SFS 2014:413 Lag om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition / SFS 2014:413 Lag om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition
140413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig
befattning med klusterammunition;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2012:179) om straff för

olovlig befattning med klusterammunition ska ha följande lydelse.

1 §

Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar, innehar, lagrar,

överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut klusterammunition, döms
för olovlig befattning med klusterammunition till fängelse i högst fyra år, om
gärningen inte är att bedöma som krigsförbrytelse enligt lagen (2014:406) om
straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Med klusterammunition avses i denna lag sådan klusterammunition samt

sådana explosiva substridsdelar från spridningskapslar fästa vid luftfartyg
som avses i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammunition.

Sådan befattning med klusterammunition samt explosiva substridsdelar

som är tillåten enligt den konvention som avses i andra stycket utgör inte
brott.

�r brottet grovt döms till fängelse i högst arton år eller på livstid. Vid be-

dömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen väsent-
ligt bidragit till att klusterammunition kommit att användas på ett sätt som
inneburit fara för många människors liv eller hälsa.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261.

SFS 2014:413

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet