SFS 2012:806 Lag om beredskapslagring av olja

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja / SFS 2012:806 Lag om beredskapslagring av olja
120806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om beredskapslagring av olja;

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

För att trygga tillgången till olja vid allvarliga försörjningsavbrott ska

Sverige ha beredskapslager enligt denna lag.

2 §

I denna lag betyder

allvarligt försörjningsavbrott: kraftig och plötslig minskning av leveran-

serna av råolja eller petroleumprodukter till Europeiska unionen eller till en
medlemsstat vare sig den medfört ett gällande internationellt beslut om
ibruktagande av lager eller inte,

beredskapslager: lager av sådana energiprodukter som förtecknas i avsnitt

3.1 första stycket i bilaga C till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik

3 som med-

lemsstaterna i Europeiska unionen är skyldiga att ha enligt rådets direktiv
2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av
råolja och/eller petroleumprodukter

4 och enligt avtal om ett internationellt

energiprogram av den 18 november 1974,

inhemsk konsumtion: totala mängder energiprodukter, beräknade enligt

bilaga II till rådets direktiv 2009/119/EG, som levererats inom landet både
för energiändamål och för andra ändamål och som omfattar leveranser till
omvandlingssektorn, industrin, transporter, hushåll och andra sektorer för
slutkonsumtion inklusive energisektorns egen konsumtion med undantag för
bränsle som krävs för raffinering,

kommersiella lager: sådana lager av energiprodukter som förtecknas i av-

snitt 3.1 första stycket i bilaga C till Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1099/2008 som hålls av ekonomiska aktörer och som inte om-
fattas av kraven i rådets direktiv 2009/119/EG,

1 Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:FöU2, rskr. 2012/13:49.

2 Jfr rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för med-
lemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (EUT
L 265,

9.10.2009, s. 9, Celex 32009L0119).

3 EUT L 304, 14.11.2008, s. 1 (Celex 32008R1099).

4 EUT L 265, 9.10.2009, s. 9 (Celex 32009L0119).

SFS 2012:806

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:806

lagringsbränslen: ett eller flera av de bränslen som förtecknas i avsnitt 3.1

första stycket i bilaga C till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1099/2008,

lagringsår: perioden från och med 1 april ett år till och med 31 mars på-

följande år,

referensår: det kalenderår som föregår ett lagringsår,
tillsynsmyndighet: den myndighet som regeringen utser enligt 8 kap. 1 §.

2 kap. Sveriges beredskapslager

1 §

Sverige ska under varje lagringsår ha ett beredskapslager som motsva-

rar minst antingen 90 dagars genomsnittlig daglig nettoimport eller
61 dagars genomsnittlig daglig inhemsk konsumtion under referensåret be-
roende på vilken mängd som är störst.

Beredskapslagret ska bestå av lagringsbränslen och råolja. Råolja får dock

endast ingå med den mängd som lagras efter tillstånd enligt 3 kap. 2 § första
stycket. Råolja får aldrig utgöra mer än två tredjedelar av beredskapslagret.

Tillsynsmyndigheten prövar frågor om Sveriges beredskapslager.

2 §

Sveriges beredskapslager ska hållas av

1. dem som är skyldiga att hålla lager enligt 3 kap. 1 §, och
2. statliga förvaltningsmyndigheter i de fall regeringen har beslutat att

dessa ska hålla lager.

3 kap. Lagringsskyldighet

1 §

Lagringsskyldig är den som under ett referensår har

1. importerat råolja eller lagringsbränslen till landet och sålt eller förbru-

kat lagringsbränslen i landet, eller

2. köpt lagringsbränslen av någon som är lagringsskyldig enligt 1 och sålt

minst 50 000 kubikmeter lagringsbränslen i landet.

2 §

Lagringsskyldighet ska fullgöras med sådana lagringsbränslen som den

lagringsskyldige har sålt eller förbrukat under referensåret. Tillstånd får
dock ges för att fullgöra lagringsskyldigheten med andra lagringsbränslen
eller med råolja.

Lagringsskyldigheten ska fullgöras med lagringsbränslen som den lag-

ringsskyldige äger. Om den lagringsskyldige har uppdragit åt någon annan
att hålla lager enligt 4 kap. 1 § får dock lagringsskyldigheten fullgöras med
lagringsbränslen som den som håller lagret äger.

3 §

Lagringsskyldighetens omfattning ska bestämmas på grundval av den

mängd av varje lagringsbränsle som den lagringsskyldige har sålt eller för-
brukat under referensåret.

4 §

Tillsynsmyndigheten prövar frågor om lagringsskyldighet enligt detta

kapitel.

