SFS 2012:278 Lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet / SFS 2012:278 Lag om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
120278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om inh�mtning av uppgifter om elektronisk <br/>kommunikation i de brottsbek�mpande <br/>myndigheternas underr�ttelseverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 maj 2012.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En polismyndighet eller Tullverket f�r, under de f�ruts�ttningar som</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">anges i denna lag, i underr�ttelseverksamhet i hemlighet fr�n den som enligt<br/>lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation tillhandah�ller ett elektro-<br/>niskt kommunikationsn�t eller en elektronisk kommunikationstj�nst h�mta<br/>in uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsn�t har �verf�rts</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till eller fr�n ett telefonnummer eller annan adress,</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft10">ett visst geografiskt omr�de, eller</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. i vilket geografiskt omr�de en viss elektronisk kommunikations-</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft10">utrustning finns eller har funnits. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter f�r h�mtas in om omst�ndigheterna �r s�dana att </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. �tg�rden �r av s�rskild vikt f�r att f�rebygga, f�rhindra eller uppt�cka</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft19">brottslig verksamhet som innefattar brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindri-<br/>gare straff �n f�ngelse i tv� �r, och</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft19">den inneb�r f�r den som �tg�rden riktar sig mot eller f�r n�got annat motst�-<br/>ende intresse. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:709px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Uppgifter f�r ocks�, under de f�ruts�ttningar som anges i 2 � 2, h�mtas</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft19">in om omst�ndigheterna �r s�dana att �tg�rden �r av s�rskild vikt f�r att f�re-<br/>bygga, f�rhindra eller uppt�cka brottslig verksamhet som innefattar </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. sabotage enligt 13 kap. 4 � brottsbalken, <br/>2. kapning, sj�- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft19">13 kap. 5 a � f�rsta eller andra stycket eller 5 b � f�rsta stycket brottsbalken,<br/>om brottet innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 � brottsbalken,<br/>4. spioneri, grov obeh�rig befattning med hemlig uppgift eller olovlig un-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft19">derr�ttelseverksamhet, grovt brott, enligt 19 kap. 5 eller 8 � eller 10 � tredje<br/>stycket brottsbalken, eller</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:278</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 maj 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:278</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. grovt brott enligt 3 � andra stycket lagen (2002:444) om straff f�r finan-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">siering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 �<br/>lagen (2010:299) om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och utbild-<br/>ning avseende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om inh�mtning av uppgifter fattas av myndigheten. Myndig-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">hetschefen f�r delegera r�tten att fatta beslut om inh�mtning till en annan an-<br/>st�lld vid myndigheten som har den s�rskilda kompetens, utbildning och er-<br/>farenhet som beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som r�tten att fatta beslut har delegerats till, f�r inte fatta beslut om</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inh�mtning i s�dan operativ verksamhet som han eller hon deltar i.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">I ett beslut om inh�mtning av uppgifter ska det anges vilken brottslig</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">verksamhet och vilken tid beslutet avser samt vilket telefonnummer eller an-<br/>nan adress, vilken elektronisk kommunikationsutrustning eller vilket geogra-<br/>fiskt omr�de beslutet avser. Tiden f�r inte best�mmas l�ngre �n n�dv�ndigt<br/>och f�r, n�r det g�ller tid som infaller efter beslutet, inte �verstiga en m�nad<br/>fr�n dagen f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det inte l�ngre finns sk�l f�r ett beslut om inh�mtning av uppgifter,</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ska beslutet omedelbart h�vas.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:420px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">S�kerhets- och integritetsskyddsn�mnden ska underr�ttas om ett beslut</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">om inh�mtning av uppgifter enligt denna lag. Underr�ttelsen ska l�mnas se-<br/>nast en m�nad efter det att �rendet om inh�mtning avslutades.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det vid inh�mtning av uppgifter enligt denna lag har kommit fram</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">uppgifter om annan brottslig verksamhet �n som omfattas av beslutet om in-<br/>h�mtning, f�r uppgifterna anv�ndas f�r att f�rhindra brott.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifter som har kommit fram vid inh�mtning enligt denna lag f�r</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">anv�ndas i en f�runders�kning endast efter tillst�nd till hemlig �vervakning<br/>av elektronisk kommunikation. Utan ett s�dant tillst�nd f�r dock inh�mtade<br/>uppgifter ligga till grund f�r beslut om att inleda en f�runders�kning.</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppteckningar av uppgifter ska granskas snarast m�jligt.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppteckningar ska, i de delar de �r av betydelse f�r att f�rebygga, f�rhin-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">dra eller uppt�cka brottslig verksamhet som omfattas av beslutet om inh�mt-<br/>ning eller f�r att f�rhindra annat brott, bevaras s� l�nge det beh�vs f�r n�got<br/>av dessa syften. De ska d�refter f�rst�ras.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Andra stycket hindrar inte att brottsbek�mpande myndigheter behandlar</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">uppgifter fr�n uppteckningar i enlighet med vad som �r s�rskilt f�reskrivet i<br/>lag.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">TOBIAS BILLSTR�M<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om inh�mtning av uppgifter om elektronisk
kommunikation i de brottsbek�mpande
myndigheternas underr�ttelseverksamhet;

utf�rdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

1 �

En polismyndighet eller Tullverket f�r, under de f�ruts�ttningar som

anges i denna lag, i underr�ttelseverksamhet i hemlighet fr�n den som enligt
lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation tillhandah�ller ett elektro-
niskt kommunikationsn�t eller en elektronisk kommunikationstj�nst h�mta
in uppgifter om

