SFS 1971:672

710672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kungl. Maj:ts kungörelse

SFS 1971: 672

om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956: 617);

utkom f rån tr ycket

den 27 juli 1971

given S tockholms slott den 30 juni 1971.

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott att i fråga

om allmänna ordningsstadgan (1956; 617)2 förordna,

dels att i 8, 23 och 25 §§ orden "kommunens fullmäktige" skall bytas

ut mot "kommunfullmäktige",

dels att i 24 § orden "kommunens styrelse" skall bytas ut mot "kom­

munstyrelsen",

dels att 14 och 27—29 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

14 §2 Ansökan om tillstånd att anordna offentlig tillställning skall gö­

ras skriftligen i god tid före tillställningen och om möjligt å sådan tid,
att ansökan är polismyndigheten tillhanda senast å femte dagen före
tillställningen. Ansökan skall innehålla uppgift angående anordnaren,
tid och plats för tillställningen samt dennas art och huvudsakliga ut­
formning. Erfordras utöver vad ansökan innehåller ytterligare uppgif­

ter, äger polismyndigheten förelägga anordnaren att inkomma med
upplysningar eller ock själv föranstalta om utredning. För undersök­
ning som kräver särskild fackkunskap må på anordnarens bekostnad an­

litas sakkunnig.

1 Prop. 1971; 30, KU 36 , rskr 222.

2 Senaste lydelse av 8 § 1964: 677.

2 Senaste lydelse 1969: 413.

1569

99—SFS 1971

!V.

.Y,r" "

' ' . "

" -

¬

background image

SFS 1971: 672

;!; (

I

i' i i

1570

Ej må, utom då medgivande enligt 21 § första stycket påkallas, före­

läggande avse skyldighet att tillhandahålla handling angående eller re­
dogörelse för innehållet i dramatisk eller annan muntlig framställning
som är avsedd att förekomma vid tillställningen.

Om beslut i anledning av ansökan skall meddelas skriftligt besked.

27 §•' Mot beslut som polismyndighet eller kommunal myndighet med­
delat på grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga föres talan
hos länsstyrelsen genom besvär.

Beträffande klagan över kommunal myndighets beslut i fall som av­

ses i 2 och 23 §§ och över länsstyrelsens beslut med anledning av sådan

klagan finnas bestämmelser i kommunallagen (1953: 753) och kommu­

nallagen (1957: 50) för Stockholm.

Mot länsstyrelses beslut om föreläggande av vite föres talan hos kam­

marrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse på grund av denna stadga eller

lokal ordningsstadga och mot socialstyrelsens beslut enligt 21 § föres
hos Konungen genom besvär.

Beslut som på grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga med­

delas av polismyndighet, länsstyrelse eller kammarrätt skall utan hin­
der av besvär lända till efterrättelse, såvida ej annorlunda förordnas.

28

Bryter någon mot bestämmelserna i 2—6 §§ eller underlåter

någon att hörsamma föreskrift, förbud eller påbud som meddelats med

stöd av 8 § denna stadga eller bryter någon mot bestämmelse i lokal

ordningsstadga eller i reglemente eller taxa som avses i 25 §, dömes till
böter, högst femhundra kronor. Har förseelsen avsett åliggande av stör­

re vikt eller har därigenom förorsakats avsevärd skada eller olägenhet,
dömes till böter.

Handlar barn, som ej fyllt femton år, i strid mot bestämmelserna i

6 § första eller andra stycket, skall den som har vårdnaden om barnet
straffas på sätt i första stycket denna paragraf sägs, därest han icke gjort

vad på honom ankommit för att förhindra förseelsen.

29 §" Till böter dömes

1) den som anordnar offentlig tillställning utan att hava erhållit till­

stånd, där sådant erfordras, eller som anordnar offentlig tillställning i
strid mot förbud enligt 11 §;

2) den som fortsätter offentlig tillställning sedan beslut meddelats om

dess upplösning eller i strid mot förbud enligt 20 § förnyar offentlig till­

ställning;

3) den som anordnar offentlig tillställning, varom anmälan skall ske,

utan att anmälan blivit rätteligen gjord, eller som, då polismyndigheten
medgivit befrielse från anmälningsskyldighet, icke ställer sig till efter­

rättelse för befrielsen stadgat villkor;

4) den som lämnar oriktig uppgift eller underlåter att meddela begärd

uppgift angående förhållande, varom polismyndigheten äger infordra
upplysning;

* Senaste lydelse 1964: 677.

Senaste lydelse 1964: 677.

" Senaste lydelse 1969: 413.

¬

background image

5) den som icke efterkommer av polismyndigheten för offentlig till-

SFS 1971: 672

ställning meddelade föreskrifter; samt

6) den som bryter mot bestämmelserna i 21 § första eller andra styc­

ket.

Vid förseelse mot 21 § första stycket skall jämväl den som bar vård­

naden om barnet straffas på sätt i första stycket denna paragraf sägs,
därest ban icke gjort vad på bonom ankommit för att förhindra förse­

elsen.

Den som bryter mot bestämmelsen i 16 § andra stycket domes, där ej

gärningen är belagd med straff i annan författning, till böter, högst fem­
hundra kronor.

Försummelse i fråga om anmälningsskyldighet eller med avseende å

uppgiftsskyldigbet beträffande tillställning som må hållas utan tillstånd

skall dock ej föranleda ansvar, om försummelsen med hänsyn till om­

ständigheterna kan anses ursäktlig och ej vållat någon olägenhet, samt

ej heller om tillställningen icke kommit till stånd.

- Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

sVANTE L UNDKVIST

(L. S.)

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.