Lag (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2018:1695
Departement: Justitiedepartementet L4
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:437
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS nr:    

2018:1695
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L4 
   Utfärdad:    2018-11-15 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2019:437
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §   Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177)  när Kustbevakningen i egenskap av behörig myndighet behandlar  personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra eller  upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott  eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

2 §   I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt  samarbete och i föreskrifter som regeringen har meddelat i  anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser  om behandling av personuppgifter som följer av  internationella överenskommelser. Om det i dessa  författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas  i stället för bestämmelserna i denna lag.

Personuppgiftsansvar

3 §   Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för den  behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Behandling av uppgifter om juridiska personer

4 §   Bestämmelserna om personuppgifter i följande  paragrafer gäller också vid behandling av uppgifter om  juridiska personer:
   1. 3 § om personuppgiftsansvar,
   2. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av  personuppgifter,
   3. 3 kap. 2 § om gemensamt tillgängliga uppgifter, och
   4. 4 kap. 1-4 och 6-9 §§ om längsta tid som personuppgifter  får behandlas.

Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer i  brottsdatalagen (2018:1177) gäller också vid sådan  behandling:
   1. 2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa  fall,
   2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med  behandlingen,
   3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får  behandlas,
   4. 2 kap. 4 och 22 §§ om behandling för nya ändamål, och
   5. 3 kap. 6 § om tillgången till personuppgifter.


2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av  personuppgifter

Rättsliga grunder 

1 §   Kustbevakningen får behandla personuppgifter om det är  nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra följande  uppgifter: 
   1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig  verksamhet,
   2. utreda eller lagföra brott, 
   3. upprätthålla allmän ordning och säkerhet, eller
   4. fullgöra förpliktelser som följer av internationella  åtaganden.

Behandling för nya ändamål

2 §   Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som  behandlas med stöd av 1 § för nya ändamål regleras i 2 kap.  4 och 22 §§ brottsdatalagen (2018:1177).

Särskilda upplysningar

3 §   Bestämmelserna om särskilda upplysningar i 2 kap. 3 §  andra stycket, 9 och 10 §§ brottsdatalagen (2018:1177) gäller  endast vid behandling av personuppgifter som har gjorts  gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §.

Känsliga personuppgifter

4 §   Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177)  hindrar inte att brottsrubriceringar, uppgifter om  tillvägagångssätt vid brott eller uppgifter som beskriver en  persons utseende används som sökbegrepp.

5 §   Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177)  hindrar inte sökningar i syfte att få fram ett urval av  personer grundat på etniskt ursprung, religiös eller  filosofisk övertygelse eller uppgifter som rör hälsa, om  sökningen görs i personuppgifter som inte har gjorts  gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §.

Utlämnande av personuppgifter

6 §   Om det är förenligt med svenska intressen, får  personuppgifter lämnas ut till
   1. Interpol,
   2. Europol,
   3. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är  ansluten till Interpol, eller
   4. en kustbevakningsmyndighet eller tullmyndighet inom  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Personuppgifter får lämnas ut enligt första stycket endast om  mottagaren behöver uppgifterna för att utföra en uppgift som  avses i 1 §.

Personuppgifter får vidare lämnas ut till en utländsk  myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet  följer av en internationell överenskommelse som Sverige har  tillträtt efter riksdagens godkännande.

7 §   Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,  Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och  Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första  stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen  (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts  gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §, om den  mottagande myndigheten behöver uppgifterna för ett syfte som  anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177).

8 §   Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat  sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Elektroniskt utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara  i den utsträckning som anges i 3 kap. 6 §.

Rätt att meddela föreskrifter

9 §   Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen  meddela föreskrifter om
   1. att personuppgifter får lämnas ut i andra fall än som  anges i 6 och 7 §§, och
   2. begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter  elektroniskt enligt 8 § första stycket.


