SFS 2014:750 Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja / SFS 2014:750 Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja
140750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:806) om
beredskapslagring av olja;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 2 § lagen (2012:806) om

beredskapslagring av olja ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

Den som är eller har varit lagringsskyldig eller den som utför eller har

utfört lagerhållning åt någon annan enligt 4 kap. ska på tillsynsmyndighetens
begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver
för tillsynen.

Den som är eller har varit lagringsskyldig eller den som utför eller har ut-

fört lagerhållning åt någon annan enligt 4 kap. ska på tillsynsmyndighetens
begäran låta myndigheten få tillträde till anläggningar samt lokaler och områ-
den som hör till sådana anläggningar i den utsträckning som myndigheten be-
höver för tillsynen.

Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs för sådant

tillträde. En sådan begäran får göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:750

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.