SFS 1982:1172

821172.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1172

om ändring i lagen (1956:618) om allmänna

Utkom från trycket

\\\[

sammankomster;

den n december 1982

yilt

utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § lagen (1956:618) om allmänna

sammankomster skall ha nedan angivna lydelse.

3 §2 Utan tillstånd av polismyndigheten må allmän sammankomst ej

hållas å gata, torg, park eller annan plats, som enligt fastställd stadsplan
eller byggnadsplan utgör allmän plats och som upplåtits för avsett ända-
mål, å sådan del av hamnområde som är tillgänglig för allmänheten eller å

allmän väg e ller annat område som är upplåtet till e ller eljest nyttjas för

^

allmän samfärdsel.

Tillstånd far vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till trafik

eller allmän ordning.

En allmän sammankomst för framförande av konstnärligt verk får hållas

utan tillstånd enligt första stycket, om den med hänsyn till det väntade

deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de
anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för trafik
eller allmän ordning.

nbi

åteci

•réz

2IÉ

tilfel

lip!

•it

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83:9, JuU 6, rskr 58.

^ Senaste lydelse 1974:580.

'

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.