SFS 1976:1005

761005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:1005

om ändring i lagen (1956:618) om allmänna

utkom från trycket

sammankomster;

den 23 dec. i976

utfärdad den 15 december 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att I och 12 §§ lagen (1956: 618) om

allmänna sammankomster skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Denna lag äger tillämpning å allmän sammankomst som hålles för

överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild ange-

' Prop. 1976/77: 39. KU 16, rskr 56.

2165

i: f.'''

:ii'v

¬

background image

SFS 1976: 1005

lägenhet, eller som är att hänföra till föreläsning eller föredrag för under­

visning eller meddelande av allmän eller medborgerlig bildning eller till re­

ligionsövning. Den äger tillämpning även å allmän teaterföreställning, kon­
sert, biografföreställning eller annan allmän sammankomst för framföran­

de av konstnärligt verk.

Såsom allmän skall anses sammankomst som anord nas för allmänheten

eller till vilken allmänheten äger tillträde eller som, med hänsyn till de vill­

kor under vilka tillträde lämnas, är att jämställa med sammankomst som
nyss sagts.

Bestämmelserna skola gälla även om vid sammankomsten förekomma

mindre inslag som avse underhållning eller förströelse av annat slag än

framförande av konstnärligt verk.

12

Vid allmän sammankomst, som ej utgör led i undervisningen vid

högre läroanstalt, må ej förekomma hypnotiska eller därmed likartade ex­
periment, med mindre socialstyrelsen funnit det kunna ske utan våda.

Om biografföreställning och om allmän sammankomst, för vilken bevill­

ningsavgift för särskilda förmåner och rättigheter skall utgå, gälla särskilda

föreskrifter utöver bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad

(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 1970:226.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.