SFS 2020:782 Lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

SFS2020-782.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Regeringen får, under förutsättning att Sverige inte är i krig och det
inte råder en väpnad konflikt på finskt territorium, på begäran av Finland
sätta in svenska väpnade styrkor för att i enlighet med internationell rätt
stödja Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium.

2 § Regeringen får, om Sverige är i krig eller krigsfara, begära stöd av
Finland i form av militära styrkor för att i enlighet med internationell rätt
möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Regeringen får för detta ändamål
överlåta förvaltningsuppgifter till Finland.

3 § Regeringen får begära stöd av Finland i form av militära styrkor för att
i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av svenskt territorium i
fred eller under krig mellan främmande stater. Regeringen får för detta
ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till Finland.

4 § Försvarsmakten får besluta att finsk militär personal som lämnar stöd
till Sverige i enlighet med 2 och 3 §§ och som är lämplig för uppgiften får
anlitas för bevakning av sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 6 skyddslagen
(2010:305).

Det som föreskrivs i 11�17 §§ skyddslagen och i 10 § första stycket 1, 2

och 4, 10 § andra stycket samt 19 § första stycket 1 polislagen (1984:387)
ska även gälla finsk militär personal som anlitas för bevakning.

5 § Försvarsmakten får besluta att finsk militär personal som lämnar stöd
till Sverige i enlighet med 2 § får genomföra beslut om undanförsel eller
förstöring enligt lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring.

6 § Finsk militär personal som utövar myndighet i Sverige enligt 4 eller
5 § ska vara skyddad enligt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken och vara
ansvarig för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken på motsvarande sätt
som om det hade varit fråga om svensk myndighetsutövning.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

1 Prop. 2019/20:110, bet. 2019/20:UFöU5, rskr. 2020/21:3.

SFS

2020:782

Publicerad
den

12 september 2020

background image

SFS

2020:782

2

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PETER HULTQVIST
(Försvarsdepartementet)