SFS 2009:101 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

090101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 20 § och 3 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 5 kap., av följande lydelse.

1 kap.
1 §
Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankoms-
ter och offentliga tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter om allmän ordning
och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och tillställningar, på offent-
liga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter (3 kap.), dels i viss
kollektiv persontrafik (4 kap.), dels vid vissa idrottsarrangemang (5 kap.).

2 kap.
20 §
Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndigheten använ-
das vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls inom-
hus. Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet, får dock polismyn-
digheten befria anordnaren från skyldigheten att söka tillstånd för samman-
komster eller tillställningar av visst slag.

Särskilda bestämmelser om innehav och användning av pyrotekniska va-

ror vid vissa idrottsarrangemang finns i 5 kap.

3 kap.
7 §
Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndighe-
ten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd
olägenhet för person eller egendom.

Särskilda bestämmelser om innehav och användning av pyrotekniska va-

ror vid vissa idrottsarrangemang finns i 5 kap.

5 kap. Särskilda bestämmelser vid vissa idrottsarrangemang

1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller vid idrottsarrangemang som an-
ordnas för allmänheten på en idrottsanläggning.

1 Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173.

SFS 2009:101
Utkom från trycket
den 10 mars 2009

background image

2

SFS 2009:101

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2 § Med idrottsanläggning förstås inhägnad plats huvudsakligen avsedd
för idrottsutövning.

3 § Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndigheten innehas
eller användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där.

Vid polismyndighetens handläggning av frågor enligt första stycket till-

lämpas 3 kap. 14 §, 16 § första stycket, 18 § första stycket 1, 3 och 4, 19 §
första stycket samt 20, 21, 24, 26 och 28 §§.

4 § När idrottsarrangemang anordnas på en idrottsanläggning får inte nå-
gon

1. obehörigen beträda spelplanen eller annat motsvarande område som är

avsett för idrottsutövningen, eller

2. kasta in föremål på spelplanen eller annat motsvarande område som är

avsett för idrottsutövningen, om inte en sådan åtgärd är befogad med hänsyn
till idrottsarrangemangets genomförande.

Förbuden i första stycket gäller även för plats som gränsar till de där av-

sedda områdena, om det genom stängsel, skyltar eller på annat sätt framgår
att allmänheten inte har tillträde dit.

5 § Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket eller 4 § döms till
böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska inte dömas till an-
svar.

Ansvar enligt första stycket ska inte dömas ut, om gärningen är belagd

med samma eller strängare straff i brottsbalken eller i annan författning.

6 § Egendom som varit föremål för brott enligt detta kapitel ska förklaras
förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.