SFS 2012:806 Lag om beredskapslagring av olja

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja / SFS 2012:806 Lag om beredskapslagring av olja
120806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om beredskapslagring av olja;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 november 2012.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att trygga tillg�ngen till olja vid allvarliga f�rs�rjningsavbrott ska</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Sverige ha beredskapslager enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>allvarligt f�rs�rjningsavbrott</i>: kraftig och pl�tslig minskning av leveran-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">serna av r�olja eller petroleumprodukter till Europeiska unionen eller till en<br/>medlemsstat vare sig den medf�rt ett g�llande internationellt beslut om<br/>ibruktagande av lager eller inte, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>beredskapslager</i>: lager av s�dana energiprodukter som f�rtecknas i avsnitt</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">3.1 f�rsta stycket i bilaga C till Europaparlamentets och r�dets f�rordning<br/>(EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:545px;white-space:nowrap" class="ft13">3 som med-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">lemsstaterna i Europeiska unionen �r skyldiga att ha enligt r�dets direktiv<br/>2009/119/EG om skyldighet f�r medlemsstaterna att inneha minimilager av<br/>r�olja och/eller petroleumprodukter</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft13">4 och enligt avtal om ett internationellt</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">energiprogram av den 18 november 1974, </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>inhemsk konsumtion</i>: totala m�ngder energiprodukter, ber�knade enligt</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">bilaga II till r�dets direktiv 2009/119/EG, som levererats inom landet b�de<br/>f�r energi�ndam�l och f�r andra �ndam�l och som omfattar leveranser till<br/>omvandlingssektorn, industrin, transporter, hush�ll och andra sektorer f�r<br/>slutkonsumtion inklusive energisektorns egen konsumtion med undantag f�r<br/>br�nsle som kr�vs f�r raffinering,</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>kommersiella lager</i>: s�dana lager av energiprodukter som f�rtecknas i av-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">snitt 3.1 f�rsta stycket i bilaga C till Europaparlamentets och r�dets f�rord-<br/>ning (EG) nr 1099/2008 som h�lls av ekonomiska akt�rer och som inte om-<br/>fattas av kraven i r�dets direktiv 2009/119/EG, </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:F�U2, rskr. 2012/13:49.</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr r�dets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet f�r med-<br/>lemsstaterna att inneha minimilager av r�olja och/eller petroleumprodukter (EUT<br/>L 265,</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft18">9.10.2009, s. 9, Celex 32009L0119).</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 EUT L 304, 14.11.2008, s. 1 (Celex 32008R1099).</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 EUT L 265, 9.10.2009, s. 9 (Celex 32009L0119).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2012:806</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2012</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:806</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>lagringsbr�nslen</i>: ett eller flera av de br�nslen som f�rtecknas i avsnitt 3.1</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">f�rsta stycket i bilaga C till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)<br/>nr 1099/2008, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>lagrings�r</i>: perioden fr�n och med 1 april ett �r till och med 31 mars p�-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ljande �r,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>referens�r</i>: det kalender�r som f�reg�r ett lagrings�r,<br/><i>tillsynsmyndighet</i>: den myndighet som regeringen utser enligt 8 kap. 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap. Sveriges beredskapslager </b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Sverige ska under varje lagrings�r ha ett beredskapslager som motsva-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">rar minst antingen 90 dagars genomsnittlig daglig nettoimport eller<br/>61 dagars genomsnittlig daglig inhemsk konsumtion under referens�ret be-<br/>roende p� vilken m�ngd som �r st�rst. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Beredskapslagret ska best� av lagringsbr�nslen och r�olja. R�olja f�r dock</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">endast ing� med den m�ngd som lagras efter tillst�nd enligt 3 kap. 2 � f�rsta<br/>stycket. R�olja f�r aldrig utg�ra mer �n tv� tredjedelar av beredskapslagret. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten pr�var fr�gor om Sveriges beredskapslager.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:503px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Sveriges beredskapslager ska h�llas av </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">1. dem som �r skyldiga att h�lla lager enligt 3 kap. 1 �, och <br/>2. statliga f�rvaltningsmyndigheter i de fall regeringen har beslutat att</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dessa ska h�lla lager.</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap. Lagringsskyldighet </b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:627px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagringsskyldig �r den som under ett referens�r har</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. importerat r�olja eller lagringsbr�nslen till landet och s�lt eller f�rbru-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kat lagringsbr�nslen i landet, eller</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. k�pt lagringsbr�nslen av n�gon som �r lagringsskyldig enligt 1 och s�lt</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">minst 50 000 kubikmeter lagringsbr�nslen i landet.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagringsskyldighet ska fullg�ras med s�dana lagringsbr�nslen som den</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">lagringsskyldige har s�lt eller f�rbrukat under referens�ret. Tillst�nd f�r<br/>dock ges f�r att fullg�ra lagringsskyldigheten med andra lagringsbr�nslen<br/>eller med r�olja. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagringsskyldigheten ska fullg�ras med lagringsbr�nslen som den lag-</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">ringsskyldige �ger. Om den lagringsskyldige har uppdragit �t n�gon annan<br/>att h�lla lager enligt 4 kap. 1 � f�r dock lagringsskyldigheten fullg�ras med<br/>lagringsbr�nslen som den som h�ller lagret �ger. </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagringsskyldighetens omfattning ska best�mmas p� grundval av den</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">m�ngd av varje lagringsbr�nsle som den lagringsskyldige har s�lt eller f�r-<br/>brukat under referens�ret. </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:963px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten pr�var fr�gor om lagringsskyldighet enligt detta</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om lagringsskyldighet ska fattas f�r varje lagrings�r. Ett beslut om</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">lagringsskyldighet f�r �ndras under p�g�ende lagrings�r om det �r n�dv�n-<br/>digt f�r storleken p� Sveriges beredskapslager.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:806</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som �r lagringsskyldig enligt denna lag ska, p� beg�ran av till-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">synsmyndigheten, l�mna de uppgifter som beh�vs f�r att fr�gor om lagrings-<br/>skyldighet ska kunna pr�vas. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>4 kap. Lagerh�llning av n�gon annan �n den som �r <br/>lagringsskyldig och lagring utanf�r landet</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Lagerh�llning inom eller utanf�r landet f�r utf�ras av n�gon annan �n</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">den lagringsskyldige om den som �r lagringsskyldig och den som ska utf�ra<br/>lagringen har tillst�nd till det. Tillst�nd kr�vs �ven f�r att den som �r lag-<br/>ringsskyldig ska f� h�lla egna lager utanf�r landet.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndigheten pr�var fr�gor enligt detta kapitel.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>5 kap. F�rvaring av lager samt underr�ttelseskyldighet vid <br/>konkurs m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Lagring enligt denna lag ska ske p� ett s�tt som �r tillfredsst�llande</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">fr�n beredskaps- och kontrollsynpunkt. Lagren ska alltid vara tillg�ngliga<br/>och lokaliserade p� ett s�dant s�tt att de kan n� slutanv�ndare och marknader<br/>inom tidsramar och p� villkor som kan lindra de leveransproblem som kan<br/>ha uppst�tt vid ett allvarligt f�rs�rjningsavbrott. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:574px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Om ett lager som h�lls enligt denna lag helt eller delvis blir f�rem�l f�r</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">beslut om beslag eller verkst�llighets�tg�rd eller innehas av ett bolag som �r<br/>f�rsatt i konkurs eller har ing�tt en ackordsuppg�relse med borgen�rer, ska<br/>den som �r lagringsskyldig eller den som utf�r lagring �t n�gon annan ome-<br/>delbart underr�tta tillsynsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r tillsynsmyndigheten har underr�ttats om en situation som anges i f�r-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">sta stycket ska myndigheten utreda hur Sveriges beredskapslager p�verkas<br/>av �tg�rderna och s�kerst�lla att storleken p� det beredskapslager som Sve-<br/>rige �r skyldig att ha enligt 2 kap. 1 � uppr�tth�lls.</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>6 kap. Register �ver lager och statistiska sammanst�llningar </b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndigheten ska f�ra ett register �ver de lager som ska h�llas</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:839px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndigheten ska varje m�nad uppr�tta statistiska sammanst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">ningar �ver de lager som h�lls enligt denna lag och �ver kommersiella lager<br/>som finns i landet. Sammanst�llningarna ska �verl�mnas till Europeiska<br/>kommissionen.</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">I den statistiska sammanst�llningen �ver lager som h�lls enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r hela eller delar av lager inte finnas med om dessa �r f�rem�l f�r beslut<br/>om beslag eller verkst�llighets�tg�rd eller innehas av bolag som �r f�rsatta i<br/>konkurs eller har ing�tt en ackordsuppg�relse med borgen�rer.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:998px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Den som �r lagringsskyldig och den som utf�r lagring �t n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt 4 kap. 1 � ska f�re utg�ngen av varje m�nad l�mna uppgifter till till-<br/>synsmyndigheten om faktiska lagerniv�er vid utg�ngen av f�reg�ende</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2012:806</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">m�nad samt om eventuella brister i lager under m�naden i f�rh�llande till<br/>fastst�lld lagringsskyldighet och �vriga uppgifter som myndigheten beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid lagring utanf�r landet enligt 4 kap. 1 � ska uppgifter enligt f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">stycket l�mnas till tillsynsmyndigheten i det land d�r lagringen sker. </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>7 kap. Anv�ndning av beredskapslager </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen f�r besluta att ett lager som h�lls enligt denna lag ska an-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">v�ndas helt eller delvis om </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. Internationella energiorganet (IEA) har beslutat att g�ra r�olja eller pet-</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">roleumprodukter tillg�ngliga f�r marknaden genom att lager ska tas i bruk<br/>eller andra kompletterande �tg�rder ska vidtas och detta beslut p�verkar en<br/>eller flera medlemsstater,</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. Europeiska kommissionen har konstaterat att det finns ett allvarligt f�r-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">s�rjningsavbrott och har l�mnat tillst�nd till att lagret i fr�ga anv�nds, </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft44">3. det r�r sig om en f�rsta insats i ett br�dskande fall, eller <br/>4. det r�r sig om en lokal kris.<br/>Europeiska kommissionen ska omedelbart informeras om beslut enligt</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsynsmyndigheten ska uppr�tta en beredskapsplan f�r hur Sveriges</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">beredskapslager ska anv�ndas vid allvarliga f�rs�rjningsavbrott och om hur<br/>en begr�nsning av f�rbrukning av lagringsbr�nslen ska genomf�ras vid<br/>s�dana avbrott.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r ett lager som h�lls enligt denna lag har anv�nts ska det �terst�llas</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">till den storlek och sammans�ttning som har beslutats f�r det aktuella lag-<br/>rings�ret.</p> <p style="position:absolute;top:690px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>8 kap. Tillsyn och avgifter m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Tillsyn</i></p> <p style="position:absolute;top:741px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:741px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">Den myndighet som regeringen best�mmer ut�var tillsyn �ver att</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">denna lag och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen f�ljs.<br/>Myndigheten ska �ven ut�va tillsyn �ver de beredskapslager som h�lls inom<br/>landet p� uppdrag av en lagringsskyldig i en annan medlemsstat i Europeiska<br/>unionen enligt r�dets direktiv 2009/119/EG om skyldighet f�r medlemssta-<br/>terna att inneha minimilager av r�olja och/eller petroleumprodukter.</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:865px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som �r eller har varit lagringsskyldig eller den som utf�r eller har</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">utf�rt lagerh�llning �t n�gon annan enligt 4 kap. ska p� tillsynsmyndighetens<br/>beg�ran l�mna de upplysningar och de handlingar som myndigheten beh�ver<br/>f�r tillsynen.</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som �r eller har varit lagringsskyldig eller den som utf�r eller har ut-</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">f�rt lagerh�llning �t n�gon annan enligt 4 kap. ska p� tillsynsmyndighetens<br/>beg�ran l�ta myndigheten f� tilltr�de till anl�ggningar samt lokaler och om-<br/>r�den som h�r till s�dana anl�ggningar i den utstr�ckning som myndigheten<br/>beh�ver f�r tillsynen. </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Polismyndighet ska p� beg�ran l�mna den hj�lp som beh�vs f�r s�dant</p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">tilltr�de. En s�dan beg�ran f�r g�ras endast om </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2012:806</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">kan vidtas utan att polisens s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen<br/>(1984:387) beh�ver tillgripas, eller</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">2. det annars finns synnerliga sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">Europeiska kommissionen har r�tt att p� beg�ran f� uppgifter och till-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">tr�de till anl�ggningar samt lokaler och omr�den enligt vad som anges i 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>Skyldighet att spara uppgifter</i></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som �r lagringsskyldig och den som utf�r lagring �t n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">enligt 4 kap. 1 � ska spara uppgifter om lager som h�lls enligt denna lag i<br/>fem �r fr�n utg�ngen av det lagrings�r som uppgifterna avser. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>F�rel�ggande</i></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden som beh�vs f�r att</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. den uppgiftsskyldighet som f�ljer av 3 kap. 5 � eller 6 kap. 3 � ska full-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">g�ras,</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft54">2. den som �r lagringsskyldig ska h�lla de lager som beslutats,<br/>3. ett lager ska f�rvaras och h�llas tillg�ngligt p� s�tt som avses i 5 kap.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">1 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft54">4. lagen i �vrigt ska f�ljas.<br/>Ett beslut om f�rel�ggande f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>�terkallelse av tillst�nd</i></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett tillst�nd enligt denna lag eller f�reskrifter som har meddelats med</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">st�d av lagen ska �terkallas om f�ruts�ttningarna f�r tillst�ndet inte l�ngre �r<br/>uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>Lagringsavgift och f�rseningsavgift </i></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">En lagringsavgift ska tas ut av en lagringsskyldig som inte h�ller lager</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">i den omfattning som har beslutats. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Lagringsavgiftens storlek ska ber�knas per dag och motsvara kapitalkost-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">naden f�r den m�ngd br�nsle som bristen i lagret uppg�r till, med ett kost-<br/>nadstill�gg p� h�gst 1 000 procent av kapitalkostnaden.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">En lagringsavgift f�r s�ttas ned eller eftersk�nkas om det finns synnerliga</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:893px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">En f�rseningsavgift p� 10 000 kronor ska tas ut av den som �r lagrings-</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">skyldig enligt denna lag om s�dana uppgifter som avses i 3 kap. 5 � eller i<br/>6 kap. 3 � inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom f�reskriven tid. </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">En andra f�rseningsavgift p� 25 000 kronor ska tas ut om uppgifterna inte</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju arbetsdagar fr�n det att en<br/>underr�ttelse om att en f�rseningsavgift har tagits ut har s�nts till den som �r<br/>lagringsskyldig.</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">En f�rseningsavgift f�r s�ttas ned eller eftersk�nkas om det finns synner-</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">liga sk�l. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2012:806</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft62">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft62">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>Indrivning</i></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en lagringsavgift eller en f�rseningsavgift inte har betalats efter</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">betalningsuppmaning ska avgiften l�mnas f�r indrivning. Vid indrivning f�r<br/>verkst�llighet enligt uts�kningsbalken ske.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>9 kap. Bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>1 �</b> Regeringen f�r meddela f�reskrifter om lagringsbr�nslen. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om tillsyn, lagringsavgift</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">och f�rseningsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft65">1. ber�kning av Sveriges beredskapslager,<br/>2. lagringsskyldighet samt om undantag och befrielse fr�n lagringsskyl-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">dighet,</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft65">3. f�ruts�ttningar f�r tillst�nd enligt 3 kap. 2 � och 4 kap. 1 �,<br/>4. f�rvaring av lager och om underr�ttelseskyldighet enligt 5 kap. 2 �, <br/>5. register �ver lager som h�lls enligt denna lag och om statistiska sam-</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">manst�llningar, och</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">6. beredskapsplan, anv�ndning och �terst�llande av lager som h�lls enligt</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>10 kap. �verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:618px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:618px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Beslut om lagringsskyldighet enligt 3 kap. 4 �, beslut om tillst�nd en-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">ligt 3 kap. 2 � och 4 kap. 1 �, beslut om f�rel�ggande som har f�renats med<br/>vite enligt 8 kap. 5 �, beslut om �terkallelse av tillst�nd enligt 8 kap. 6 �, om<br/>lagringsavgift enligt 8 kap. 7 � och om f�rseningsavgift enligt 8 kap. 8 � f�r<br/>�verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:724px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:759px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Ett beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft65">med st�d av lagen g�ller omedelbart om n�got annat inte har angetts i beslu-<br/>tet. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">1. Denna lag tr�der i kraft den 30 december 2012 d� lagen (1984:1049)</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">om beredskapslagring av olja och kol ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">2. Lagrings�ret som har inletts den 1 juli 2012 ska avslutas den 31 mars</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">2013. </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">3. Den upph�vda lagen g�ller fortfarande f�r det lagrings�r som har inletts</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">den 1 juli 2012.</p> <p style="position:absolute;top:954px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft65">ANNA-KARIN HATT<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om beredskapslagring av olja;

utf�rdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 f�ljande

1 kap. Inledande best�mmelser

1 �

F�r att trygga tillg�ngen till olja vid allvarliga f�rs�rjningsavbrott ska

Sverige ha beredskapslager enligt denna lag.

2 �

I denna lag betyder

allvarligt f�rs�rjningsavbrott: kraftig och pl�tslig minskning av leveran-

serna av r�olja eller petroleumprodukter till Europeiska unionen eller till en
medlemsstat vare sig den medf�rt ett g�llande internationellt beslut om
ibruktagande av lager eller inte,

beredskapslager: lager av s�dana energiprodukter som f�rtecknas i avsnitt

3.1 f�rsta stycket i bilaga C till Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik

3 som med-

lemsstaterna i Europeiska unionen �r skyldiga att ha enligt r�dets direktiv
2009/119/EG om skyldighet f�r medlemsstaterna att inneha minimilager av
r�olja och/eller petroleumprodukter

4 och enligt avtal om ett internationellt

energiprogram av den 18 november 1974,

inhemsk konsumtion: totala m�ngder energiprodukter, ber�knade enligt

bilaga II till r�dets direktiv 2009/119/EG, som levererats inom landet b�de
f�r energi�ndam�l och f�r andra �ndam�l och som omfattar leveranser till
omvandlingssektorn, industrin, transporter, hush�ll och andra sektorer f�r
slutkonsumtion inklusive energisektorns egen konsumtion med undantag f�r
br�nsle som kr�vs f�r raffinering,

kommersiella lager: s�dana lager av energiprodukter som f�rtecknas i av-

snitt 3.1 f�rsta stycket i bilaga C till Europaparlamentets och r�dets f�rord-
ning (EG) nr 1099/2008 som h�lls av ekonomiska akt�rer och som inte om-
fattas av kraven i r�dets direktiv 2009/119/EG,

1 Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:F�U2, rskr. 2012/13:49.

2 Jfr r�dets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet f�r med-
lemsstaterna att inneha minimilager av r�olja och/eller petroleumprodukter (EUT
L 265,

9.10.2009, s. 9, Celex 32009L0119).

3 EUT L 304, 14.11.2008, s. 1 (Celex 32008R1099).

4 EUT L 265, 9.10.2009, s. 9 (Celex 32009L0119).

SFS 2012:806

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:806

lagringsbr�nslen: ett eller flera av de br�nslen som f�rtecknas i avsnitt 3.1

f�rsta stycket i bilaga C till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)
nr 1099/2008,

lagrings�r: perioden fr�n och med 1 april ett �r till och med 31 mars p�-

f�ljande �r,

referens�r: det kalender�r som f�reg�r ett lagrings�r,
tillsynsmyndighet: den myndighet som regeringen utser enligt 8 kap. 1 �.

2 kap. Sveriges beredskapslager

1 �

Sverige ska under varje lagrings�r ha ett beredskapslager som motsva-

rar minst antingen 90 dagars genomsnittlig daglig nettoimport eller
61 dagars genomsnittlig daglig inhemsk konsumtion under referens�ret be-
roende p� vilken m�ngd som �r st�rst.

Beredskapslagret ska best� av lagringsbr�nslen och r�olja. R�olja f�r dock

endast ing� med den m�ngd som lagras efter tillst�nd enligt 3 kap. 2 � f�rsta
stycket. R�olja f�r aldrig utg�ra mer �n tv� tredjedelar av beredskapslagret.

Tillsynsmyndigheten pr�var fr�gor om Sveriges beredskapslager.

2 �

Sveriges beredskapslager ska h�llas av

1. dem som �r skyldiga att h�lla lager enligt 3 kap. 1 �, och
2. statliga f�rvaltningsmyndigheter i de fall regeringen har beslutat att

dessa ska h�lla lager.

3 kap. Lagringsskyldighet

1 �

Lagringsskyldig �r den som under ett referens�r har

1. importerat r�olja eller lagringsbr�nslen till landet och s�lt eller f�rbru-

kat lagringsbr�nslen i landet, eller

2. k�pt lagringsbr�nslen av n�gon som �r lagringsskyldig enligt 1 och s�lt

minst 50 000 kubikmeter lagringsbr�nslen i landet.

2 �

Lagringsskyldighet ska fullg�ras med s�dana lagringsbr�nslen som den

lagringsskyldige har s�lt eller f�rbrukat under referens�ret. Tillst�nd f�r
dock ges f�r att fullg�ra lagringsskyldigheten med andra lagringsbr�nslen
eller med r�olja.

Lagringsskyldigheten ska fullg�ras med lagringsbr�nslen som den lag-

ringsskyldige �ger. Om den lagringsskyldige har uppdragit �t n�gon annan
att h�lla lager enligt 4 kap. 1 � f�r dock lagringsskyldigheten fullg�ras med
lagringsbr�nslen som den som h�ller lagret �ger.

3 �

Lagringsskyldighetens omfattning ska best�mmas p� grundval av den

m�ngd av varje lagringsbr�nsle som den lagringsskyldige har s�lt eller f�r-
brukat under referens�ret.

4 �

Tillsynsmyndigheten pr�var fr�gor om lagringsskyldighet enligt detta

kapitel.

Beslut om lagringsskyldighet ska fattas f�r varje lagrings�r. Ett beslut om

lagringsskyldighet f�r �ndras under p�g�ende lagrings�r om det �r n�dv�n-
digt f�r storleken p� Sveriges beredskapslager.

background image

3

SFS 2012:806

5 �

Den som �r lagringsskyldig enligt denna lag ska, p� beg�ran av till-

synsmyndigheten, l�mna de uppgifter som beh�vs f�r att fr�gor om lagrings-
skyldighet ska kunna pr�vas.

4 kap. Lagerh�llning av n�gon annan �n den som �r
lagringsskyldig och lagring utanf�r landet

1 �

Lagerh�llning inom eller utanf�r landet f�r utf�ras av n�gon annan �n

den lagringsskyldige om den som �r lagringsskyldig och den som ska utf�ra
lagringen har tillst�nd till det. Tillst�nd kr�vs �ven f�r att den som �r lag-
ringsskyldig ska f� h�lla egna lager utanf�r landet.

2 �

Tillsynsmyndigheten pr�var fr�gor enligt detta kapitel.

5 kap. F�rvaring av lager samt underr�ttelseskyldighet vid
konkurs m.m.

1 �

Lagring enligt denna lag ska ske p� ett s�tt som �r tillfredsst�llande

fr�n beredskaps- och kontrollsynpunkt. Lagren ska alltid vara tillg�ngliga
och lokaliserade p� ett s�dant s�tt att de kan n� slutanv�ndare och marknader
inom tidsramar och p� villkor som kan lindra de leveransproblem som kan
ha uppst�tt vid ett allvarligt f�rs�rjningsavbrott.

2 �

Om ett lager som h�lls enligt denna lag helt eller delvis blir f�rem�l f�r

beslut om beslag eller verkst�llighets�tg�rd eller innehas av ett bolag som �r
f�rsatt i konkurs eller har ing�tt en ackordsuppg�relse med borgen�rer, ska
den som �r lagringsskyldig eller den som utf�r lagring �t n�gon annan ome-
delbart underr�tta tillsynsmyndigheten.

N�r tillsynsmyndigheten har underr�ttats om en situation som anges i f�r-

sta stycket ska myndigheten utreda hur Sveriges beredskapslager p�verkas
av �tg�rderna och s�kerst�lla att storleken p� det beredskapslager som Sve-
rige �r skyldig att ha enligt 2 kap. 1 � uppr�tth�lls.

6 kap. Register �ver lager och statistiska sammanst�llningar

1 �

Tillsynsmyndigheten ska f�ra ett register �ver de lager som ska h�llas

enligt denna lag.

2 �

Tillsynsmyndigheten ska varje m�nad uppr�tta statistiska sammanst�ll-

ningar �ver de lager som h�lls enligt denna lag och �ver kommersiella lager
som finns i landet. Sammanst�llningarna ska �verl�mnas till Europeiska
kommissionen.

I den statistiska sammanst�llningen �ver lager som h�lls enligt denna lag

f�r hela eller delar av lager inte finnas med om dessa �r f�rem�l f�r beslut
om beslag eller verkst�llighets�tg�rd eller innehas av bolag som �r f�rsatta i
konkurs eller har ing�tt en ackordsuppg�relse med borgen�rer.

3 �

Den som �r lagringsskyldig och den som utf�r lagring �t n�gon annan

enligt 4 kap. 1 � ska f�re utg�ngen av varje m�nad l�mna uppgifter till till-
synsmyndigheten om faktiska lagerniv�er vid utg�ngen av f�reg�ende

background image

4

SFS 2012:806

m�nad samt om eventuella brister i lager under m�naden i f�rh�llande till
fastst�lld lagringsskyldighet och �vriga uppgifter som myndigheten beg�r.

Vid lagring utanf�r landet enligt 4 kap. 1 � ska uppgifter enligt f�rsta

stycket l�mnas till tillsynsmyndigheten i det land d�r lagringen sker.

7 kap. Anv�ndning av beredskapslager

1 �

Regeringen f�r besluta att ett lager som h�lls enligt denna lag ska an-

v�ndas helt eller delvis om

1. Internationella energiorganet (IEA) har beslutat att g�ra r�olja eller pet-

roleumprodukter tillg�ngliga f�r marknaden genom att lager ska tas i bruk
eller andra kompletterande �tg�rder ska vidtas och detta beslut p�verkar en
eller flera medlemsstater,

2. Europeiska kommissionen har konstaterat att det finns ett allvarligt f�r-

s�rjningsavbrott och har l�mnat tillst�nd till att lagret i fr�ga anv�nds,

3. det r�r sig om en f�rsta insats i ett br�dskande fall, eller
4. det r�r sig om en lokal kris.
Europeiska kommissionen ska omedelbart informeras om beslut enligt

f�rsta stycket.

2 �

Tillsynsmyndigheten ska uppr�tta en beredskapsplan f�r hur Sveriges

beredskapslager ska anv�ndas vid allvarliga f�rs�rjningsavbrott och om hur
en begr�nsning av f�rbrukning av lagringsbr�nslen ska genomf�ras vid
s�dana avbrott.

3 �

N�r ett lager som h�lls enligt denna lag har anv�nts ska det �terst�llas

till den storlek och sammans�ttning som har beslutats f�r det aktuella lag-
rings�ret.

8 kap. Tillsyn och avgifter m.m.

Tillsyn

1 �

Den myndighet som regeringen best�mmer ut�var tillsyn �ver att

denna lag och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till lagen f�ljs.
Myndigheten ska �ven ut�va tillsyn �ver de beredskapslager som h�lls inom
landet p� uppdrag av en lagringsskyldig i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen enligt r�dets direktiv 2009/119/EG om skyldighet f�r medlemssta-
terna att inneha minimilager av r�olja och/eller petroleumprodukter.

2 �

Den som �r eller har varit lagringsskyldig eller den som utf�r eller har

utf�rt lagerh�llning �t n�gon annan enligt 4 kap. ska p� tillsynsmyndighetens
beg�ran l�mna de upplysningar och de handlingar som myndigheten beh�ver
f�r tillsynen.

Den som �r eller har varit lagringsskyldig eller den som utf�r eller har ut-

f�rt lagerh�llning �t n�gon annan enligt 4 kap. ska p� tillsynsmyndighetens
beg�ran l�ta myndigheten f� tilltr�de till anl�ggningar samt lokaler och om-
r�den som h�r till s�dana anl�ggningar i den utstr�ckning som myndigheten
beh�ver f�r tillsynen.

Polismyndighet ska p� beg�ran l�mna den hj�lp som beh�vs f�r s�dant

tilltr�de. En s�dan beg�ran f�r g�ras endast om

background image

5

SFS 2012:806

1. det p� grund av s�rskilda omst�ndigheter kan befaras att �tg�rden inte

kan vidtas utan att polisens s�rskilda befogenheter enligt 10 � polislagen
(1984:387) beh�ver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga sk�l.

3 �

Europeiska kommissionen har r�tt att p� beg�ran f� uppgifter och till-

tr�de till anl�ggningar samt lokaler och omr�den enligt vad som anges i 2 �.

Skyldighet att spara uppgifter

4 �

Den som �r lagringsskyldig och den som utf�r lagring �t n�gon annan

enligt 4 kap. 1 � ska spara uppgifter om lager som h�lls enligt denna lag i
fem �r fr�n utg�ngen av det lagrings�r som uppgifterna avser.

F�rel�ggande

5 �

Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�rel�gganden som beh�vs f�r att

1. den uppgiftsskyldighet som f�ljer av 3 kap. 5 � eller 6 kap. 3 � ska full-

g�ras,

2. den som �r lagringsskyldig ska h�lla de lager som beslutats,
3. ett lager ska f�rvaras och h�llas tillg�ngligt p� s�tt som avses i 5 kap.

1 �, eller

4. lagen i �vrigt ska f�ljas.
Ett beslut om f�rel�ggande f�r f�renas med vite.

�terkallelse av tillst�nd

6 �

Ett tillst�nd enligt denna lag eller f�reskrifter som har meddelats med

st�d av lagen ska �terkallas om f�ruts�ttningarna f�r tillst�ndet inte l�ngre �r
uppfyllda.

Lagringsavgift och f�rseningsavgift

7 �

En lagringsavgift ska tas ut av en lagringsskyldig som inte h�ller lager

i den omfattning som har beslutats.

Lagringsavgiftens storlek ska ber�knas per dag och motsvara kapitalkost-

naden f�r den m�ngd br�nsle som bristen i lagret uppg�r till, med ett kost-
nadstill�gg p� h�gst 1 000 procent av kapitalkostnaden.

En lagringsavgift f�r s�ttas ned eller eftersk�nkas om det finns synnerliga

sk�l.

8 �

En f�rseningsavgift p� 10 000 kronor ska tas ut av den som �r lagrings-

skyldig enligt denna lag om s�dana uppgifter som avses i 3 kap. 5 � eller i
6 kap. 3 � inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom f�reskriven tid.

En andra f�rseningsavgift p� 25 000 kronor ska tas ut om uppgifterna inte

har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju arbetsdagar fr�n det att en
underr�ttelse om att en f�rseningsavgift har tagits ut har s�nts till den som �r
lagringsskyldig.

En f�rseningsavgift f�r s�ttas ned eller eftersk�nkas om det finns synner-

liga sk�l.

background image

6

SFS 2012:806

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

Indrivning

9 �

Om en lagringsavgift eller en f�rseningsavgift inte har betalats efter

betalningsuppmaning ska avgiften l�mnas f�r indrivning. Vid indrivning f�r
verkst�llighet enligt uts�kningsbalken ske.

9 kap. Bemyndiganden

1 � Regeringen f�r meddela f�reskrifter om lagringsbr�nslen.

Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om tillsyn, lagringsavgift

och f�rseningsavgift.

2 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. ber�kning av Sveriges beredskapslager,
2. lagringsskyldighet samt om undantag och befrielse fr�n lagringsskyl-

dighet,

3. f�ruts�ttningar f�r tillst�nd enligt 3 kap. 2 � och 4 kap. 1 �,
4. f�rvaring av lager och om underr�ttelseskyldighet enligt 5 kap. 2 �,
5. register �ver lager som h�lls enligt denna lag och om statistiska sam-

manst�llningar, och

6. beredskapsplan, anv�ndning och �terst�llande av lager som h�lls enligt

denna lag.

10 kap. �verklagande

1 �

Beslut om lagringsskyldighet enligt 3 kap. 4 �, beslut om tillst�nd en-

ligt 3 kap. 2 � och 4 kap. 1 �, beslut om f�rel�ggande som har f�renats med
vite enligt 8 kap. 5 �, beslut om �terkallelse av tillst�nd enligt 8 kap. 6 �, om
lagringsavgift enligt 8 kap. 7 � och om f�rseningsavgift enligt 8 kap. 8 � f�r
�verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.

2 �

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

3 �

Ett beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats

med st�d av lagen g�ller omedelbart om n�got annat inte har angetts i beslu-
tet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 30 december 2012 d� lagen (1984:1049)

om beredskapslagring av olja och kol ska upph�ra att g�lla.

2. Lagrings�ret som har inletts den 1 juli 2012 ska avslutas den 31 mars

2013.

3. Den upph�vda lagen g�ller fortfarande f�r det lagrings�r som har inletts

den 1 juli 2012.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.