SFS 2015:197 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

150197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga
frågor;

utfärdad den 1 april 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömse-
sidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

2 §

Åklagaren på den ort där skyddsåtgärden helt eller huvudsakligen ska

gälla är behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 606/2013, i den ursprungliga lydelsen.

3 §

Behörig domstol enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 606/2013, i den ursprungliga lydelsen, är den tingsrätt där
åklagaren ska föra talan i brottmål i allmänhet.

Behörig domstol enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 606/2013, i den ursprungliga lydelsen, är Stockholms tingsrätt.

Vid rättens prövning tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

4 §

Stockholms tingsrätt får för gemensam handläggning lämna över en an-

sökan enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
606/2013, i den ursprungliga lydelsen, till en annan tingsrätt om det vid den
andra tingsrätten finns ett ärende som har nära samband med det förstnämnda
ärendet och ett överlämnande kan ske utan avsevärd olägenhet för någon part.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANDERS YGEMAN
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:51, bet. 2014/15:JuU11, rskr. 2014/15:149.

SFS 2015:197

Utkom från trycket
den 14 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.