1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsn�t har �verf�rts

till eller fr�n ett telefonnummer eller annan adress,

2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom

ett visst geografiskt omr�de, eller

3. i vilket geografiskt omr�de en viss elektronisk kommunikations-

utrustning finns eller har funnits.

2 �

Uppgifter f�r h�mtas in om omst�ndigheterna �r s�dana att

1. �tg�rden �r av s�rskild vikt f�r att f�rebygga, f�rhindra eller uppt�cka

brottslig verksamhet som innefattar brott f�r vilket inte �r f�reskrivet lindri-
gare straff �n f�ngelse i tv� �r, och

2. sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som �tg�r-

den inneb�r f�r den som �tg�rden riktar sig mot eller f�r n�got annat motst�-
ende intresse.

3 �

Uppgifter f�r ocks�, under de f�ruts�ttningar som anges i 2 � 2, h�mtas

in om omst�ndigheterna �r s�dana att �tg�rden �r av s�rskild vikt f�r att f�re-
bygga, f�rhindra eller uppt�cka brottslig verksamhet som innefattar

1. sabotage enligt 13 kap. 4 � brottsbalken,
2. kapning, sj�- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt

13 kap. 5 a � f�rsta eller andra stycket eller 5 b � f�rsta stycket brottsbalken,
om brottet innefattar sabotage enligt 4 � samma kapitel,

3. brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 � brottsbalken,
4. spioneri, grov obeh�rig befattning med hemlig uppgift eller olovlig un-

derr�ttelseverksamhet, grovt brott, enligt 19 kap. 5 eller 8 � eller 10 � tredje
stycket brottsbalken, eller

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

SFS 2012:278

Utkom fr�n trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:278

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

5. grovt brott enligt 3 � andra stycket lagen (2002:444) om straff f�r finan-

siering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 �
lagen (2010:299) om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och utbild-
ning avseende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet.

4 �

Beslut om inh�mtning av uppgifter fattas av myndigheten. Myndig-

hetschefen f�r delegera r�tten att fatta beslut om inh�mtning till en annan an-
st�lld vid myndigheten som har den s�rskilda kompetens, utbildning och er-
farenhet som beh�vs.

Den som r�tten att fatta beslut har delegerats till, f�r inte fatta beslut om

inh�mtning i s�dan operativ verksamhet som han eller hon deltar i.

5 �

I ett beslut om inh�mtning av uppgifter ska det anges vilken brottslig

verksamhet och vilken tid beslutet avser samt vilket telefonnummer eller an-
nan adress, vilken elektronisk kommunikationsutrustning eller vilket geogra-
fiskt omr�de beslutet avser. Tiden f�r inte best�mmas l�ngre �n n�dv�ndigt
och f�r, n�r det g�ller tid som infaller efter beslutet, inte �verstiga en m�nad
fr�n dagen f�r beslutet.

Om det inte l�ngre finns sk�l f�r ett beslut om inh�mtning av uppgifter,

ska beslutet omedelbart h�vas.

6 �

S�kerhets- och integritetsskyddsn�mnden ska underr�ttas om ett beslut

om inh�mtning av uppgifter enligt denna lag. Underr�ttelsen ska l�mnas se-
nast en m�nad efter det att �rendet om inh�mtning avslutades.

7 �

Om det vid inh�mtning av uppgifter enligt denna lag har kommit fram

uppgifter om annan brottslig verksamhet �n som omfattas av beslutet om in-
h�mtning, f�r uppgifterna anv�ndas f�r att f�rhindra brott.

8 �

Uppgifter som har kommit fram vid inh�mtning enligt denna lag f�r

anv�ndas i en f�runders�kning endast efter tillst�nd till hemlig �vervakning
av elektronisk kommunikation. Utan ett s�dant tillst�nd f�r dock inh�mtade
uppgifter ligga till grund f�r beslut om att inleda en f�runders�kning.

9 �

Uppteckningar av uppgifter ska granskas snarast m�jligt.

Uppteckningar ska, i de delar de �r av betydelse f�r att f�rebygga, f�rhin-

dra eller uppt�cka brottslig verksamhet som omfattas av beslutet om inh�mt-
ning eller f�r att f�rhindra annat brott, bevaras s� l�nge det beh�vs f�r n�got
av dessa syften. De ska d�refter f�rst�ras.

Andra stycket hindrar inte att brottsbek�mpande myndigheter behandlar

uppgifter fr�n uppteckningar i enlighet med vad som �r s�rskilt f�reskrivet i
lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.