SFS 2021:77 Lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2021:77) om säkerhetskontroll på frivårdskontor / SFS 2021:77 Lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor
SFS2021-77.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:LFWKZC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:LFWKZC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:JSVATG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:DDDGOS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om s�kerhetskontroll p� friv�rdskontor </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 4 februari 2021 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�ruts�ttningar f�r s�kerhetskontroll <br/>1 �</b> S�kerhetskontroll f�r genomf�ras p� ett friv�rdskontor om det beh�vs <br/>f�r att begr�nsa risken f�r att det d�r beg�s brott som inneb�r allvarlig fara <br/>f�r n�gons liv, h�lsa eller frihet eller f�r omfattande f�rst�relse av egendom. </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Beslut om s�kerhetskontroll </b></p> <p style="position:absolute;top:522px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 �</b> En s�kerhetskontroll beslutas av den person som Kriminalv�rden har <br/>utsett eller n�gon som han eller hon har delegerat beslutander�tten till. Den <br/>person som Kriminalv�rden utser ska vara chef med ansvar f�r friv�rds-<br/>kontoret. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Innan en s�kerhetskontroll beslutas ska samr�d ske med Polismyndig-</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">heten. Samr�d beh�ver dock inte ske om det �r uppenbart obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut om s�kerhetskontroll ska avse en viss tid, dock l�ngst sex </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">m�nader, eller ett visst m�te. I beslutet ska det anges vilka lokaler kontrollen <br/>ska omfatta. </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Vem som omfattas av s�kerhetskontrollen <br/>3 �</b> En s�kerhetskontroll omfattar dem som har kallats till ett m�te i de <br/>lokaler som kontrollen omfattar och �vriga bes�kare till lokalerna. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">Kontrollen omfattar inte <br/>1. Kriminalv�rdens anst�llda,<br/>2. personer som tj�nstg�r i en �vervakningsn�mnd som sammantr�der p�</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">friv�rdskontoret, �vervakare eller andra som utf�r uppdrag i �vervaknings-<br/>n�mnden eller inom friv�rden, </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. polism�n, ordningsvakter eller advokater som i tj�nsten infinner sig p�</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">friv�rdskontoret, eller </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. personer som �r omh�ndertagna.</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>4 �</b> Om det finns s�rskilda sk�l, f�r den som enligt 2 � f�rsta stycket <br/>beslutar om s�kerhetskontrollen </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. undanta andra personer �n de som �r undantagna enligt 3 � andra</p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket fr�n kontrollen, eller </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. besluta att personer som annars skulle vara undantagna enligt 3 � andra</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket ska omfattas av kontrollen. </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2020/21:54, bet. 2020/21:JuU15, rskr. 2020/21:185. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2021:77</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">9 februari 2021</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2021:77</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Identitetskontroll <br/>5 �</b> En identitetskontroll f�r bara g�ras f�r att ta reda p� om en person som <br/>uppger att han eller hon inte omfattas av s�kerhetskontroll ska undantas fr�n <br/>kontrollen. </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Vem som utf�r kontrollen <br/>6 �</b> En s�kerhetskontroll f�r utf�ras av en anst�lld inom Kriminalv�rden <br/>som har f�rordnats f�r uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En s�kerhetskontroll f�r ocks� utf�ras av en polisman eller av en </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">ordningsvakt som st�r under ledning av en polisman. S�kerhetskontrollen <br/>ska i s�dana fall utf�ras efter n�rmare anvisningar av Polismyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Hur kontrollen g�r till <br/>7 �</b> En s�kerhetskontroll ska inriktas p� att uppt�cka vapen och andra <br/>f�rem�l som �r �gnade att komma till anv�ndning vid brott som avses i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r detta �ndam�l f�r kroppsvisitation utf�ras. V�skor och andra f�rem�l </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som p�tr�ffas i de lokaler som kontrollen omfattar f�r unders�kas. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>8 �</b> Kroppsvisitation och unders�kning av v�skor och andra f�rem�l ska <br/>genomf�ras med en metalldetektor eller en annan liknande anordning eller, <br/>om det finns s�rskilda sk�l, p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Kroppsvisitation som �r av mera v�sentlig omfattning ska utf�ras i ett </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">avskilt utrymme och om m�jligt i vittnes n�rvaro. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om kroppsvisitation eller unders�kning av v�skor och andra f�rem�l ska </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">genomf�ras p� annat s�tt �n med en metalldetektor eller en annan liknande <br/>anordning, ska den uppgiften utf�ras av en polisman eller en anst�lld inom <br/>Kriminalv�rden eller av en ordningsvakt som Polismyndigheten har godk�nt <br/>f�r s�dana uppgifter. S�dan kroppsvisitation f�r bara utf�ras eller bevittnas <br/>av en person som �r av samma k�n som den som visiteras, om under-<br/>s�kningen avser annat �n f�rem�l som den visiterade har med sig. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>V�gran att genomg� kontroll <br/>9 �</b> Den som v�grar att genomg� en s�kerhetskontroll ska inte ges tilltr�de <br/>till de lokaler som kontrollen omfattar, om inte annat f�ljer av andra stycket, <br/>och f�r avvisas eller avl�gsnas fr�n dessa lokaler. </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om n�gon som �r kallad till ett m�te p� friv�rdskontoret v�grar att </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">genomg� en s�kerhetskontroll, ska detta omedelbart anm�las till den som <br/>enligt 2 � f�rsta stycket beslutar om s�kerhetskontroll. Han eller hon ska d� <br/>avg�ra om den kallade ska undantas fr�n kontrollen. G�ller kallelsen ett <br/>m�te i �vervakningsn�mnden ska han eller hon samr�da med n�mndens <br/>ordf�rande, om det kan ske. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r m�jligt att beg�ra handr�ckning av Polismyndigheten ifall den </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">kallade uteblir, f�r den som enligt 2 � f�rsta stycket beslutar om s�kerhets-<br/>kontroll besluta att den kallade trots sin v�gran ska genomg� kontrollen. </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Hantering n�r f�rem�l hittas <br/>10 �</b> Om det vid en s�kerhetskontroll p�tr�ffas n�got s�dant f�rem�l som <br/>avses i 7 � f�rsta stycket och det inte tas i beslag enligt best�mmelserna i <br/>r�tteg�ngsbalken, ska den som f�rem�let p�tr�ffas hos uppmanas att l�mna <br/>det ifr�n sig f�r f�rvaring. Den som inte f�ljer en uppmaning att l�mna ett <br/>f�rem�l f�r f�rvaring ska inte ges tilltr�de till de lokaler som kontrollen <br/>omfattar, om inte annat f�ljer av andra stycket, och f�r avvisas eller </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2021:77</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">avl�gsnas fr�n dessa lokaler. Om det inte finns n�gon k�nd innehavare till <br/>ett f�rem�l som p�tr�ffas, f�r f�rem�let omh�ndertas. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Om n�gon som �r kallad till ett m�te p� friv�rdskontoret inte f�ljer en </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">uppmaning enligt f�rsta stycket, ska detta omedelbart anm�las till den som <br/>enligt 2 � f�rsta stycket beslutar om s�kerhetskontroll. Han eller hon ska d� <br/>avg�ra om den kallade ska f� tilltr�de utan att l�mna ifr�n sig f�rem�let. <br/>G�ller kallelsen ett m�te i �vervakningsn�mnden ska han eller hon samr�da <br/>med n�mndens ordf�rande, om det kan ske. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det �r m�jligt att beg�ra handr�ckning av Polismyndigheten ifall den </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">kallade uteblir, f�r den som enligt 2 � f�rsta stycket beslutar om <br/>s�kerhetskontroll besluta att f�rem�let trots hans eller hennes v�gran ska <br/>omh�ndertas f�r f�rvaring. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>F�rvaring av f�rem�l <br/>11 �</b> Ett f�rem�l som har l�mnats till f�rvaring eller omh�ndertagits ska <br/>f�rvaras s�kert. P� beg�ran ska ett bevis om att ett f�rem�l har l�mnats till <br/>f�rvaring eller omh�ndertagits utf�rdas. F�rem�let ska p� beg�ran l�mnas <br/>tillbaka till den som hade det med sig n�r han eller hon l�mnar de lokaler <br/>som kontrollen omfattar. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>F�rbud att �verklaga <br/>12 �</b> Beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2021. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">STEFAN L�FVEN </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft34">MORGAN JOHANSSON <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om s�kerhetskontroll p� friv�rdskontor

