SFS 2019:808 Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja / SFS 2019:808 Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja
SFS2019-808.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:XJMOCU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:XJMOCU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:IFVXWY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2012:806) om beredskapslagring </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av olja </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 21 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � lagen (2012:806) om bered-<br/>skapslagring av olja ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>2 �</b> I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>allvarligt f�rs�rjningsavbrott</i>: kraftig och pl�tslig minskning av leveran-</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">serna av r�olja eller petroleumprodukter till Europeiska unionen eller till en <br/>medlemsstat vare sig den medf�rt ett g�llande internationellt beslut om <br/>ibruktagande av lager eller inte, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>beredskapslager</i>: lager av s�dana energiprodukter som f�rtecknas i kapi-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr <br/>1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik som medlemsstaterna <br/>i Europeiska unionen �r skyldiga att ha enligt r�dets direktiv 2009/119/EG <br/>om skyldighet f�r medlemsstaterna att inneha minimilager av r�olja och/eller <br/>petroleumprodukter och enligt avtal om ett internationellt energiprogram av <br/>den 18 november 1974, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>inhemsk konsumtion</i>: totala m�ngder energiprodukter, ber�knade enligt </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">bilaga II till r�dets direktiv 2009/119/EG, i lydelsen enligt kommissionens <br/>genomf�randedirektiv (EU) 2018/1581, som levererats inom landet b�de f�r <br/>energi�ndam�l och f�r andra �ndam�l och som omfattar leveranser till om-<br/>vandlingssektorn, industrin, transporter, hush�ll och andra sektorer f�r slut-<br/>konsumtion inklusive energisektorns egen konsumtion med undantag f�r <br/>br�nsle som kr�vs f�r raffinering, </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>kommersiella lager</i>: s�dana lager av energiprodukter som f�rtecknas i ka-</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">pitel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr <br/>1099/2008 som h�lls av ekonomiska akt�rer och som inte omfattas av kraven <br/>i r�dets direktiv 2009/119/EG, </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>lagringsbr�nslen</i>: ett eller flera av de br�nslen som f�rtecknas i kapitel 3.4 </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i bilaga A till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1099/2008, </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>lagrings�r</i>: perioden fr�n och med 1 juli ett �r till och med 30 juni p�f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�r, </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>referens�r</i>: det kalender�r som f�reg�r ett lagrings�r, <br/><i>tillsynsmyndighet</i>: den myndighet som regeringen utser enligt 8 kap. 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2019/20:16, bet. 2019/20:NU8, rskr. 2019/20:30. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Jfr r�dets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet f�r medlemsstaterna </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">att inneha minimilager av r�olja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">genomf�randedirektiv (EU) 2018/1581. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2019:808</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">27 november 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:808</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.<br/>2. Det lagrings�r som inleddes den 1 april 2019 ska avslutas den 30 juni</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">2020. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS YGEMAN </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Magnus Corell <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2012:806) om beredskapslagring

av olja

Utf�rdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � lagen (2012:806) om bered-
skapslagring av olja ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
2 �
I denna lag betyder

allvarligt f�rs�rjningsavbrott: kraftig och pl�tslig minskning av leveran-

serna av r�olja eller petroleumprodukter till Europeiska unionen eller till en
medlemsstat vare sig den medf�rt ett g�llande internationellt beslut om
ibruktagande av lager eller inte,

beredskapslager: lager av s�dana energiprodukter som f�rtecknas i kapi-

tel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr
1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik som medlemsstaterna
i Europeiska unionen �r skyldiga att ha enligt r�dets direktiv 2009/119/EG
om skyldighet f�r medlemsstaterna att inneha minimilager av r�olja och/eller
petroleumprodukter och enligt avtal om ett internationellt energiprogram av
den 18 november 1974,

inhemsk konsumtion: totala m�ngder energiprodukter, ber�knade enligt

bilaga II till r�dets direktiv 2009/119/EG, i lydelsen enligt kommissionens
genomf�randedirektiv (EU) 2018/1581, som levererats inom landet b�de f�r
energi�ndam�l och f�r andra �ndam�l och som omfattar leveranser till om-
vandlingssektorn, industrin, transporter, hush�ll och andra sektorer f�r slut-
konsumtion inklusive energisektorns egen konsumtion med undantag f�r
br�nsle som kr�vs f�r raffinering,

kommersiella lager: s�dana lager av energiprodukter som f�rtecknas i ka-

pitel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr
1099/2008 som h�lls av ekonomiska akt�rer och som inte omfattas av kraven
i r�dets direktiv 2009/119/EG,

lagringsbr�nslen: ett eller flera av de br�nslen som f�rtecknas i kapitel 3.4

i bilaga A till Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1099/2008,

lagrings�r: perioden fr�n och med 1 juli ett �r till och med 30 juni p�f�ljande

�r,

referens�r: det kalender�r som f�reg�r ett lagrings�r,
tillsynsmyndighet: den myndighet som regeringen utser enligt 8 kap. 1 �.

1 Prop. 2019/20:16, bet. 2019/20:NU8, rskr. 2019/20:30.

2 Jfr r�dets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet f�r medlemsstaterna

att inneha minimilager av r�olja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens

genomf�randedirektiv (EU) 2018/1581.

SFS

2019:808

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

2019:808

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.
2. Det lagrings�r som inleddes den 1 april 2019 ska avslutas den 30 juni

2020.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.