SFS 2023:166 Lag om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2020:782) om operativt militärt stöd / SFS 2023:166 Lag om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd
SFS2023-166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd

Utfärdad den 30 mars 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2020:782) om
operativt militärt stöd2 ska ha följande lydelse.

2 §3 Om Sverige är i krig eller krigsfara får regeringen begära stöd i form
av militära styrkor av Nordatlantiska fördragsorganisationen och av en stat
som är medlem i den organisationen eller i Europeiska unionen, för att i
enlighet med internationell rätt möta ett väpnat angrepp mot Sverige.
Regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till den som
lämnar stödet.

3 §4 I fred eller under krig mellan främmande stater får regeringen begära
stöd i form av militära styrkor av Nordatlantiska fördragsorganisationen och
av en stat som är medlem i den organisationen eller i Europeiska unionen,
för att i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av svenskt
territorium. Regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsuppgifter
till den som lämnar stödet.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

P�&L JONSON

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2022/23:74, bet. 2022/23:UU16, rskr. 2022/23:148.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2022:430.
3 Senaste lydelse 2022:430.
4 Senaste lydelse 2022:430.

SFS

2023:166

Publicerad
den

4 april 2023

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.