3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter

Allmän bestämmelse 

1 §   Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för  behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts  gemensamt tillgängliga med stöd av 2 §. Uppgifter som endast  ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte som  gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med  stöd av 2 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177).

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

2 §   Följande personuppgifter får göras gemensamt  tillgängliga:
   1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig  verksamhet, om den misstänkta verksamheten
      a) innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i  ett år eller mer, eller
      b) sker systematiskt.
   2. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning av  eller lagföring för brott.
   3. Uppgifter som behandlas i syfte att upprätthålla allmän  ordning och säkerhet.
   4. Uppgifter som har rapporterats till Kustbevakningens  ledningscentral.
   5. Uppgifter som behandlas i syfte att fullgöra  internationella åtaganden, om det krävs för att den aktuella  förpliktelsen ska kunna fullgöras.

Särskilda upplysningar

3 §   Om uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga  direkt kan hänföras till en person som inte är misstänkt för  att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig  verksamhet som avses i 2 § 1, ska det genom en särskild  upplysning eller på något annat sätt framgå att personen inte  är misstänkt.

Uppgifter om en person som kan antas ha direkt samband med  sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § 1 ska förses med  en upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och  uppgifternas riktighet i sak, om det inte på grund av  omständigheterna är onödigt.

Sökning

4 §   Vid sökning i automatiserade behandlingssystem på  namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande  identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt  tillgängliga får endast sådana uppgifter tas fram som anger  att den sökta personen
   1. är anmäld för brott,
   2. är eller har varit misstänkt för brott,
   3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan  brottslig verksamhet som avses i 2 § 1,
   4. har anmält ett brott,
   5. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
   6. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar  eller har lämnat uppgifter eller yttrande,
   7. har gett in eller tillhandahållits en handling,
   8. är anmäld som försvunnen,
   9. har bedömts kunna komma att möta ett ingripande med grovt  våld, eller
   10. är efterlyst.

5 §   Bestämmelserna i 4 § gäller inte vid sökning i en viss  handling eller i ett visst ärende.

Bestämmelserna i 4 § gäller inte heller vid sökning som  utförs av särskilt angivna tjänstemän i syfte att i  underrättelseverksamhet bearbeta och analysera  personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med  stöd av 2 § 1 och som enbart dessa tjänstemän har tillgång  till.

Direktåtkomst

6 §   Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,  Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och  Skatteverket får för ett syfte som anges i 1 kap. 2 §  brottsdatalagen (2018:1177) medges direktåtkomst till  personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med  stöd av 2 §.

Rätt att meddela föreskrifter

7 §   Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen  meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 4 §, utöver  vad som framgår av 5 §.

8 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela  föreskrifter om
   1. begränsning av tillgången till sådana personuppgifter som  avses i 4 §,
   2. under vilka förutsättningar sökning får utföras med stöd  av 5 §, och
   3. omfattningen av direktåtkomst enligt 6 § och om behörighet  och säkerhet vid sådan åtkomst.


4 kap. Längsta tid som personuppgifter får behandlas

Allmän bestämmelse

1 §   Detta kapitel gäller bara för automatiserad  behandling.

Av 2 kap. 17 § första stycket brottsdatalagen (2018:1177)  framgår det att personuppgifter inte får behandlas under  längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet  med behandlingen.

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga

2 §   Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt  tillgängliga får inte behandlas längre än
   1. ett år efter det att ärendet avslutades, om de behandlas i  ett ärende, eller
   2. ett år efter det att de behandlades automatiserat första  gången, om de inte kan hänföras till ett ärende.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen  (2018:1177) gäller inte vid tillämpningen av denna  paragraf.

Första stycket gäller inte personuppgifter i  ärenden om utredning av eller lagföring för brott.

