2007 även om de inte är märkta
med spårämne.

4. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att varor, som har tillstånd eller godkännande enligt den
gamla lagen men som på grund av krav i EU-direktiv ska vara CE-märkta,
ska förses med CE-märkning.

5. Ärenden som kommit in till tillståndsmyndigheten före ikraftträdandet

men ännu inte har avgjorts ska prövas enligt den gamla lagen. Den gamla
lagen gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana ärenden.

background image

9

SFS 2010:1011

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

STEN TOLGFORS
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.