SFS 2019:808 Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja / SFS 2019:808 Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja
SFS2019-808.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring

av olja

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 § lagen (2012:806) om bered-
skapslagring av olja ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
I denna lag betyder

allvarligt försörjningsavbrott: kraftig och plötslig minskning av leveran-

serna av råolja eller petroleumprodukter till Europeiska unionen eller till en
medlemsstat vare sig den medfört ett gällande internationellt beslut om
ibruktagande av lager eller inte,

beredskapslager: lager av sådana energiprodukter som förtecknas i kapi-

tel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik som medlemsstaterna
i Europeiska unionen är skyldiga att ha enligt rådets direktiv 2009/119/EG
om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller
petroleumprodukter och enligt avtal om ett internationellt energiprogram av
den 18 november 1974,

inhemsk konsumtion: totala mängder energiprodukter, beräknade enligt

bilaga II till rådets direktiv 2009/119/EG, i lydelsen enligt kommissionens
genomförandedirektiv (EU) 2018/1581, som levererats inom landet både för
energiändamål och för andra ändamål och som omfattar leveranser till om-
vandlingssektorn, industrin, transporter, hushåll och andra sektorer för slut-
konsumtion inklusive energisektorns egen konsumtion med undantag för
bränsle som krävs för raffinering,

kommersiella lager: sådana lager av energiprodukter som förtecknas i ka-

pitel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1099/2008 som hålls av ekonomiska aktörer och som inte omfattas av kraven
i rådets direktiv 2009/119/EG,

lagringsbränslen: ett eller flera av de bränslen som förtecknas i kapitel 3.4

i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008,

lagringsår: perioden från och med 1 juli ett år till och med 30 juni påföljande

år,

referensår: det kalenderår som föregår ett lagringsår,
tillsynsmyndighet: den myndighet som regeringen utser enligt 8 kap. 1 §.

1 Prop. 2019/20:16, bet. 2019/20:NU8, rskr. 2019/20:30.

2 Jfr rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna

att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens

genomförandedirektiv (EU) 2018/1581.

SFS

2019:808

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

2019:808

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Det lagringsår som inleddes den 1 april 2019 ska avslutas den 30 juni

2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.