SFS 2014:799 Lag om sprängämnesprekursorer

140799.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om sprängämnesprekursorer;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om salufö-
ring och användning av sprängämnesprekursorer

2.

Uttryck i lagen

2 § Med ämne, blandning, tillhandahållande, införsel, användning, enskild
person, misstänkt transaktion, ekonomisk aktör och sprängämnesprekursorer
som omfattas av restriktioner avses i denna lag detsamma som i artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.

Tillstånd

3 § Trots förbudet i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 98/2013 får enskilda personer ges tillstånd att förvärva, införa, inneha
och använda väteperoxid, nitrometan och salpetersyra, och blandningar som
innehåller dessa ämnen, över de koncentrationsgränser som anges i bilaga I
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.

4 § Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestäm-
mer (tillståndsmyndigheten).

Införsel

5 § Behörig myndighet enligt artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 98/2013 är den myndighet som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2013/14:144, bet. 2013/14:FöU11, rskr. 2013/14:324.

2 EUT L 39, 9.2 2013, s. 1 (Celex 32013R0098).

SFS 2014:799

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:799

Tillsyn

6 § En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artik-
larna 4.7 och 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013
följs inom kommunen.

7 § En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen.

En tillsynsmyndighet har rätt att få tillträde till lokaler där den ekonomiska

aktören bedriver sin verksamhet. Detta gäller dock inte utrymmen som utgör
någons bostad.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att tillsynen ska

kunna genomföras.

8 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 ska följas.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

9 § En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter
som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra
kommunen.

En kommun får efter överenskommelse med en annan kommun även upp-

dra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte sådana ärenden som
avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna i 6 kap. 24–
27 §§ och 35 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska
tillämpas på den som prövar sådana ärenden.

Nationell kontaktpunkt

10 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara nationell kontakt-
punkt enligt artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
98/2013.

Avgifter

11 § Avgift får tas ut för tillståndsprövning och tillsyn enligt denna lag.

Straff och förverkande

12 § Den som bryter mot förbudet i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) nr 98/2013 genom att tillhandahålla, förvärva, inneha
eller använda sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, utan att
tillstånd enligt 3 § denna lag meddelats, döms till böter eller fängelse i högst
ett år. Om gärningen begås av oaktsamhet döms det till böter.

Om ett brott enligt första stycket är att anse som grovt är straffet fängelse,

lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt
ska det särskilt beaktas om gärningen avsett särskilt stor mängd, annars varit
av särskilt farlig art eller inneburit en betydande risk för att sprängämnespre-
kursorerna hade kunnat komma till brottslig användning.

background image

3

SFS 2014:799

13 § Den som inte rapporterar misstänkta transaktioner eller försök till så-
dana eller betydande försvinnanden eller stölder i enlighet med artikel 9.3
eller 9.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 döms
till böter eller fängelse i högst sex månader. Om gärningen begås av grov
oaktsamhet döms det till böter.

14 § I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt denna lag.

Till ansvar enligt 12 § första stycket eller enligt 13 § döms det inte om an-

svar för gärningen kan dömas ut enligt brottsbalken, lagen (2000:1225) om
straff för smuggling eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

15 § En sprängämnesprekursor som varit föremål för brott enligt denna lag
ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. Även utbyte av ett
sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Om en sprängämnesprekursor enligt denna lag förklaras förverkad, får

även dess förpackning förklaras förverkad.

16 § Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får
förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott enligt denna lag
eller om det annars finns särskilda skäl. I stället för egendomen får dess värde
förklaras förverkat.

Överklagande

17 § Tillståndsmyndighetens beslut får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol.

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till länsstyrel-

sen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

18 § Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd gäller omedelbart om inget
annat anges i beslutet.

Bemyndigande

19 § Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande en förvaltningsmyn-
dighet eller en kommun, får meddela föreskrifter om

1. uppgifter som en ansökan om tillstånd ska innehålla,
2. hantering av tillstånd,
3. erkännande av tillstånd som meddelats av de behöriga myndigheterna i

andra medlemsstater enligt artikel 7.6 i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 98/2013,

4. tillsyn,
5. avgiftens storlek för tillstånd enligt denna lag, och
6. märkning av förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer som

omfattas av restriktioner.

Kommunen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek enligt denna

lag när det gäller kommunernas tillsynsverksamhet.

background image

4

SFS 2014:799

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 2 september 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

KARIN ENSTRÖM
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.