SFS 1973:561

730561.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Eimgl. Majits kungörelse

SFS 1973; 561

om ändring i allmänna ordni ngsstadgan (1956: 617);

utkom från trycket

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

Kungl, Maj-.t har, efter riksdagens hörande^, funnit gott förordna, att

9, 12, 21 och 29 §§ allmänna ordningsstadgan (1956: 617) skall ha
nedan angivna lydelse,

9 § Med offentlig tillställning avses teaterföreställning, konsert, täv­
ling och uppvisning i sport och idrott, danstillställning, biografföreställ­

ning, pornografisk föreställning, cirkusföreställning, tivoli- och mark­

nadsnöjen, festtåg samt tillställning av annat slag, som anordnas för all­

mänheten och som icke avses i lagen om allmänna sammankomster.

Såsom offentlig skall anses jämväl tillställning, till vilken tillträde är

1 Prop. 1973:115, JuU 26, rskr 25 8.

1119

¬

background image

SFS 1973: 561

beroende av medlemskap i viss förening eller av inbjudning, därest till­

ställningen uppenbarligen utgör del av rörelse, som föreningen eller in­

bjudaren driver uteslutande eller väsentligen för anordnande av dylika
tillställningar, eller vilken eljest, såsom med avseende å omfattningen av

den krets som äger tillträde eller de villkor under vilka tillträde lämnas,

är att jämställa med tillställning till vilken allmänheten har tillträde.

12 §2 � allmän plats må offentlig tillställning ej anordnas utan till­
stånd av polism.yndigheten.

Sådant tillstånd fordras även eljest för anordnande av offentlig dans­

tillställning, pornografisk föreställning, cirkusföreställning, tivoli- och
marlcnadsnöjen samt därmed jämförlig nöjestillställning ävensom tävling

och uppvisning i motorsport och professionell brottning.

21 §3 Barn under femton år må ej medverka vid offentlig teaterfö­
reställning, cirkusföreställning, tivoli- och marknadsnöjen eller därmed

jämförlig offentlig tillställning. Länsstyrelsen äger dock medgiva undan­

tag, om deltagandet kan anses icke menligt inverka på barnets andliga

eller fysiska hälsa.

Person under aderton år får ej medverka vid offentlig pornografisk

föreställning. Vid sådan föreställning får ej förekomma förråande sexu­
ella eller sadistiska beteenden.

Vid offentlig tillställning må ej förekomma hypnotiska eller därmed

likartade experiment, med mindre socialstyrelsen funnit det kunna ske
utan våda.

Om biografföreställning, tävling med fordon på väg, tävling eller upp­

visning med luftfartyg samt om tillställning, för vilken bevillningsavgift

för särskilda förmåner och rättigheter skall utgå, gälla särskilda före­
skrifter utöver bestämmelserna i denna stadga.

E-'L.

120

29

Till böter eller fängelse i högst sex månader dömes

1. den som anordnar offentlig tillställning utan att hava erhållit till­

stånd, där sådant erfordras, eller som anordnar offentlig tillställning i
strid mot förbud enligt 11 §;

2. den som fortsätter offentlig tillställning sedan beslut meddelats om

dess upplösning eller i strid mot förbud enligt 20 § förnyar offentlig till­

ställning;

3. den som anordnar offentlig tillställning, varom anmälan skall ske,

utan att anmälan blivit rätteligen gjord, eller som, då polismyndigheten

medgivit befrielse från anmälningsskyldighet, icke ställer sig till efterrät­
telse för befrielsen stadgat villkor;

4. den som lämnar oriktig uppgift eller underlåter att meddela begärd

uppgift angående förhållande, varom polismyndigheten äger infordra

upplysning;

5. den som icke efterkommer av polismyndigheten för offentlig till­

ställning meddelade föreskrifter; samt

6. den som bryter mot bestämmelserna i 21 § första, andra eller

tredje stycket.

2 S enaste lydelse 1969:613.

" Senas te lydelse 1970:227.

^ Sen aste lydelse 1971: 672.

¬

background image

Vid förseelse mot 21 § första eller andra stycket skall jämväl den som

SFS 1973: 561

har vårdnaden om barnet straffas på sätt i första stycket denna paragraf
sägs, därest han icke gjort vad på honom ankommit för att förhindra

förseelsen.

Den som bryter mot bestämmelsen i 16 § andra stycket dömes, där ej

gärningen är belagd med straff i annan författning, till böter, högst fem­
hundra kronor.

Försummelse i fråga om anmälningsskyldighet eller med avseende å

uppgiftsskyldighet beträffande tillställning som må hållas utan tillstånd

skall dock ej föranleda ansvar, om försummelsen med hänsyn till om­
ständigheterna kan anses ursäktlig och ej vållat någon olägenhet, samt ej
heller om tillställningen icke kommit till stånd.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

SVANTE L UNDKVIST

(L. S.)

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.