SFS 2019:499 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet / SFS 2019:499 Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
SFS2019-499.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av

uppgifter om elektronisk kommunikation i de

brottsbekämpande myndigheternas

underrättelseverksamhet

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:278) om inhämt-
ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet

dels att nuvarande 4�9 §§ ska betecknas 3�8 §§,
dels att 2 § och de nya 3�5 §§ ska ha följande lydelse.

2 § Uppgifter får hämtas in om omständigheterna är sådana att åtgärden är
av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verk-
samhet som innefattar

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två

år,

2. sabotage enligt 13 kap. 4 § brottsbalken,
3. kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt

13 kap. 5 a § första eller andra stycket eller 5 b § första stycket brottsbalken,
om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

4. brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 § brottsbalken,
5. spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller grov

olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller
mot person enligt 19 kap. 5 eller 8 §, 10 § andra stycket, 10 a § andra stycket
eller 10 b § andra stycket brottsbalken,

6. företagsspioneri enligt 26 § lagen (2018:558) om företagshemligheter,

om det finns anledning att anta att den brottsliga verksamheten utövas på
uppdrag av eller understöds av en främmande makt eller av någon som
agerar för en främmande makts räkning,

7. grovt brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för

finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott
enligt 6 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering
och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brotts-
lighet,

8. grov misshandel eller olaga frihetsberövande enligt 3 kap. 6 § eller

4 kap. 2 § första stycket brottsbalken i avsikt att påverka offentliga organ
eller den som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journal-
istik att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

1 Prop. 2018/19:86, bet. 2018/19:JuU27, rskr. 2018/19:296.

SFS

2019:499

Publicerad
den

2 juli 2019

background image

2

SFS

2019:499

Uppgifter får bara hämtas in om skälen för åtgärden uppväger det intrång

eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktar sig mot
eller för något annat motstående intresse.

3 §2 Beslut om inhämtning av uppgifter fattas av åklagare vid �&klagar-
myndigheten efter ansökan av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller
Tullverket.

4 § I ett beslut om inhämtning av uppgifter ska det anges vilken brottslig
verksamhet och vilken tid beslutet avser samt vilket telefonnummer eller
vilken annan adress, vilken elektronisk kommunikationsutrustning eller
vilket geografiskt område beslutet avser. Tiden får inte bestämmas längre än
nödvändigt och får, när det gäller tid som infaller efter beslutet, inte över-
stiga en månad från dagen för beslutet.

Om det inte längre finns skäl för ett beslut om inhämtning av uppgifter

ska den ansökande myndigheten omedelbart häva beslutet.

5 § Den ansökande myndigheten ska underrätta Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden om ett beslut om inhämtning av uppgifter enligt denna lag.
Underrättelsen ska lämnas senast en månad efter det att ärendet om inhämt-
ning avslutades.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

2 Tidigare 3 § upphävd genom 2019:

498.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.