Beslut om lagringsskyldighet ska fattas för varje lagringsår. Ett beslut om

lagringsskyldighet får ändras under pågående lagringsår om det är nödvän-
digt för storleken på Sveriges beredskapslager.

background image

3

SFS 2012:806

5 §

Den som är lagringsskyldig enligt denna lag ska, på begäran av till-

synsmyndigheten, lämna de uppgifter som behövs för att frågor om lagrings-
skyldighet ska kunna prövas.

4 kap. Lagerhållning av någon annan än den som är
lagringsskyldig och lagring utanför landet

1 §

Lagerhållning inom eller utanför landet får utföras av någon annan än

den lagringsskyldige om den som är lagringsskyldig och den som ska utföra
lagringen har tillstånd till det. Tillstånd krävs även för att den som är lag-
ringsskyldig ska få hålla egna lager utanför landet.

2 §

Tillsynsmyndigheten prövar frågor enligt detta kapitel.

5 kap. Förvaring av lager samt underrättelseskyldighet vid
konkurs m.m.

1 §

Lagring enligt denna lag ska ske på ett sätt som är tillfredsställande

från beredskaps- och kontrollsynpunkt. Lagren ska alltid vara tillgängliga
och lokaliserade på ett sådant sätt att de kan nå slutanvändare och marknader
inom tidsramar och på villkor som kan lindra de leveransproblem som kan
ha uppstått vid ett allvarligt försörjningsavbrott.

2 §

Om ett lager som hålls enligt denna lag helt eller delvis blir föremål för

beslut om beslag eller verkställighetsåtgärd eller innehas av ett bolag som är
försatt i konkurs eller har ingått en ackordsuppgörelse med borgenärer, ska
den som är lagringsskyldig eller den som utför lagring åt någon annan ome-
delbart underrätta tillsynsmyndigheten.

När tillsynsmyndigheten har underrättats om en situation som anges i för-

sta stycket ska myndigheten utreda hur Sveriges beredskapslager påverkas
av åtgärderna och säkerställa att storleken på det beredskapslager som Sve-
rige är skyldig att ha enligt 2 kap. 1 § upprätthålls.

6 kap. Register över lager och statistiska sammanställningar

1 §

Tillsynsmyndigheten ska föra ett register över de lager som ska hållas

enligt denna lag.

2 §

Tillsynsmyndigheten ska varje månad upprätta statistiska sammanställ-

ningar över de lager som hålls enligt denna lag och över kommersiella lager
som finns i landet. Sammanställningarna ska överlämnas till Europeiska
kommissionen.

I den statistiska sammanställningen över lager som hålls enligt denna lag

får hela eller delar av lager inte finnas med om dessa är föremål för beslut
om beslag eller verkställighetsåtgärd eller innehas av bolag som är försatta i
konkurs eller har ingått en ackordsuppgörelse med borgenärer.

3 §

Den som är lagringsskyldig och den som utför lagring åt någon annan

enligt 4 kap. 1 § ska före utgången av varje månad lämna uppgifter till till-
synsmyndigheten om faktiska lagernivåer vid utgången av föregående

background image

4

SFS 2012:806

månad samt om eventuella brister i lager under månaden i förhållande till
fastställd lagringsskyldighet och övriga uppgifter som myndigheten begär.

Vid lagring utanför landet enligt 4 kap. 1 § ska uppgifter enligt första

stycket lämnas till tillsynsmyndigheten i det land där lagringen sker.

7 kap. Användning av beredskapslager

1 §

Regeringen får besluta att ett lager som hålls enligt denna lag ska an-

vändas helt eller delvis om

1. Internationella energiorganet (IEA) har beslutat att göra råolja eller pet-

roleumprodukter tillgängliga för marknaden genom att lager ska tas i bruk
eller andra kompletterande åtgärder ska vidtas och detta beslut påverkar en
eller flera medlemsstater,

2. Europeiska kommissionen har konstaterat att det finns ett allvarligt för-

sörjningsavbrott och har lämnat tillstånd till att lagret i fråga används,

3. det rör sig om en första insats i ett brådskande fall, eller
4. det rör sig om en lokal kris.
Europeiska kommissionen ska omedelbart informeras om beslut enligt

första stycket.

2 §

Tillsynsmyndigheten ska upprätta en beredskapsplan för hur Sveriges

beredskapslager ska användas vid allvarliga försörjningsavbrott och om hur
en begränsning av förbrukning av lagringsbränslen ska genomföras vid
sådana avbrott.

3 §

När ett lager som hålls enligt denna lag har använts ska det återställas

till den storlek och sammansättning som har beslutats för det aktuella lag-
ringsåret.

