SFS 2014:590 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Ordningslag (1993:1617) / SFS 2014:590 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
140590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)2

dels att i 2 kap. 8, 11, 20, 27, 28 och 32 §§, 3 kap. 1, 6, 7, och 26 §§ samt

5 kap. 3 § ordet ⬝polismyndigheten⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot
⬝Polismyndigheten⬝ i motsvarande form,

dels att 2 kap. 6, 7 a, 9, 12, 17, 21 och 29 §§ samt 3 kap. 14, 16, 17, 19 och

20 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 22 § ska lyda ⬝Polismyndighetens rätt

att inställa och upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställ-
ningar⬝ och att rubriken närmast före 2 kap. 25 § ska lyda ⬝Polismyndig-
hetens rätt att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställ-
ningar⬝.

2 kap.

6 §

Ansökan om tillstånd att anordna och anmälan om en allmän samman-

komst eller offentlig tillställning ska göras till Polismyndigheten.

Ansökan ska göras skriftligen i god tid. Om möjligt ska ansökan ha kommit

in senast en vecka före sammankomsten eller tillställningen.

Anmälan ska göras skriftligen eller muntligen. Om möjligt ska anmälan ha

kommit in senast fem dagar före sammankomsten eller tillställningen.

7 a §

3

Den som enligt 4 eller 5 § är skyldig att söka tillstånd eller anmäla en

allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 1 får i samband med att
en sådan ansökan eller anmälan görs begära att deltagare i sammankomsten
ska få tillstånd att helt eller delvis täcka ansiktet.

En begäran ska vara skriftlig och ha kommit in till Polismyndigheten inom

den tid som anges i 6 §.

9 §

4

Polismyndigheten får förelägga anordnaren av en allmän samman-

komst eller offentlig tillställning att lämna uppgifter utöver vad ansökan, an-
mälan eller begäran enligt 7 a § ska innehålla. Myndigheten får också själv

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av

2 kap. 28 § 2013:939

2 kap. 8 § 2005:901

2 kap. 32 § 2010:1625

2 kap. 11 § 2013:939

3 kap. 7 § 2009:101

2 kap. 20 § 2009:101

3 kap. 26 § 2005:68

2 kap. 27 § 2013:939

5 kap. 3 § 2009:101.

3 Senaste lydelse 2005:901.

4 Senaste lydelse 2005:901.

SFS 2014:590

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:590

sörja för den utredning som behövs. Anordnaren är dock inte skyldig att redo-
göra för innehållet i föredrag, tal eller dramatisk eller annan framställning
som är avsedd att förekomma vid sammankomsten eller tillställningen.

Om det med anledning av en ansökan om tillstånd att anordna eller en an-

mälan om en cirkusföreställning eller en offentlig tillställning behövs en
undersökning som kräver särskild fackkunskap, får Polismyndigheten anlita
en sakkunnig på anordnarens bekostnad.

12 §

Tält får användas vid allmänna sammankomster eller offentliga till-

ställningar endast om det har betryggande brandtålighet och stabilitet samt i
övrigt tältet och dess inredning erbjuder betryggande säkerhet mot brand eller
andra olycksfall och utrymningsvägarna är tillfredsställande. Ett tält som är
avsett för flera än 150 personer och som får uppföras utan bygglov (samlings-
tält) ska vara besiktigat och godkänt.

Besiktningen ska göras innan tältet första gången tas i bruk i Sverige och

vid regelbundet återkommande tillfällen. Om tältet har ändrats i något avse-
ende som har väsentlig betydelse för säkerheten, ska det besiktigas på nytt.

Godkännande av ett samlingstält ska gälla för en tid av minst tre och högst

sju år.

Om ett tält, som är avsett att användas vid allmänna sammankomster eller

offentliga tillställningar, på grund av skada eller av någon annan orsak inte er-
bjuder betryggande säkerhet mot brand och andra olycksfall, får Polismyndig-
heten förbjuda att tältet används vid sådana sammankomster eller tillställ-
ningar så länge felet består.

17 §

Den som inte följer de ordningsregler för en allmän sammankomst el-

ler offentlig tillställning som ska gälla enligt villkor som Polismyndigheten
har meddelat med stöd av 16 § andra stycket är skyldig att på tillsägelse
lämna sammankomsten eller tillställningen.

