SFS 1976:1003

761003.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:1003

Utkom från trycket

den 23 dec. 1976

Lag

om äedrnnig i allmäeea orderngsstadgan (1956:617);

utfärdad den 15 december 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om allmänna ordningsstad­

gan (1956:617)2

dels att i 11, 23 och 27 §§ ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall

bytas ut mot "regeringen" i m otsvarande form,

dels att 9 och 21 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

9 §2 Med offentlig tillställning avses tävling och uppvisning i sport och
idrott, danstillställning, pornografisk föreställning, cirkusföreställning, ti­

voli- och marknadsnöjen, festtåg samt tillställning av annat slag, som

anordnas för allmänheten och som icke avses i lagen om allmänna sam­

mankomster.

Såsom offentlig skall anses jämväl tillställning, till vi lken tillträde är be­

roende av medlemskap i viss förening eller av inbjudning, därest tillställ­
ningen uppenbarligen utgör del av rörelse, som föreningen eller inbjudaren

driver uteslutande eller väsentligen for anordnande av dylika tillställning­
ar, eller vilken eljest, såsom med avseende å omfattningen av den krets
som äger tillträde eller de villkor under vilka tillträde lämnas, är att jäm­
ställa med tillställning till v ilken allmänheten har tillträde.

21 §" Barn under femton år må ej medverka vid offentlig cirkusföreställ­

ning, tivoli- och marknadsnöjen eller därmed jämförlig offentlig tillställ­
ning. Länsstyrelsen äger dock medgiva undantag, om deltagandet kan an­

ses icke menligt inverka på barnets andliga eller fysiska hälsa.

Person under aderton år får ej medverka vid offentlig pornografisk före­

ställning. Vid sådan föreställning får ej förekomma förråande sexuella eller
sadistiska beteenden.

2164

'Prop. 1976177:39, KU 16 , rskr 56.

^ Senaste lydelse av

23 § 1971:672

27 § 1971:672.

" Senaste lydelse 1973: 561.

Senaste lydelse 1973:561.

¬

background image

Vid offentlig tillställning må ej förekomma hypnotiska eller därmed lik-

SFS 1976:1003

artade experiment, med mindre socialstyrelsen funnit det kunna ske utan

våda.

Om filmförevisning vid offentlig tillställning, tävling me d fordon på väg,

tävling eller uppvisning med luftfartyg samt om tillställnin g, för vilken be­

villningsavgift för särskilda förmåner och rättigheter skall utgå, gälla sär­
skilda föreskrifter utöver bestämmelserna i denna stadga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

I '

h

JOHANNES ANTONSSON

1

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

Si

115

il; I

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.