SFS 2021:77 Lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2021:77) om säkerhetskontroll på frivårdskontor / SFS 2021:77 Lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor
SFS2021-77.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om säkerhetskontroll på frivårdskontor

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Förutsättningar för säkerhetskontroll
1 §
Säkerhetskontroll får genomföras på ett frivårdskontor om det behövs
för att begränsa risken för att det där begås brott som innebär allvarlig fara
för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom.

Beslut om säkerhetskontroll

2 § En säkerhetskontroll beslutas av den person som Kriminalvården har
utsett eller någon som han eller hon har delegerat beslutanderätten till. Den
person som Kriminalvården utser ska vara chef med ansvar för frivårds-
kontoret.

Innan en säkerhetskontroll beslutas ska samråd ske med Polismyndig-

heten. Samråd behöver dock inte ske om det är uppenbart obehövligt.

Ett beslut om säkerhetskontroll ska avse en viss tid, dock längst sex

månader, eller ett visst möte. I beslutet ska det anges vilka lokaler kontrollen
ska omfatta.

Vem som omfattas av säkerhetskontrollen
3 §
En säkerhetskontroll omfattar dem som har kallats till ett möte i de
lokaler som kontrollen omfattar och övriga besökare till lokalerna.

Kontrollen omfattar inte
1. Kriminalvårdens anställda,
2. personer som tjänstgör i en övervakningsnämnd som sammanträder på

frivårdskontoret, övervakare eller andra som utför uppdrag i övervaknings-
nämnden eller inom frivården,

3. polismän, ordningsvakter eller advokater som i tjänsten infinner sig på

frivårdskontoret, eller

4. personer som är omhändertagna.

4 § Om det finns särskilda skäl, får den som enligt 2 § första stycket
beslutar om säkerhetskontrollen

1. undanta andra personer än de som är undantagna enligt 3 § andra

stycket från kontrollen, eller

2. besluta att personer som annars skulle vara undantagna enligt 3 § andra

stycket ska omfattas av kontrollen.

1 Prop. 2020/21:54, bet. 2020/21:JuU15, rskr. 2020/21:185.

SFS

2021:77

Publicerad
den

9 februari 2021

background image

2

SFS

2021:77

Identitetskontroll
5 §
En identitetskontroll får bara göras för att ta reda på om en person som
uppger att han eller hon inte omfattas av säkerhetskontroll ska undantas från
kontrollen.

Vem som utför kontrollen
6 §
En säkerhetskontroll får utföras av en anställd inom Kriminalvården
som har förordnats för uppgiften.

En säkerhetskontroll får också utföras av en polisman eller av en

ordningsvakt som står under ledning av en polisman. Säkerhetskontrollen
ska i sådana fall utföras efter närmare anvisningar av Polismyndigheten.

Hur kontrollen går till
7 §
En säkerhetskontroll ska inriktas på att upptäcka vapen och andra
föremål som är ägnade att komma till användning vid brott som avses i 1 §.

För detta ändamål får kroppsvisitation utföras. Väskor och andra föremål

som påträffas i de lokaler som kontrollen omfattar får undersökas.

8 § Kroppsvisitation och undersökning av väskor och andra föremål ska
genomföras med en metalldetektor eller en annan liknande anordning eller,
om det finns särskilda skäl, på annat sätt.

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning ska utföras i ett

avskilt utrymme och om möjligt i vittnes närvaro.

Om kroppsvisitation eller undersökning av väskor och andra föremål ska

genomföras på annat sätt än med en metalldetektor eller en annan liknande
anordning, ska den uppgiften utföras av en polisman eller en anställd inom
Kriminalvården eller av en ordningsvakt som Polismyndigheten har godkänt
för sådana uppgifter. Sådan kroppsvisitation får bara utföras eller bevittnas
av en person som är av samma kön som den som visiteras, om under-
sökningen avser annat än föremål som den visiterade har med sig.

Vägran att genomgå kontroll
9 §
Den som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll ska inte ges tillträde
till de lokaler som kontrollen omfattar, om inte annat följer av andra stycket,
och får avvisas eller avlägsnas från dessa lokaler.

Om någon som är kallad till ett möte på frivårdskontoret vägrar att

genomgå en säkerhetskontroll, ska detta omedelbart anmälas till den som
enligt 2 § första stycket beslutar om säkerhetskontroll. Han eller hon ska då
avgöra om den kallade ska undantas från kontrollen. Gäller kallelsen ett
möte i övervakningsnämnden ska han eller hon samråda med nämndens
ordförande, om det kan ske.

Om det är möjligt att begära handräckning av Polismyndigheten ifall den

kallade uteblir, får den som enligt 2 § första stycket beslutar om säkerhets-
kontroll besluta att den kallade trots sin vägran ska genomgå kontrollen.

Hantering när föremål hittas
10 §
Om det vid en säkerhetskontroll påträffas något sådant föremål som
avses i 7 § första stycket och det inte tas i beslag enligt bestämmelserna i
rättegångsbalken, ska den som föremålet påträffas hos uppmanas att lämna
det ifrån sig för förvaring. Den som inte följer en uppmaning att lämna ett
föremål för förvaring ska inte ges tillträde till de lokaler som kontrollen
omfattar, om inte annat följer av andra stycket, och får avvisas eller

background image

3

SFS

2021:77

avlägsnas från dessa lokaler. Om det inte finns någon känd innehavare till
ett föremål som påträffas, får föremålet omhändertas.

Om någon som är kallad till ett möte på frivårdskontoret inte följer en

uppmaning enligt första stycket, ska detta omedelbart anmälas till den som
enligt 2 § första stycket beslutar om säkerhetskontroll. Han eller hon ska då
avgöra om den kallade ska få tillträde utan att lämna ifrån sig föremålet.
Gäller kallelsen ett möte i övervakningsnämnden ska han eller hon samråda
med nämndens ordförande, om det kan ske.

Om det är möjligt att begära handräckning av Polismyndigheten ifall den

kallade uteblir, får den som enligt 2 § första stycket beslutar om
säkerhetskontroll besluta att föremålet trots hans eller hennes vägran ska
omhändertas för förvaring.

Förvaring av föremål
11 §
Ett föremål som har lämnats till förvaring eller omhändertagits ska
förvaras säkert. På begäran ska ett bevis om att ett föremål har lämnats till
förvaring eller omhändertagits utfärdas. Föremålet ska på begäran lämnas
tillbaka till den som hade det med sig när han eller hon lämnar de lokaler
som kontrollen omfattar.

Förbud att överklaga
12 §
Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.