Utf�rdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

F�ruts�ttningar f�r s�kerhetskontroll
1 �
S�kerhetskontroll f�r genomf�ras p� ett friv�rdskontor om det beh�vs
f�r att begr�nsa risken f�r att det d�r beg�s brott som inneb�r allvarlig fara
f�r n�gons liv, h�lsa eller frihet eller f�r omfattande f�rst�relse av egendom.

Beslut om s�kerhetskontroll

2 � En s�kerhetskontroll beslutas av den person som Kriminalv�rden har
utsett eller n�gon som han eller hon har delegerat beslutander�tten till. Den
person som Kriminalv�rden utser ska vara chef med ansvar f�r friv�rds-
kontoret.

Innan en s�kerhetskontroll beslutas ska samr�d ske med Polismyndig-

heten. Samr�d beh�ver dock inte ske om det �r uppenbart obeh�vligt.

Ett beslut om s�kerhetskontroll ska avse en viss tid, dock l�ngst sex

m�nader, eller ett visst m�te. I beslutet ska det anges vilka lokaler kontrollen
ska omfatta.

Vem som omfattas av s�kerhetskontrollen
3 �
En s�kerhetskontroll omfattar dem som har kallats till ett m�te i de
lokaler som kontrollen omfattar och �vriga bes�kare till lokalerna.

Kontrollen omfattar inte
1. Kriminalv�rdens anst�llda,
2. personer som tj�nstg�r i en �vervakningsn�mnd som sammantr�der p�

friv�rdskontoret, �vervakare eller andra som utf�r uppdrag i �vervaknings-
n�mnden eller inom friv�rden,

3. polism�n, ordningsvakter eller advokater som i tj�nsten infinner sig p�

friv�rdskontoret, eller

4. personer som �r omh�ndertagna.

4 � Om det finns s�rskilda sk�l, f�r den som enligt 2 � f�rsta stycket
beslutar om s�kerhetskontrollen

1. undanta andra personer �n de som �r undantagna enligt 3 � andra

stycket fr�n kontrollen, eller

2. besluta att personer som annars skulle vara undantagna enligt 3 � andra

stycket ska omfattas av kontrollen.

1 Prop. 2020/21:54, bet. 2020/21:JuU15, rskr. 2020/21:185.

SFS

2021:77

Publicerad
den

9 februari 2021

background image

2

SFS

2021:77

Identitetskontroll
5 �
En identitetskontroll f�r bara g�ras f�r att ta reda p� om en person som
uppger att han eller hon inte omfattas av s�kerhetskontroll ska undantas fr�n
kontrollen.

Vem som utf�r kontrollen
6 �
En s�kerhetskontroll f�r utf�ras av en anst�lld inom Kriminalv�rden
som har f�rordnats f�r uppgiften.

En s�kerhetskontroll f�r ocks� utf�ras av en polisman eller av en

ordningsvakt som st�r under ledning av en polisman. S�kerhetskontrollen
ska i s�dana fall utf�ras efter n�rmare anvisningar av Polismyndigheten.

Hur kontrollen g�r till
7 �
En s�kerhetskontroll ska inriktas p� att uppt�cka vapen och andra
f�rem�l som �r �gnade att komma till anv�ndning vid brott som avses i 1 �.

F�r detta �ndam�l f�r kroppsvisitation utf�ras. V�skor och andra f�rem�l

som p�tr�ffas i de lokaler som kontrollen omfattar f�r unders�kas.

8 � Kroppsvisitation och unders�kning av v�skor och andra f�rem�l ska
genomf�ras med en metalldetektor eller en annan liknande anordning eller,
om det finns s�rskilda sk�l, p� annat s�tt.

