SFS 2021:1172 Lag om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt

SFS2021-1172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om behandling av personuppgifter vid Försvarets

radioanstalt

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser
Syftet med lagen
1 §
Syftet med denna lag är att säkerställa att Försvarets radioanstalt kan
behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt och att skydda fysiska
personers grundläggande fri- och rättigheter i samband med sådan
behandling.

Lagens tillämpningsområde
2 §
Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Försvarets radio-
anstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet samt informa-
tionssäkerhetsverksamhet.

3 § Lagen gäller vid sådan behandling av personuppgifter som är helt eller
delvis automatiserad. Den gäller också personuppgifter som ingår i eller är
avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

4 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller inte
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och inte
heller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning.

Ord och uttryck i lagen
5 §
I denna lag används följande ord och uttryck.

1 Prop. 2020/21:224, bet. 2021/22:FöU2, rskr. 2021/22:45.

SFS

2021:1172

Publicerad
den

7 december 2021

background image

SFS

2

Ord och uttryck

Betydelse

Behandling av personuppgifter

En åtgärd eller en kombination av
åtgärder som vidtas i fråga om
personuppgifter eller uppsättningar
av personuppgifter, oavsett om det
görs automatiserat eller inte, t.ex.
insamling, registrering, organise-
ring, strukturering, lagring, be-
arbetning eller ändring, fram-
tagning, läsning, användning,
utlämnande, spridning eller till-
handahållande på annat sätt,
justering, sammanföring,
begränsning, radering eller
förstöring.

Biometriska uppgifter

Personuppgifter som rör en
persons fysiska, fysiologiska eller
beteendemässiga kännetecken,
som tagits fram genom särskild
teknisk behandling och som
möjliggör eller bekräftar
identifiering av personen i fråga.

Dataskyddsombud

En fysisk person som utses av den
personuppgiftsansvarige för att
självständigt kontrollera att
personuppgifter behandlas
författningsenligt och på ett
korrekt sätt.

Genetiska uppgifter

Personuppgifter som rör en
persons nedärvda eller förvärvade
genetiska kännetecken och som
framför allt härrör från analys av
ett spår av eller ett biologiskt prov
från personen i fråga.

Mottagare

Den till vilken personuppgifter
lämnas ut, med undantag av en
myndighet som med stöd av
författning utövar tillsyn, kontroll
eller revision.

Personuppgift

Varje upplysning om en
identifierad eller identifierbar
fysisk person som är i livet.

Personuppgiftsansvarig

Den som ensam eller tillsammans
med andra bestämmer ändamålen
med och medlen för behandlingen
av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Den som behandlar person-
uppgifter för den personuppgifts-
ansvariges räkning.

2021:1172

background image

SFS

3

Registrerad

Den fysiska person som person-
uppgiften gäller.

Tredje part

Någon annan än
– den registrerade,
– den personuppgiftsansvarige,
– dataskyddsombudet,
– personuppgiftsbiträdet, och
– sådana personer som under den
personuppgiftsansvariges eller
personuppgiftsbiträdets direkta
ansvar har rätt att behandla
personuppgifter.

Uppgiftssamling

En samling med uppgifter som
med hjälp av automatiserad
behandling är gemensamt
tillgängliga.

Personuppgiftsansvar
6 §
Försvarets radioanstalt är personuppgiftsansvarig för all behandling av
personuppgifter som myndigheten utför, som utförs under myndighetens
ledning eller på dess vägnar.

2 kap. Behandling av personuppgifter
Grundläggande krav på behandlingen
Krav på ändamål
1 § Personuppgifter får bara behandlas för särskilda, uttryckligt angivna
och berättigade ändamål.

Personuppgifter får inte behandlas för något ändamål som är oförenligt

med det ändamål som de ursprungligen behandlades för.

Försvarsunderrättelseverksamhet
2 § Personuppgifter får behandlas i Försvarets radioanstalts försvars-
underrättelseverksamhet om det är nödvändigt för att bedriva den
verksamhet som anges i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelse-
verksamhet och lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet.

3 § De personuppgifter som Försvarets radioanstalt har fått tillgång till i
myndighetens försvarsunderrättelseverksamhet får fortsätta behandlas i den
verksamheten, om det behövs för att fullgöra den.

Första stycket gäller endast om inte något annat följer av denna lag eller

en förordning som regeringen har meddelat i anslutning till lagen.