21 §

De personer som Polismyndigheten har utsett att närvara ska ha fritt

tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

29 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

eller av oaktsamhet

1. i egenskap av anordnare bryter mot kravet på tillstånd eller anmälan i 4

eller 5 § eller mot ett villkor eller ett förbud som har meddelats enligt 4 §
andra stycket, 5 § fjärde stycket, 15 §, 16 § andra stycket eller 25 §,

2. lämnar oriktig uppgift om något förhållande som han eller hon enligt till-

lämpliga föreskrifter är skyldig att upplysa om i en ansökan eller en anmälan
eller om sådana omständigheter som Polismyndigheten kan begära uppgift
om med stöd av 9 § första stycket,

3. anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i ett tält

som saknar föreskrivet godkännande eller bryter mot ett användningsförbud
eller mot ett villkor som har meddelats för användandet,

4. anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och då till-

låter användning av en tivolianordning som saknar föreskrivet godkännande
eller bryter mot ett användningsförbud eller mot ett villkor som har meddelats
för användandet,

5. anordnar en offentlig tillställning i strid med 14 §,

background image

3

SFS 2014:590

6. anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning utan till-

stånd enligt 19 eller 20 § i fall då sådant tillstånd behövs, eller

7. anordnar eller fortsätter en allmän sammankomst eller offentlig tillställ-

ning trots att sammankomsten eller tillställningen har inställts eller upplösts
enligt 22 eller 23 §.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 18 § första

stycket mot förtäring eller förvaring av alkoholdrycker döms till penning-
böter, om inte gärningen är belagd med straff i någon annan författning.

Har flera medverkat till en gärning som avses i första stycket ska 23 kap. 4

och 5 §§ brottsbalken tillämpas.

3 kap.

14 §

Vid prövningen av en ansökan om tillstånd som avses i detta kapitel

eller i en lokal föreskrift ska Polismyndigheten beakta vad som krävs av hän-
syn till trafiken samt till allmän ordning och säkerhet. Om ansökan avser till-
stånd att ta i anspråk en offentlig plats för visst ändamål, ska särskild hänsyn
tas till gångtrafikens intresse.

Ett beslut av Polismyndigheten om tillstånd får förenas med de villkor som

behövs av hänsyn till trafiken samt till allmän ordning och säkerhet. Villkoren
får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller på annat sätt göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.

16 §

Beslut enligt 14 § gäller för viss tid eller tills vidare. Beslutet ska inne-

hålla de villkor som Polismyndigheten har meddelat enligt 14 § andra stycket
och de villkor som kommunen har ställt upp med stöd av 15 §. Beslut i fråga
om mark som inte står under kommunens förvaltning ska också innehålla en
upplysning om att medgivande av markägare eller nyttjanderättshavare kan
behövas.

Om kommunen har yttrat sig enligt 2 § ska beslutet innehålla en upplys-

ning om möjligheten att överklaga kommunens beslut enligt 10 kap. kommu-
nallagen (1991:900).

17 §

Om det behövs för att förebygga oordning eller för att förhindra att

människors hälsa eller egendom skadas får Polismyndigheten i ett särskilt fall
ge anvisningar eller tillsägelser till innehavaren och besökande för använd-
ningen av sådana bad- eller campingplatser och lokaler eller platser för idrott,
friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten har tillträde
till. Om det är nödvändigt får Polismyndigheten förbjuda fortsatt användning.

Om det behövs föreskrifter om allmän ordning och säkerhet för verksamhet

som avses i första stycket, ska Polismyndigheten anmäla förhållandet till
kommunen.

19 §

Om någon inte vidtar en åtgärd som han eller hon är skyldig att utföra

enligt detta kapitel, lokala föreskrifter eller beslut eller villkor som har med-
delats med stöd av 5 §, 14 § andra stycket eller 15 §, får Polismyndigheten
förelägga honom eller henne att inom viss tid vidta åtgärden. Detta gäller en-
dast om han eller hon inte vidtar rättelse genast efter tillsägelse eller inte kan
anträffas efter rimlig efterforskning.

�ven om det inte följer av första stycket får föreläggande, utan föregående

tillsägelse, avse skyldighet att ta bort upplag, försäljningsstånd, ställningar,

background image

4

SFS 2014:590

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

skyltar, containrar och andra anordningar som har placerats på en offentlig
plats utan nödvändigt tillstånd enligt 1 § eller i strid med villkor som gäller
för tillståndet. Detsamma gäller i fråga om anordningar som inte har tagits
bort efter utgången av giltighetstiden för tillståndet.

Ett föreläggande enligt andra stycket får, om det avser en container eller

något annat skrymmande föremål som ställts upp på offentlig plats, riktas
också mot föremålets ägare eller den som är i ägarens ställe, även om före-
målet ställts upp för någon annans räkning. Det sagda gäller inte om det är
uppenbart att någon annan än föremålets ägare eller den som är i hans eller
hennes ställe har bestämt platsen för uppställningen.

20 §

I ett föreläggande får vite sättas ut eller, som påföljd om föreläggandet

inte följs, anges att rättelse kan komma att vidtas på den försumliges bekost-
nad genom Polismyndighetens försorg.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.