SFS 2011:797 Lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2011:579) om leksakers säkerhet / SFS 2011:797 Lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
110797.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:579) om leksakers
säkerhet;

utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § lagen (2011:579) om lek-

sakers säkerhet ska ha följande lydelse.

13 §

Organ som ska anmälas enligt 7�9 §§ lagen (2011:791) om ackredite-

ring och teknisk kontroll för att utföra bedömning av överensstämmelse av
leksaker genom EG-typkontroll (anmälda organ) ska vara ackrediterade för
uppgiften enligt förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll.

Ett sådant organ får utföra bedömning av överensstämmelse av leksaker

genom EG-typkontroll endast om Europeiska kommissionen eller någon
medlemsstat i Europeiska unionen inte har anmält invändningar inom två
veckor efter det att anmälan enligt första stycket har skett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om sådana organs skyldigheter i samband med bedömning av
överensstämmelse.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272.

SFS 2011:797

Utkom från trycket
den 27 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.