SFS 1998:172 Lag om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2011:579) om leksakers säkerhet / SFS 1998:172 Lag om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet
SFS 1998_172 Lag om ändring i lagen (1992_1327) om leksakers säkerhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

381

SFS 1998:172

Utkom från trycket
den 28 april 1998

Lag
om ändring i lagen (1992:1327) om leksakers
säkerhet;

utfärdad den 16 april 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1327) om lek-

sakers säkerhet

dels att 9 och 12 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 a § Om en leksak som avses i 2 § har CE-märkts trots att den inte över-
ensstämmer med de krav som gäller för CE-märkning, får tillsynsmyndighe-
ten, om rättelse inte vidtagits enligt 5 a § lagen (1992:1534) om CE-märk-
ning, förelägga tillverkare, importör eller den som saluför varan att

1. upphöra med att föra ut varan på marknaden, eller

2. återkalla varan.
Föreläggandet får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten får bestämma

att ett sådant beslut skall gälla omedelbart.

Ett föreläggande får inte avse en varas bristande säkerhet.

9 § Den som överträder ett vitesföreläggande enligt 6 a § eller ett vitesfö-
reläggande eller vitesförbud enligt produktsäkerhetslagen (1988:1604) skall
inte dömas till ansvar enligt 8 § för en gärning som omfattas av föreläggan-
det eller förbudet.

12 §2 Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt 5 eller 6 a § eller

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 § får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

2. Ett föreläggande enligt 6 a § första stycket 2 får inte avse en vara som

förts ut på marknaden före den 1 juni 1998.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Ingvar Paulsson
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1997/98:61, bet. 1997/98:LU20, rskr. 1997/98:174.

2

Senaste lydelse 1995:1723.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.