8 kap. Tillsyn och avgifter m.m.

Tillsyn

1 §

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att

denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.
Myndigheten ska även utöva tillsyn över de beredskapslager som hålls inom
landet på uppdrag av en lagringsskyldig i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen enligt rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemssta-
terna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter.

2 §

Den som är eller har varit lagringsskyldig eller den som utför eller har

utfört lagerhållning åt någon annan enligt 4 kap. ska på tillsynsmyndighetens
begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver
för tillsynen.

Den som är eller har varit lagringsskyldig eller den som utför eller har ut-

fört lagerhållning åt någon annan enligt 4 kap. ska på tillsynsmyndighetens
begäran låta myndigheten få tillträde till anläggningar samt lokaler och om-
råden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning som myndigheten
behöver för tillsynen.

Polismyndighet ska på begäran lämna den hjälp som behövs för sådant

tillträde. En sådan begäran får göras endast om

background image

5

SFS 2012:806

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

3 §

Europeiska kommissionen har rätt att på begäran få uppgifter och till-

träde till anläggningar samt lokaler och områden enligt vad som anges i 2 §.

Skyldighet att spara uppgifter

4 §

Den som är lagringsskyldig och den som utför lagring åt någon annan

enligt 4 kap. 1 § ska spara uppgifter om lager som hålls enligt denna lag i
fem år från utgången av det lagringsår som uppgifterna avser.

Föreläggande

5 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

1. den uppgiftsskyldighet som följer av 3 kap. 5 § eller 6 kap. 3 § ska full-

göras,

2. den som är lagringsskyldig ska hålla de lager som beslutats,
3. ett lager ska förvaras och hållas tillgängligt på sätt som avses i 5 kap.

1 §, eller

4. lagen i övrigt ska följas.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

�&terkallelse av tillstånd

6 §

Ett tillstånd enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med

stöd av lagen ska återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är
uppfyllda.

Lagringsavgift och förseningsavgift

7 §

En lagringsavgift ska tas ut av en lagringsskyldig som inte håller lager

i den omfattning som har beslutats.

Lagringsavgiftens storlek ska beräknas per dag och motsvara kapitalkost-

naden för den mängd bränsle som bristen i lagret uppgår till, med ett kost-
nadstillägg på högst 1 000 procent av kapitalkostnaden.

En lagringsavgift får sättas ned eller efterskänkas om det finns synnerliga

skäl.

8 §

En förseningsavgift på 10 000 kronor ska tas ut av den som är lagrings-

skyldig enligt denna lag om sådana uppgifter som avses i 3 kap. 5 § eller i
6 kap. 3 § inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom föreskriven tid.

En andra förseningsavgift på 25 000 kronor ska tas ut om uppgifterna inte

har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju arbetsdagar från det att en
underrättelse om att en förseningsavgift har tagits ut har sänts till den som är
lagringsskyldig.

En förseningsavgift får sättas ned eller efterskänkas om det finns synner-

liga skäl.

background image

6

SFS 2012:806

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Indrivning

9 §

Om en lagringsavgift eller en förseningsavgift inte har betalats efter

betalningsuppmaning ska avgiften lämnas för indrivning. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

9 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om lagringsbränslen.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn, lagringsavgift

och förseningsavgift.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. beräkning av Sveriges beredskapslager,
2. lagringsskyldighet samt om undantag och befrielse från lagringsskyl-

dighet,

3. förutsättningar för tillstånd enligt 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 §,
4. förvaring av lager och om underrättelseskyldighet enligt 5 kap. 2 §,
5. register över lager som hålls enligt denna lag och om statistiska sam-

manställningar, och

6. beredskapsplan, användning och återställande av lager som hålls enligt

denna lag.

10 kap. �verklagande

1 §

Beslut om lagringsskyldighet enligt 3 kap. 4 §, beslut om tillstånd en-

ligt 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 §, beslut om föreläggande som har förenats med
vite enligt 8 kap. 5 §, beslut om återkallelse av tillstånd enligt 8 kap. 6 §, om
lagringsavgift enligt 8 kap. 7 § och om förseningsavgift enligt 8 kap. 8 § får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

2 §

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3 §

Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av lagen gäller omedelbart om något annat inte har angetts i beslu-
tet.

1. Denna lag träder i kraft den 30 december 2012 då lagen (1984:1049)

om beredskapslagring av olja och kol ska upphöra att gälla.

2. Lagringsåret som har inletts den 1 juli 2012 ska avslutas den 31 mars

2013.

3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för det lagringsår som har inletts

den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANNA-KARIN HATT
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.