SFS 2018:1710 Lag om ändring i lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

SFS2018-1710.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:51) om register över

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:51) om register
över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

dels att 2, 4, 6, 8–10, 12 och 15 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2, 4, 8–10, 12 och 15 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 3, 5, 7, 11, 13 och 14 §§ ska betecknas 2, 4, 5, 6, 7 och 8 §§,
dels att rubriken till lagen samt 1 § och de nya 2, 4, 6 och 7 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 3, 5, 6, 11 och 14 §§ ska sättas

närmast före de nya 2, 4, 5, 6 och 8 §§,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 §, och närmast före de nya 3 och

7 §§ nya rubriker med följande lydelse.

Lag om idrottsorganisationers behandling av uppgifter

om tillträdesförbud

1 § Syftet med denna lag är att göra det möjligt för idrottsorganisationer
som anordnar idrottsarrangemang att behandla personuppgifter för att på ett
ändamålsenligt sätt kunna upprätthålla gällande beslut enligt lagen
(2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och att skydda män-
niskor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

2 § Denna lag gäller vid idrottsorganisationers behandling av personupp-
gifter från det tillträdesförbudsregister som förs enligt lagen (2018:1693) om
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område för
att upprätthålla gällande beslut om tillträdesförbud.

Lagen gäller för behandling som är helt eller delvis automatiserad eller

om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad sam-
ling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställ-
ning enligt särskilda kriterier. Lagen gäller även för annan behandling i fall
som avses i 8 §.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1710

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

Förhållandet till annan reglering
3 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsför-
ordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

4 § Varje idrottsorganisation är personuppgiftsansvarig för den behand-
ling av personuppgifter som organisationen utför.

6 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad den som arbetar
eller utför uppdrag åt en idrottsorganisation behöver för att kunna fullgöra
arbetsuppgifterna eller uppdraget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
7 §
Personuppgifter som en idrottsorganisation har fått tillgång till från
tillträdesförbudsregistret får inte behandlas efter det att tillträdesförbudets
giltighetstid löpt ut eller om tillträdesförbudet dessförinnan upphävts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1710

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.