Gemensamt tillgängliga uppgifter i ärenden om utredning av  eller lagföring för brott

3 §   Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den  påstådda gärningen inte utgör ett brott, får personuppgifter  som finns i anmälan och som har gjorts gemensamt tillgängliga  inte längre behandlas för ändamål inom denna lags  tillämpningsområde. Om en brottsanmälan i annat fall inte har  lett till förundersökning eller annan motsvarande utredning,  får personuppgifterna inte behandlas för ändamål inom denna  lags tillämpningsområde när åtal inte längre får väckas för  brottet.

4 §   Om en förundersökning har lett till åtal eller annan  domstolsprövning, får personuppgifter som finns i  förundersökningen och som har gjorts gemensamt tillgängliga  inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde  längre än fem år efter utgången av det kalenderår då  domstolens avgörande fick laga kraft.

Om en förundersökning har lagts ner eller avslutats på annat  sätt än genom åtal, får personuppgifterna i förundersökningen  inte behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde  längre än fem år efter utgången av det kalenderår då  åklagarens eller förundersökningsledarens beslut  meddelades.

Första och andra styckena gäller även  personuppgifter som finns i andra utredningar som handläggs  enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.
 
5 § 5 § Om en förundersökning mot en person har lagts ner, om  ett åtal har lagts ner eller om en frikännande dom har fått  laga kraft, får personen inte längre vara sökbar som  misstänkt.

Övriga gemensamt tillgängliga uppgifter

6 §   Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga  med stöd av 3 kap. 2 § 1 eller 3-5 får som längst behandlas  under den tid som anges i 7-9 §§.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen  (2018:1177) gäller inte vid tillämpningen av 7-9 §§.

7 §   Personuppgifter som kan antas ha samband med sådan  brottslig verksamhet som anges i 3 kap. 2 § 1 får inte  behandlas längre än tre år efter utgången av det kalenderår  då registreringen avseende personen gjordes. Personuppgifter  som kan antas ha samband med brottslig verksamhet som  innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i två  år eller mer får inte behandlas längre än fem år efter  utgången av det kalenderår då registreringen gjordes. Om en  ny registrering beträffande personens anknytning till  brottslig verksamhet görs före utgången av de tidsfristerna,  får de personuppgifter som redan finns om personen fortsätta  att behandlas så länge någon av uppgifterna får behandlas.

8 §   Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § 3  eller 4 får inte behandlas längre än ett år efter utgången av  det kalenderår då de behandlades automatiserat första  gången.

9 §   Personuppgifter som behandlas med stöd av 3 kap. 2 § 5  får inte behandlas längre än ett år efter utgången av det  kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i  avslutades.

Rätt att meddela föreskrifter

10 §   Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen  meddela föreskrifter om
   1. att vissa kategorier av personuppgifter får fortsätta att  behandlas för ändamål inom denna lags tillämpningsområde  under längre tid än vad som anges i 3, 4 eller 7-9 §, och
   2. begränsning av behandlingen av personuppgifter för ändamål  inom denna lags tillämpningsområde vid digital arkivering.

11 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen  bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela  föreskrifter om att personuppgifter får behandlas för  arkivändamål av allmänt intresse eller vetenskapliga,  statistiska eller historiska ändamål under längre tid än vad  som anges i 2 § första stycket eller 7-9 §.


5 kap. Övriga bestämmelser

Administrativa sanktionsavgifter

1 §   En sanktionsavgift får tas ut av den  personuppgiftsansvarige vid överträdelse av bestämmelserna i 
   1. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av  personuppgifter, 
   2. 3 kap. 3 § om särskilda upplysningar, eller
   3. 4 kap. 2-4 eller 7-9 § om längsta tid som personuppgifter  får behandlas. 

Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000  kronor.
Skadestånd

2 §   Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 §  brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av  personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som  har meddelats i anslutning till den.

Överklagande

3 §   Bestämmelser om överklagande finns i 7 kap.  brottsdatalagen (2018:1177).


Övergångsbestämmelser

2018:1695
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Genom denna lag upphävs kustbevakningsdatalagen  (2012:145).
   3. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 § får beslutas endast  för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.
   4. Har upphävts genom lag (2019:437).

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.