4 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 2 och 3 §§ får även
behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla information som
behövs

1. i verksamhet hos berörda myndigheter som avses i 2 § första stycket

lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet,

2. med anledning av samarbete med andra länder och internationella

organisationer enligt lagen om försvarsunderrättelseverksamhet och lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,

2021:1172

background image

SFS

4

3. i utvecklingsverksamheten för de ändamål som anges i 5 §,
4. i informationssäkerhetsverksamheten för de ändamål som anges i 7 §,

eller

5. för att biträda andra myndigheter i den utsträckning det följer av lag

eller förordning eller om regeringen har beslutat om det i ett enskilt fall.

Utvecklingsverksamhet
5 § Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får
Försvarets radioanstalt behandla personuppgifter för att

1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utveck-

lingen och signalskyddet, och

2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva

verksamheten.

6 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 5 § får även behandlas om
det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs

1. med anledning av samverkan med annan i fråga om utvecklings-

verksamhet,

2. med anledning av samarbete om utvecklingsverksamhet med andra

länder eller internationella organisationer enligt lagen (2008:717) om
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,

3. i försvarsunderrättelseverksamheten för de ändamål som anges i 2 och

3 §§,

4. i informationssäkerhetsverksamheten för de ändamål som anges i 7 §,

eller

5. för att biträda andra myndigheter i den utsträckning det följer av lag

eller förordning eller om regeringen har beslutat om det i ett enskilt fall.

Informationssäkerhetsverksamhet
7 § Personuppgifter får behandlas i Försvarets radioanstalts informations-
säkerhetsverksamhet om det är nödvändigt för att kunna skydda den egna
myndigheten eller för att kunna stödja andra verksamheter som är av
betydelse för Sveriges säkerhet. Uppgiften att lämna stöd till andra verk-
samheter ska följa av lag eller förordning eller beslut av regeringen i ett
enskilt fall.

8 § Personuppgifter som behandlas med stöd av 7 § får även behandlas om
det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs

1. i verksamhet hos den som tar emot uppgifter om informationssäkerhet,
2. med anledning av samverkan med andra som verkar på informations-

säkerhetsområdet såväl inom som utom landet i den utsträckning det följer
av lag eller förordning eller om regeringen har beslutat om det i ett enskilt
fall,

3. i försvarsunderrättelseverksamheten för de ändamål som anges i 1 §

andra stycket 5 och 7 lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunder-
rättelseverksamhet, eller

4. i utvecklingsverksamheten för de ändamål som anges i 5 §.

Övriga ändamål
9 § Försvarets radioanstalt får behandla personuppgifter som utgör allmänt
tillgänglig information om det är nödvändigt för den verksamhet som anges
i 2, 5 och 7 §§.

2021:1172

background image

SFS

5

10 § Försvarets radioanstalt får behandla personuppgifter för veten-
skapliga, statistiska eller historiska ändamål inom denna lags tillämpnings-
område.

Författningsenlig och korrekt behandling
11 § Personuppgifter ska behandlas författningsenligt och på ett korrekt
sätt.

Personuppgifternas kvalitet
12 § Personuppgifter som behandlas ska vara riktiga och, om det är
nödvändigt, uppdaterade. Personuppgifterna ska vara adekvata och
relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen.

Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt

sätt med respekt för människovärdet.

Fler personuppgifter får inte behandlas än vad som är nödvändigt med

hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Känsliga personuppgifter
13 § Personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller
som rör hälsa, sexualliv eller sexuell läggning får inte behandlas.

När personuppgifter behandlas får de dock kompletteras med sådana

uppgifter som avses i första stycket, om det är absolut nödvändigt med
hänsyn till ändamålen med behandlingen.

14 § Biometriska uppgifter får behandlas om det är absolut nödvändigt
med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Genetiska uppgifter får inte behandlas.

15 § Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung,
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i
fackförening eller som rör hälsa, sexualliv eller sexuell läggning användas
som sökbegrepp om det är absolut nödvändigt med hänsyn till ändamålen
med behandlingen. Detsamma gäller biometriska uppgifter.

Personnummer och samordningsnummer
16 § Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer får
behandlas bara när det är klart motiverat med hänsyn till

1. ändamålen med behandlingen,
2. vikten av en säker identifiering, eller
3. något annat beaktansvärt skäl.

Om den registrerade har offentliggjort personuppgifterna
17 § Trots 13, 14 och 16 §§ får andra personuppgifter än genetiska
uppgifter behandlas, om den registrerade på ett tydligt sätt har offentliggjort
uppgifterna.

Behandling av personuppgifter i vissa fall
18 § Hantering av information som innebär behandling av personuppgifter
ska inte anses oförenlig med bestämmelserna i 1, 2, 5, 7, 9, 11–14 och 16 §§
i det skede av behandlingen då det inte har kunnat fastställas vilka person-
uppgifter som informationen innehåller.

