SFS 2013:939 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

130939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)2

dels att 2 kap. 26 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 11, 27 och 28 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

Beslut med anledning av en ansökan eller en anmälan enligt 6 § ska

meddelas skyndsamt. Beslutet ska innehålla de villkor enligt 16 § andra
stycket som polismyndigheten meddelar för sammankomsten eller tillställ-
ningen.

27 §

3

Om anordnaren av en allmän sammankomst som anordnas i vinstsyfte

eller av en offentlig tillställning inte har gjort ansökan eller anmälan som
krävs enligt 4 eller 5 § eller inte har fullgjort ansöknings- eller anmälnings-
skyldigheten i sådan tid att beslut enligt 11 § har kunnat meddelas före sam-
mankomsten eller tillställningen, ska polismyndigheten ålägga anordnaren att
ersätta myndighetens kostnader för att hålla ordning vid sammankomsten
eller tillställningen, i den mån kostnaderna beror på anordnarens försum-
melse. Detsamma gäller om anordnaren inte har följt de föreskrifter och vill-
kor om ordning och säkerhet som har gällt för sammankomsten eller tillställ-
ningen.

Om de kostnader som beror på anordnarens försummelse inte kan beräknas

med tillräcklig säkerhet, ska polismyndigheten uppskatta dem till ett skäligt
belopp.

Ersättningsskyldigheten får sättas ned eller efterges, om det finns särskilda

skäl.

Regeringen får meddela föreskrifter om hur polismyndighetens kostnader

för ordningshållning ska beräknas.

28 §

4

Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut enligt 8 § andra stycket får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

1 Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 26 § 1999:1282.

3 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2005:68.

SFS 2013:939

Utkom från trycket
den 3 december 2013

background image

2

SFS 2013:939

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Länsstyrelsens beslut enligt 15 § andra stycket och Socialstyrelsens beslut

enligt 19 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Om inte något annat har beslutats gäller polismyndighetens beslut omedel-

bart utom när det är fråga om ersättningsskyldighet enligt 27 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ägt rum
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.