SFS 1972:785

720785.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:785 Lag

utkom från t rycket OHi än dring i lagen (1 956: 618) om allmänna
den 28 dec. 1972

2056

sammankomster;

given Stockholms slott den 19 december 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 4 § lagen (1956: 618) om allmänna

sammankomster skall ha nedan angivna lydelse.

4 § Vill någon inom stadsplanelagt eller byggnadsplanelagt område
anordna allmän sammankomst å annan plats utomhus än i 3 § sägs,
skall anmälan därom göras till polismyndigheten.

Om det finnes oundgängligen erforderligt för ordningens upprätthål­

lande, må länsstyrelsen förordna, att vad sålunda föreskrivits för stads­
planelagt och byggnadsplanelagt område skall gälla även inom annat
område, så ock att anmälningsskyldighet skall föreligga även beträffan­
de allmänna sammankomster som hållas inomhus, dock med undantag
för sådana som äro att hänföra till religionsövning eller föreläsning vid

läroanstalt eller föreläsning eller föredrag i folkbildande syfte.

Befrielse från anmälningsskyldighet må av polismyndigheten, i den

mån det kan ske utan fara för ordning och säkerhet, medgivas sam­

manslutning, samfund eller annan anordnare beträffande samman­

komster av visst slag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

1 Prop. 1972: 111 bil . 2 och 3, CU 35, rskr 348.

D

•E

l','

i: I

. j

'•3

¬

background image

Mr*, -

; '"'^Det alia som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1972: 785

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 19 december 1972.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.