SFS 2015:51 Lag om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

150051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om register över tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang;

utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte

1 §

Syftet med denna lag är att göra det möjligt för Polismyndigheten och

idrottsorganisationer som anordnar idrottsarrangemang att behandla person-
uppgifter för att på ett ändamålsenligt sätt kunna upprätthålla gällande beslut
om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och att skydda människor mot att
deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2 §

Polismyndigheten får med hjälp av automatiserad behandling föra ett

register med uppgifter om personer som har meddelats tillträdesförbud enligt
lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (tillträdesför-
budsregistret).

Lagens tillämpningsområde

3 §

Denna lag gäller behandling av personuppgifter för att upprätthålla

gällande beslut om tillträdesförbud. Lagen gäller vid

1. Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbuds-

registret, och

2. idrottsorganisationers behandling av personuppgifter från tillträdesför-

budsregistret.

Lagen gäller behandling som är helt eller delvis automatiserad eller om

personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier. Lagen gäller även för annan behandling i fall som avses i
14 §.

1 Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101.

SFS 2015:51

Utkom från trycket
den 3 mars 2015

background image

2

SFS 2015:51

Förhållandet till personuppgiftslagen

4 §

Vid behandling av personuppgifter som omfattas av denna lag gäller

personuppgiftslagen (1998:204), om inte annat följer av denna lag eller före-
skrifter som har meddelats med stöd av den.

Personuppgiftsansvar

5 §

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

Varje idrottsorganisation är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som organisationen utför.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

6 §

Polismyndigheten får behandla personuppgifter i tillträdesförbuds-

registret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträ-
delse av ett tillträdesförbud.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas av

Polismyndigheten för att tillhandahålla idrottsorganisationer den information
som behövs för att dessa ska kunna upprätthålla gällande beslut om tillträdes-
förbud och för att fullgöra myndighetens uppgiftslämnande som sker i över-
ensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och
andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

7 §

En idrottsorganisation får behandla personuppgifter från tillträdesför-

budsregistret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka över-
trädelse av ett tillträdesförbud vid ett idrottsarrangemang som organisationen
anordnar.

Registrets innehåll

8 §

Tillträdesförbudsregistret får endast innehålla de personuppgifter om en

person som har meddelats tillträdesförbud

1. som behövs för de ändamål som anges i 6 § första stycket, och
2. som avser
a) namn,
b) personnummer eller samordningsnummer,
c) folkbokföringsadress och annan stadigvarande adress,
d) alias,
e) fotografi,
f) anknytning till idrott och idrottsorganisation,
g) omfattningen och giltighetstiden av beslut om tillträdesförbud, och
h) överträdelse av gällande tillträdesförbud.

Utlämnande av personuppgifter

9 §

En idrottsorganisation har, trots sekretess enligt 35 kap. 4 a § offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter i till-
trädesförbudsregistret, om det behövs för de ändamål som anges i 7 §.

background image

3

SFS 2015:51

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

10 §

Om en personuppgift får lämnas ut från tillträdesförbudsregistret, får

det göras på medium för automatiserad behandling.

Tillgången till personuppgifter

11 §

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad den som arbetar

vid Polismyndigheten eller som arbetar eller utför uppdrag åt en idrottsorga-
nisation behöver för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna eller uppdraget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Gallring

12 §

En uppgift i tillträdesförbudsregistret ska gallras om uppgiften inte

längre behövs för de ändamål som anges i 6 § första stycket, dock senast när
tillträdesförbudets giltighetstid löper ut eller om tillträdesförbudet dessför-
innan upphävs.

13 §

En uppgift som en idrottsorganisation har fått tillgång till från tillträ-

desförbudsregistret ska tas bort om uppgiften inte längre behövs för de ända-
mål som anges i 7 §, dock senast när tillträdesförbudets giltighetstid löper ut
eller om tillträdesförbudet dessförinnan upphävs.

Tystnadsplikt

14 §

Den som arbetar eller utför uppdrag åt en idrottsorganisation och som

tar befattning med en uppgift som har inhämtats med stöd av denna lag får
inte obehörigen röja vad han eller hon på detta sätt har fått veta om någon
enskilds personliga förhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas i
stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rättelse och skadestånd

15 §

Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) om

rättelse och skadestånd tillämpas också vid behandling av personuppgifter i
strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna
lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

KRISTINA PERSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.