SFS 1971:615

710615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:615 Lag

Utkom från trycket

den 27 juli 1971

I

om ändring i lag en (1956:618) om allmänna

sammankomster;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenL funnit gott förordna, att 5, 13 och 15 §§ lagen (1956: 618) om

allmänna sammankomster skall ha nedan angivna lydelse.

5 § Ansökan om tillstånd att anordna allmän sammankomst skall gö­

ras skriftligen i god tid före sammankomsten och om möjligt å sådan tid

att ansökan är polismyndigheten tillhanda senast å femte dagen före
sammankomsten. Ansökan skall innehålla uppgift angående anordna-

ren, tid och plats för sammankomsten samt dennas art och huvudsakliga

utformning.

Erfordras utöver vad ansökan innehåller ytterligare uppgifter, äger

polismyndigheten förelägga anordnaren att inkomma med upplysningar

eller ock själv föranstalta om utredning. Ej må föreläggande avse skyl­
dighet att tillhandahålla handling angående eller redogörelse för inne­
hållet i föredrag, tal eller annan muntlig framställning som är avsedd
att förekomma vid sammankomsten.

Om beslut i anledning av ansökan skall meddelas skriftligt besked.

13 §2 Mot beslut som polismyndighet meddelat på grund av denna

lag föres talan hos länsstyrelsen genom besvär.

Talan mot länsstyrelses beslut enligt lagen och mot socialstyrelsens

beslut enligt 12 § föres hos Konungen genom besvär.

Beslut som på grund av denna lag meddelas av länsstyrelse eller po­

lismyndighet skall utan hinder av anförda besvär lända till efterrättelse,
där ej annorlunda förordnas.

15 § Till böter dömes

1) den som a nordnar allmän sammankomst utan att hava erhållit till­

stånd, där sådant erfordras, eller som anordnar sammankomst i strid

mot förbud enligt 2 §;

2) den som fortsätter allmän sammankomst sedan beslut meddelats

om dess upplösning eller i strid mot förbud enligt 11 § förnyar allmän
sammankomst;

3) den som anordnar allmän sammankomst, varom anmälan skall ske,

utan att anmälan blivit rätteligen gjord eller som, då polismyndigheten
medgivit befrielse f rån anmälningsskyldighet, icke ställer sig till efterrät ­

telse för befrielsen stadgat villkor;

4) den som lämnar oriktig uppgift eller underlåter att meddela be­

gärd uppgift angående förhållande, varom polismyndigheten äger inford­

ra upplysning;

5) den som icke efterkommer av polismyndigheten för allmän sam­

mankomst meddelade föreskrifter; samt

1514

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 2 22.

2 Senaste lydelse 1964: 673.

¬

background image

6) den som bryter mot bestämmelsen i 12 § första sty cket.

SFS 1971: 615

Försummelse i fråga om anmälningsskyldighet eller med avseende å

uppgiftsskyldighet beträffande sammankomst som må hållas utan till­
stånd skall dock ej föranleda ansvar, om försummelsen med hänsyn till
omständigheterna kan anses ursäktlig och ej vållat någon olägenhet,

samt ej heller om sammankomsten icke kommit till stånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.