SFS 1980:281

800281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617);

utfärdad den 8 maj 1980.

SFS 1980:281

Utkom från trycket

den 28 maj 1980

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 27 § allmänna ordningsstadgan

(1956:617) skall ha nedan angivna lydelse.

27 §' Beslut som en polismyndighet eller en kommunal myndighet har
meddelat på grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga överklagas
hos länsstyrelsen genom bes vär.

1 fråga om besvär över en kommunal myndighets beslut i fall som avses i

2 oc h 23 §§ gäller dock vad som föreskrivs i 7 kap. kommunallagen

(1977:179).

Länsstyrelsens beslut om föreläggande av vite eller om ersättningsskyl­

dighet enligt 17 och 17 b § överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Annat beslut av l änsstyrelsen på grund av denna stadga eller lokal ord­

ningsstadga överklagas hos regeringen genom besv är. Detsamma gäller so­

cialstyrelsens beslut enligt 21 §.

Beslut som på grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga medde­

las av polismyndigheten, lä nsstyrelsen eller kammarrätten skall utan hin­
der av besvär lända till ef terrättelse, om ej annorlunda förordnas. Detta
gäller dock inte beslut om ersät tningsskyldighet enligt 17 eller 17 b §.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

KARL BOO

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

J Prop. 1979/80; 105. KU 46. rskr 270.

Senaste lydelse 1979:970.

i

439

¬

background image

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.