SFS 2020:861 Lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

SFS2020-861.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:799) om

sprängämnesprekursorer

Utfärdad den 22 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:799) om spräng-
ämnesprekursorer

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 § ska utgå,
dels att 1–3, 6, 8, 10, 12, 13, 17 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 §, och närmast före 9 § ny rubrik

av följande lydelse.

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring
och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG)
nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, i den
ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om sprängämnesprekursorer).

2 § Med ämne, blandning, tillhandahållande, införsel, användning, miss-
tänkt transaktion, enskild, professionell användare, ekonomisk aktör,
internetbaserad marknadsplats, sprängämnesprekursorer som omfattas av
restriktioner och reglerad sprängämnesprekursor avses i denna lag det-
samma som i artikel 3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

3 § Trots förbudet i artikel 5.1 i EU:s förordning om sprängämnes-
prekursorer får enskilda ges tillstånd att förvärva, införa, inneha och använda
väteperoxid, nitrometan, svavelsyra och salpetersyra, och blandningar som
innehåller dessa ämnen, över de koncentrationsgränser som anges i kolumn
2 och upp till de övre gränsvärden som anges i kolumn 3 i bilaga I till EU:s
förordning om sprängämnesprekursorer.

6 § En kommun ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i
artiklarna 5 och 7–9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs
inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer,
professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för
tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och
att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt
artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

1 Prop. 2019/20:154, bet. 2020/21:FöU2, rskr. 2020/21:15.

SFS

2020:861

Publicerad
den

29 oktober 2020

background image

SFS

2020:861

2

Den myndighet som regeringen bestämmer ska ansvara för tillsynen över

att bestämmelserna i artiklarna 7.3, 8.5, 9.1, 9.2 och 9.4 i EU:s förordning
om sprängämnesprekursorer följs, i de delar tillsynen avser internetbaserade
marknadsplatser.

8 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer ska följas.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Rätt till information
9 §
2 Den myndighet som regeringen bestämmer och en kommun har rätt
att begära ut information enligt artikel 8.4 i EU:s förordning om spräng-
ämnesprekursorer.

10 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara nationell
kontaktpunkt enligt artikel 9.3 i EU:s förordning om sprängämnes-
prekursorer.

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i artikel
5.1 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer genom att tillhandahålla,
förvärva, inneha eller använda sprängämnesprekursorer som omfattas av
restriktioner, utan att tillstånd enligt 3 § denna lag meddelats, ska dömas till
böter eller fängelse i högst ett år.

Om ett brott enligt första stycket är att anse som grovt är straffet fängelse,

lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt
ska det särskilt beaktas om gärningen avsett särskilt stor mängd, annars varit
av särskilt farlig art eller inneburit en betydande risk för att sprängämnes-
prekursorerna hade kunnat komma till brottslig användning.

13 § Till böter eller fängelse i högst sex månader ska den dömas som
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet låter bli att

1. kontrollera en försäljning i enlighet med artikel 8.2 i EU:s förordning

om sprängämnesprekursorer till en professionell användare eller en eko-
nomisk aktör,

2. rapportera misstänkta transaktioner eller försök till sådana i enlighet

med artikel 9.1 eller 9.4 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer, eller

3. rapportera betydande försvinnanden eller stölder av en reglerad spräng-

ämnesprekursor eller av en sprängämnesprekursor som omfattas av
restriktioner i enlighet med artikel 9.5 eller 9.6 i EU:s förordning om spräng-
ämnesprekursorer.

17 § Tillståndsmyndighetens beslut får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol.

En kommuns tillsynsbeslut enligt denna lag får överklagas till läns-

styrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol.

Övriga tillsynsbeslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 Tidigare 9 § upphävd genom 2018:582.

background image

SFS

2020:861

3

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. erkännande av tillstånd som meddelats av de behöriga myndigheterna

i andra medlemsstater enligt artikel 6.7 i EU:s förordning om sprängämnes-
prekursorer,

2. tillsyn enligt 6 § andra stycket, och
3. avgiftens storlek för tillstånd enligt 3 § och tillsyn enligt 6 § andra

stycket.

Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tillsyn enligt 6 § första stycket. En kommun får meddela
föreskrifter om avgiftens storlek för tillsyn enligt 6 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.