2021:1172

background image

SFS

6

Längsta tid som personuppgifter får behandlas
19 §
Personuppgifter får inte behandlas under längre tid än vad som
behövs med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att personuppgifter
får behandlas under endast viss tid eller fortsätta behandlas för arkivändamål
av allmänt intresse eller för vetenskapliga, statistiska eller historiska ända-
mål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

besluta om sådan behandling i ett enskilt fall.

Överföring av personuppgifter till en mottagare utomlands
20 §
Personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får föras över
till ett annat land eller en internationell organisation endast om det är
nödvändigt för att Försvarets radioanstalt ska kunna fullgöra sina uppgifter
inom ramen för det internationella försvarsunderrättelse- och säkerhets-
samarbetet och

1. överföringen riktas till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst,

eller ett underrättelse- eller säkerhetsorgan i en internationell organisation,

2. sekretess inte hindrar en överföring, och
3. mottagaren garanterar tillräckligt skydd för personuppgifterna.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

föreskrifter om att överföring får ske även i andra fall än som anges i första
stycket 1.

Regeringen får också besluta om sådan överföring i ett enskilt fall.

Utlämnande av personuppgifter
21 §
Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom
direktåtkomst om regeringen har meddelat föreskrifter om det eller beslutat
om det i ett enskilt fall.

3 kap. Gemensamt tillgängliga personuppgifter
Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga
1 §
Personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga och behandlas i
uppgiftssamlingar om det behövs för något av de ändamål som anges i 2 kap.
Med att göra personuppgifter gemensamt tillgängliga avses inte att endast
ett fåtal personer får tillgång till uppgifterna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifts-
samlingar som får finnas och vilka uppgifter som får behandlas i respektive
uppgiftssamling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

besluta om uppgiftssamlingar i ett enskilt fall.

Direktåtkomst
Försvarsunderrättelseverksamhet
2 § Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får medges direktåtkomst till
personuppgifter som utgör analysresultat inom försvarsunderrättelse-
verksamheten och som finns i uppgiftssamlingar.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har rätt att vid direktåtkomst ta del

av de personuppgifter som omfattas av åtkomsten.

2021:1172

background image

SFS

7

3 § Om det behövs för samarbetet mot terrorism eller för annat inter-
nationellt säkerhetssamarbete, får en utländsk underrättelse- eller säkerhets-
tjänst medges direktåtkomst till personuppgifter som behandlas med stöd av
2 kap. 2 § och som finns i uppgiftssamlingar.

Första stycket gäller enbart i den utsträckning som sådan direktåtkomst

följer av lag eller förordning eller om regeringen har beslutat om den i ett
enskilt fall.

Informationssäkerhetsverksamhet
4 § Om det behövs för samarbetet mot it-relaterade hot mot samhälls-
viktiga system, får en utländsk organisation inom informationssäkerhets-
området medges direktåtkomst till personuppgifter som behandlas med stöd
av 2 kap. 7 § och som finns i uppgiftssamlingar.

Första stycket gäller enbart i den utsträckning som sådan direktåtkomst

följer av lag eller förordning eller om regeringen har beslutat om den i ett
enskilt fall.

Direktåtkomst i andra fall
5 § Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-
skrifter om direktåtkomst till uppgiftssamlingar i andra fall än de som anges
i 2–4 §§.

Regeringen får också besluta om detta i ett enskilt fall.

Omfattningen av direktåtkomsten
6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om omfattningen av
direktåtkomsten och om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

Regeringen får också besluta om detta i ett enskilt fall.

4 kap. Skyldigheter som personuppgiftsansvarig
Åtgärder för att säkerställa författningsenlig behandling
1 §
Försvarets radioanstalt ska, genom lämpliga tekniska och organisa-
toriska åtgärder, säkerställa att behandlingen av personuppgifter är för-
fattningsenlig och att de registrerades rättigheter skyddas.

2 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Säkerheten för personuppgifter
3 §
Försvarets radioanstalt ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska
särskilt avse skydd mot obehörig eller otillåten behandling eller förstöring
och mot förlust eller annan oavsiktlig skada.

Dataskyddsombud
4 §
Försvarets radioanstalt ska inom myndigheten utse ett eller flera data-
skyddsombud och anmäla till tillsynsmyndigheten när dataskyddsombud
utses och entledigas.

