SFS 2020:782 Lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland / SFS 2020:782 Lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
SFS2020-782.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Regeringen får, under förutsättning att Sverige inte är i krig och det
inte råder en väpnad konflikt på finskt territorium, på begäran av Finland
sätta in svenska väpnade styrkor för att i enlighet med internationell rätt
stödja Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium.

2 § Regeringen får, om Sverige är i krig eller krigsfara, begära stöd av
Finland i form av militära styrkor för att i enlighet med internationell rätt
möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Regeringen får för detta ändamål
överlåta förvaltningsuppgifter till Finland.

3 § Regeringen får begära stöd av Finland i form av militära styrkor för att
i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av svenskt territorium i
fred eller under krig mellan främmande stater. Regeringen får för detta
ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till Finland.

4 § Försvarsmakten får besluta att finsk militär personal som lämnar stöd
till Sverige i enlighet med 2 och 3 §§ och som är lämplig för uppgiften får
anlitas för bevakning av sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 6 skyddslagen
(2010:305).

Det som föreskrivs i 11�17 §§ skyddslagen och i 10 § första stycket 1, 2

och 4, 10 § andra stycket samt 19 § första stycket 1 polislagen (1984:387)
ska även gälla finsk militär personal som anlitas för bevakning.

5 § Försvarsmakten får besluta att finsk militär personal som lämnar stöd
till Sverige i enlighet med 2 § får genomföra beslut om undanförsel eller
förstöring enligt lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring.

6 § Finsk militär personal som utövar myndighet i Sverige enligt 4 eller
5 § ska vara skyddad enligt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken och vara
ansvarig för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken på motsvarande sätt
som om det hade varit fråga om svensk myndighetsutövning.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

1 Prop. 2019/20:110, bet. 2019/20:UFöU5, rskr. 2020/21:3.

SFS

2020:782

Publicerad
den

12 september 2020

background image

SFS

2020:782

2

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PETER HULTQVIST
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.