SFS 2022:687 Lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

SFS2022-687.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:799) om

sprängämnesprekursorer

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (2014:799) om spräng-
ämnesprekursorer ska ha följande lydelse.

14 § I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt denna lag.

Till ansvar enligt 12 § första stycket eller enligt 13 § döms det inte om

ansvar för gärningen kan dömas ut enligt brottsbalken, lagen (2000:1225)
om straff för smuggling eller terroristbrottslagen (2022:666).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

SFS

2022:687

Publicerad
den

8 juni 2022

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.