5 §
Ett dataskyddsombud ska

2021:1172

background image

SFS

8

1. självständigt kontrollera att Försvarets radioanstalt behandlar person-

uppgifter författningsenligt och på ett korrekt sätt och i övrigt fullgör sina
skyldigheter,

2. informera och ge råd till Försvarets radioanstalt och till dem som

behandlar personuppgifter under myndighetens ledning om deras skyldig-
heter vid behandling av personuppgifter,

3. vara kontaktpunkt för enskilda i frågor som rör Försvarets radioanstalts

behandling av personuppgifter, och

4. vid behov söka vägledning av tillsynsmyndigheten.

Personuppgiftsbiträden
6 §
Försvarets radioanstalt får, om det är lämpligt, anlita personuppgifts-
biträden för behandling av personuppgifter på Försvarets radioanstalts
vägnar. Innan ett personuppgiftsbiträde anlitas, ska Försvarets radioanstalt
försäkra sig om att biträdet kommer att vidta de lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder som krävs för att behandlingen av personuppgifter
ska vara författningsenlig och för att skydda registrerades rättigheter.

7 § Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter ska regleras i
ett skriftligt avtal eller annan skriftlig överenskommelse.

8 § Ett personuppgiftsbiträde får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde
utan skriftligt tillstånd av Försvarets radioanstalt.

9 § Ett personuppgiftsbiträde eller den eller de personer som arbetar under
biträdets eller Försvarets radioanstalts ledning ska behandla personuppgifter
i enlighet med instruktioner från Försvarets radioanstalt.

Om ett personuppgiftsbiträde, i strid med Försvarets radioanstalts instruk-

tioner, bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen, ska biträdet
anses vara personuppgiftsansvarig enligt denna lag för den behandlingen.

10 § Försvarets radioanstalts skyldigheter enligt 2 och 3 §§ gäller även för
personuppgiftsbiträden som Försvarets radioanstalt anlitar.

5 kap. Enskildas rättigheter
Rätten till information
Allmän information
1 § Försvarets radioanstalt ska göra följande information allmänt
tillgänglig:

1. myndighetens identitet och kontaktuppgifter,
2. uppgifter om dataskyddsombudet,
3. kategorier av ändamålen med behandlingen av personuppgifter,
4. rätten enligt 2 § att begära att få information om behandlingen av

personuppgifter och att få del av dem, och

5. rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen

enligt 5 §.

Information som ska lämnas efter begäran
2 § Försvarets radioanstalt är skyldig att en gång per kalenderår till den
som begär det lämna skriftligt besked om huruvida personuppgifter som rör
honom eller henne behandlas. Om sådana uppgifter behandlas ska sökanden
få del av dem och få följande skriftliga information:

2021:1172

background image

SFS

9

1. vilka personuppgifter om den sökande som behandlas,
2. varifrån personuppgifterna kommer,
3. ändamålen med behandlingen,
4. mottagare eller kategorier av mottagare av personuppgifterna, även i

annat land eller internationella organisationer,

5. hur länge personuppgifterna får behandlas eller, om det inte är möjligt

att ange, kriterierna för att fastställa det, och

6. rätten att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen

enligt 5 §.

Ett utlämnande av personuppgifter enligt första stycket behöver inte

omfatta sådana personuppgifter som sökanden har tagit del av, om inte han
eller hon begär det. Det ska dock framgå av informationen att person-
uppgifterna i fråga behandlas.

En ansökan om information enligt första stycket ska göras skriftligen hos

Försvarets radioanstalt och vara undertecknad av den sökande själv.
Informationen ska lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Om
det finns särskilda skäl för det, får information dock lämnas senast fyra
månader efter det att ansökan gjordes.

Begränsning av rätten till information
3 § Informationsskyldigheten enligt 2 § gäller inte i den utsträckning
sekretess hindrar att uppgifterna lämnas ut.

Om det gäller sekretess är Försvarets radioanstalt inte skyldig att redovisa

skälen för ett beslut enligt första stycket eller ett beslut i fråga om rättelse,
radering eller begränsning av behandlingen enligt 5 §.

4 § Informationsskyldigheten enligt 2 § gäller inte personuppgifter i
löpande text som inte fått sin slutliga utformning när begäran gjordes eller
som utgör en minnesanteckning eller liknande.

Informationsskyldigheten gäller dock om uppgifterna
1. har lämnats ut till tredje part, med undantag för en myndighet som med

stöd av författning utövar tillsyn, kontroll eller revision,

2. behandlas enbart för statistiska ändamål eller arkivändamål av allmänt

intresse, eller

3. har behandlats under längre tid än ett år i löpande text som inte har fått

sin slutliga utformning.

