SFS 2012:278 Lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet / SFS 2012:278 Lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
120278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om inhämtning av uppgifter om elektronisk
kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

En polismyndighet eller Tullverket får, under de förutsättningar som

anges i denna lag, i underrättelseverksamhet i hemlighet från den som enligt
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation tillhandahåller ett elektro-
niskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst hämta
in uppgifter om

1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät har överförts

till eller från ett telefonnummer eller annan adress,

2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom

ett visst geografiskt område, eller

3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikations-

utrustning finns eller har funnits.

2 §

Uppgifter får hämtas in om omständigheterna är sådana att

1. åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka

brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket inte är föreskrivet lindri-
gare straff än fängelse i två år, och

2. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgär-

den innebär för den som åtgärden riktar sig mot eller för något annat motstå-
ende intresse.

3 §

Uppgifter får också, under de förutsättningar som anges i 2 § 2, hämtas

in om omständigheterna är sådana att åtgärden är av särskild vikt för att före-
bygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar

1. sabotage enligt 13 kap. 4 § brottsbalken,
2. kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt

13 kap. 5 a § första eller andra stycket eller 5 b § första stycket brottsbalken,
om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 § brottsbalken,
4. spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller olovlig un-

derrättelseverksamhet, grovt brott, enligt 19 kap. 5 eller 8 § eller 10 § tredje
stycket brottsbalken, eller

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

SFS 2012:278

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:278

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

5. grovt brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finan-

siering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 §
lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbild-
ning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

4 §

Beslut om inhämtning av uppgifter fattas av myndigheten. Myndig-

hetschefen får delegera rätten att fatta beslut om inhämtning till en annan an-
ställd vid myndigheten som har den särskilda kompetens, utbildning och er-
farenhet som behövs.

Den som rätten att fatta beslut har delegerats till, får inte fatta beslut om

inhämtning i sådan operativ verksamhet som han eller hon deltar i.

5 §

I ett beslut om inhämtning av uppgifter ska det anges vilken brottslig

verksamhet och vilken tid beslutet avser samt vilket telefonnummer eller an-
nan adress, vilken elektronisk kommunikationsutrustning eller vilket geogra-
fiskt område beslutet avser. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt
och får, när det gäller tid som infaller efter beslutet, inte överstiga en månad
från dagen för beslutet.

Om det inte längre finns skäl för ett beslut om inhämtning av uppgifter,

ska beslutet omedelbart hävas.

6 §

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska underrättas om ett beslut

om inhämtning av uppgifter enligt denna lag. Underrättelsen ska lämnas se-
nast en månad efter det att ärendet om inhämtning avslutades.

7 §

Om det vid inhämtning av uppgifter enligt denna lag har kommit fram

uppgifter om annan brottslig verksamhet än som omfattas av beslutet om in-
hämtning, får uppgifterna användas för att förhindra brott.

8 §

Uppgifter som har kommit fram vid inhämtning enligt denna lag får

användas i en förundersökning endast efter tillstånd till hemlig övervakning
av elektronisk kommunikation. Utan ett sådant tillstånd får dock inhämtade
uppgifter ligga till grund för beslut om att inleda en förundersökning.

9 §

Uppteckningar av uppgifter ska granskas snarast möjligt.

Uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse för att förebygga, förhin-

dra eller upptäcka brottslig verksamhet som omfattas av beslutet om inhämt-
ning eller för att förhindra annat brott, bevaras så länge det behövs för något
av dessa syften. De ska därefter förstöras.

Andra stycket hindrar inte att brottsbekämpande myndigheter behandlar

uppgifter från uppteckningar i enlighet med vad som är särskilt föreskrivet i
lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.