Kroppsvisitation som �r av mera v�sentlig omfattning ska utf�ras i ett

avskilt utrymme och om m�jligt i vittnes n�rvaro.

Om kroppsvisitation eller unders�kning av v�skor och andra f�rem�l ska

genomf�ras p� annat s�tt �n med en metalldetektor eller en annan liknande
anordning, ska den uppgiften utf�ras av en polisman eller en anst�lld inom
Kriminalv�rden eller av en ordningsvakt som Polismyndigheten har godk�nt
f�r s�dana uppgifter. S�dan kroppsvisitation f�r bara utf�ras eller bevittnas
av en person som �r av samma k�n som den som visiteras, om under-
s�kningen avser annat �n f�rem�l som den visiterade har med sig.

V�gran att genomg� kontroll
9 �
Den som v�grar att genomg� en s�kerhetskontroll ska inte ges tilltr�de
till de lokaler som kontrollen omfattar, om inte annat f�ljer av andra stycket,
och f�r avvisas eller avl�gsnas fr�n dessa lokaler.

Om n�gon som �r kallad till ett m�te p� friv�rdskontoret v�grar att

genomg� en s�kerhetskontroll, ska detta omedelbart anm�las till den som
enligt 2 � f�rsta stycket beslutar om s�kerhetskontroll. Han eller hon ska d�
avg�ra om den kallade ska undantas fr�n kontrollen. G�ller kallelsen ett
m�te i �vervakningsn�mnden ska han eller hon samr�da med n�mndens
ordf�rande, om det kan ske.

Om det �r m�jligt att beg�ra handr�ckning av Polismyndigheten ifall den

kallade uteblir, f�r den som enligt 2 � f�rsta stycket beslutar om s�kerhets-
kontroll besluta att den kallade trots sin v�gran ska genomg� kontrollen.

Hantering n�r f�rem�l hittas
10 �
Om det vid en s�kerhetskontroll p�tr�ffas n�got s�dant f�rem�l som
avses i 7 � f�rsta stycket och det inte tas i beslag enligt best�mmelserna i
r�tteg�ngsbalken, ska den som f�rem�let p�tr�ffas hos uppmanas att l�mna
det ifr�n sig f�r f�rvaring. Den som inte f�ljer en uppmaning att l�mna ett
f�rem�l f�r f�rvaring ska inte ges tilltr�de till de lokaler som kontrollen
omfattar, om inte annat f�ljer av andra stycket, och f�r avvisas eller

background image

3

SFS

2021:77

avl�gsnas fr�n dessa lokaler. Om det inte finns n�gon k�nd innehavare till
ett f�rem�l som p�tr�ffas, f�r f�rem�let omh�ndertas.

Om n�gon som �r kallad till ett m�te p� friv�rdskontoret inte f�ljer en

uppmaning enligt f�rsta stycket, ska detta omedelbart anm�las till den som
enligt 2 � f�rsta stycket beslutar om s�kerhetskontroll. Han eller hon ska d�
avg�ra om den kallade ska f� tilltr�de utan att l�mna ifr�n sig f�rem�let.
G�ller kallelsen ett m�te i �vervakningsn�mnden ska han eller hon samr�da
med n�mndens ordf�rande, om det kan ske.

Om det �r m�jligt att beg�ra handr�ckning av Polismyndigheten ifall den

kallade uteblir, f�r den som enligt 2 � f�rsta stycket beslutar om
s�kerhetskontroll besluta att f�rem�let trots hans eller hennes v�gran ska
omh�ndertas f�r f�rvaring.

F�rvaring av f�rem�l
11 �
Ett f�rem�l som har l�mnats till f�rvaring eller omh�ndertagits ska
f�rvaras s�kert. P� beg�ran ska ett bevis om att ett f�rem�l har l�mnats till
f�rvaring eller omh�ndertagits utf�rdas. F�rem�let ska p� beg�ran l�mnas
tillbaka till den som hade det med sig n�r han eller hon l�mnar de lokaler
som kontrollen omfattar.

F�rbud att �verklaga
12 �
Beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2021.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.