Rätten till rättelse, radering och begränsning av behandlingen
5 §
Försvarets radioanstalt ska på begäran av den registrerade snarast rätta,
radera eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter som inte har
behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

Om uppgifterna har lämnats ut till tredje part ska denne underrättas om en

åtgärd enligt första stycket, om den registrerade begär det eller om en mera
betydande skada eller olägenhet för den registrerade skulle kunna undvikas
genom en underrättelse.

Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om sekretess hindrar det

eller detta är omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbets-
insats.

Avgiftsfri information
6 §
Information enligt 1 § och information och uppgifter enligt 2 § ska
lämnas utan avgift.

2021:1172

background image

SFS

10

6 kap. Tillsyn
Tillsyn över personuppgiftsbehandlingen
1 §
Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över
Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter enligt denna lag,
enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och enligt beslut
med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten ska, när det är motiverat, ge råd och stöd till

Försvarets radioanstalt och personuppgiftsbiträden i frågor som gäller deras
skyldigheter enligt lag eller annan författning.

2 § I lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksam-
het finns det särskilda bestämmelser om kontroll som rör Försvarets
radioanstalts behandling av personuppgifter i försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamheten.

Tillsynsmyndighetens befogenheter
Undersökningsbefogenheter
3 § Tillsynsmyndigheten har rätt att av Försvarets radioanstalt eller av ett
personuppgiftsbiträde på begäran få

1. tillgång till personuppgifter som behandlas,
2. upplysningar om och dokumentation av behandlingen av person-

uppgifter och säkerhets- och skyddsåtgärder,

3. tillträde till sådana lokaler som har anknytning till behandling av

personuppgifter och tillgång till utrustning och andra medel för behandling
av personuppgifter, och

4. den hjälp och annan information som behövs för tillsynen.

Förebyggande befogenheter
4 § Om tillsynsmyndigheten bedömer att det finns risk för att person-
uppgifter kan komma att behandlas i strid med lag eller annan författning,
ska myndigheten genom råd, rekommendationer eller påpekanden försöka
förmå Försvarets radioanstalt eller personuppgiftsbiträdet att vidta åtgärder
för att motverka den risken.

Tillsynsmyndigheten får besluta om en skriftlig varning, om en planerad

behandling av personuppgifter riskerar att strida mot lag eller annan
författning. Detsamma gäller om en pågående behandling riskerar att strida
mot lag eller annan författning.

Korrigerande befogenheter
5 § Om tillsynsmyndigheten konstaterar att personuppgifter behandlas i
strid med lag eller annan författning, eller att Försvarets radioanstalt eller ett
personuppgiftsbiträde på annat sätt inte fullgör sina skyldigheter, får
tillsynsmyndigheten

1. genom sådana åtgärder som anges i 4 § första stycket försöka förmå

Försvarets radioanstalt eller personuppgiftsbiträdet att vidta åtgärder för att
behandlingen ska bli författningsenlig eller för att fullgöra andra skyldig-
heter, eller

2. besluta att förelägga Försvarets radioanstalt eller personuppgifts-

biträdet att vidta åtgärder för att behandlingen ska bli författningsenlig eller
för att fullgöra andra skyldigheter.

Av ett beslut om föreläggande ska det framgå när föreläggandet senast

ska ha följts och, om det är lämpligt, vilka åtgärder som ska vidtas.

2021:1172

background image

SFS

11

7 kap. Skadestånd och överklagande
Skadestånd
1 §
Den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för den skada
och kränkning av den personliga integriteten som orsakats av behandling av
personuppgifter i strid med denna lag, föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen eller beslut med stöd av lagen.

Ersättningsskyldigheten kan, i den utsträckning det är skäligt, jämkas om

den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på denne.

Överklagande
Överklagande av Försvarets radioanstalts beslut
2 § Försvarets radioanstalts beslut enligt 5 kap. 2 § att inte lämna infor-
mation och beslut enligt 5 kap. 5 § i fråga om rättelse, radering, begränsning
av behandlingen eller underrättelse till tredje part, får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överklagande av tillsynsmyndighetens beslut
3 § Tillsynsmyndighetens beslut om föreläggande enligt 6 kap. 5 § första
stycket 2 får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. När ett beslut
överklagas är tillsynsmyndigheten motpart i domstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Överklagandeförbud
4 § Andra beslut enligt denna lag än de som anges i 2 och 3 §§ får inte
överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Genom lagen upphävs lagen (2007:259) om behandling av person-

uppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklings-
verksamhet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har

meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

PETER HULTQVIST

(Försvarsdepartementet)

2021:1172

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.